Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

 

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843 ze zm.),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 959) – akt uchylony,

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).


Zasady oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

I. Założenia ogólne

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia;

2. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, motywowanie ucznia do dalszej pracy;
3) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

II. Sposoby informowania uczniów i rodziców o Przedmiotowym Systemie Oceniania (PSO)

1. Wychowawcy na pierwszym zebraniu z rodzicami w danym roku szkolnym zapoznają rodziców, a nauczyciele na lekcjach zapoznają uczniów z Przedmiotowym Systemem Oceniania (PSO). Informacja ma postać ustną i dotyczy:

1) wymagań edukacyjnych po I etapie edukacyjnym możliwości poprawiania sprawdzianów pisemnych;
2) możliwości zaliczenia sprawdzianu, na którym uczeń nie był;
3) informacji o godzinach pedagogicznych, na których uczeń lub rodzic może uzyskać pomoc ze strony nauczyciela.

2. Rodzice podpisują listę z informacją, iż zapoznali się z przedmiotowym systemem oceniania. Wychowawca przechowuje listę z podpisami rodziców w teczce wychowawcy.

3. W dzienniku lekcyjnym, w tematach nauczyciel umieszcza wpis dotyczący poinformowania uczniów o PSO.

III. Wymagania na poszczególne oceny szkolne

1. Wymagania na stopień dopuszczający obejmują elementy treści nauczania:

1) niezbędne w uczeniu się danej edukacji;
2) potrzebne w życiu.

2. Wymagania na stopień dostateczny obejmują elementy treści:

1) najważniejsze w uczeniu się danej edukacji;
2) łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego;
3) o niewielkim stopniu złożoności (przystępne);
4) często powtarzające się w programie nauczania;
5) dające wykorzystać się w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
6) częściowo opanowane z podstawy programowej.

3. Wymagania na stopień dobry obejmują elementy i treści:

1) istotne w strukturze danej edukacji;
2) bardziej złożone, mniej przystępne niż treści podstawowe;
3) przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danej edukacji;
4) użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności;
5) w większości opanowane z podstawy programowej.

4. Wymagania na stopień bardzo dobry obejmują treści:

1) złożone, trudne do opanowania;
2) wymagające korzystania z różnych źródeł;
3) pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym;
4) w pełni zawarte w podstawie programowej;
5) umożliwiające rozwiązywanie problemów.

5. Wymagania na stopień celujący obejmują treści:

1) stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia;
2) wynikające z indywidualnych zainteresowań;
3) umożliwiające rozwiązywanie problemów;
4) z podstawy programowej;
5) wspaniale stosowane w nowych dla ucznia sytuacjach;
6) zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości i umiejętności.
6. Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie szkolne dla wszystkich zajęć edukacyjnych w kl. I, kl. II, i kl. III określonych szkolnym planem nauczania ustalają nauczyciele w przedmiotowym systemie oceniania, na podstawie realizowanego programu nauczania.

IV. Formy i metody sprawdzania wiedzy

1. Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy.

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadzane jest jeden raz w ciągu roku szkolnego.

3. Ocena klasyfikacyjna roczna jest oceną opisową zawierającą podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia.

4. Ocenę śródroczną otrzymują rodzice na podsumowujących I okres zebraniach rodziców, a oryginał znajduje się w arkuszu ocen.

5. Ocena bieżąca może być wyrażona za pomocą znaków cyfrowych w następującej skali:

stopień celujący - 6
stopień bardzo dobry - 5
stopień dobry - 4
stopień dostateczny - 3
stopień dopuszczający - 2
stopień niedostateczny - 1

6. W ocenianiu bieżącym możliwe jest stosowanie znaku „ +” i „-„ po ocenie.

7. Na ocenę śródroczną i roczną decydujący wpływ mają oceny uzyskane w wyniku różnych aktywności, ocenianych kilkakrotnie w ciągu okresu:

- pracy klasowej,
- sprawdzianu,
- kartkówki,
- wypowiedzi ustnej i pisemnej,
- pracy na lekcji,
- pracy domowej,
- prac praktycznych,
- pisania z pamięci
- dyktanda,
- recytacji,
- prowadzenia zeszytów,
- aktywności uczniów,
- pracy w grupie.

8. Pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

1) praca klasowa - to sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia po zakończonym dziale programowym lub na koniec każdego okresu, z zakresu całości przerobionego materiału. Praca kontrolna powinna być poprzedzona powtórzeniem i zapowiedziana. Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie do pracy kontrolnej. Uczeń, który z przyczyn przez niego niezależnych nie może przystąpić do pracy kontrolnej, zobowiązany jest do napisania jej w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie. W szczególnych przypadkach decyzją nauczyciela zastrzega się możliwość przedłużenia terminu;

2) sprawdzian - to określenie stopnia opanowania materiału z zakresu części działu programowego. Sprawdzian powinien być poprzedzony powtórzeniem i zapowiedziany z wyprzedzeniem. Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie do sprawdzianu;

3) kartkówka – W klasach I – III kartkówka jest rodzajem pracy pisemnej sprawdzającej stopień przyswojenia materiału z ostatniego omawianego zagadnienia programowego. Stosuje się w zależności od potrzeb, bez konieczności wcześniejszej powtórki i zapowiedzi.

9. Nauczyciel jest zobowiązany oddać sprawdzone i ocenione prace klasowe i sprawdziany najpóźniej dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu.

10. W ocenianiu sprawdzianów uczniów, możliwe jest ocenianie systemem punktowym. Przy przeliczaniu punktów na ocenę obowiązuje skala:

% zdobytych punktów   Ocena ze sprawdzianu
100 – 98 celujący
97 – 90 bardzo dobry
89 – 75 dobry
74 – 50 dostateczny
49 – 30 dopuszczający
poniżej 30 niedostateczny

11. Na oceny w zakresie edukacji artystycznych (muzycznej, plastycznej, technicznej) oraz wychowania fizycznego wpływ mają: umiejętności praktyczne, wysiłek, zaangażowanie i przygotowanie materiałów.

12. Zadanie domowe może być oceniane w skali ocen, a jego brak jest odnotowywany w dzienniku lekcyjnym według ustaleń nauczyciela.

V. Ocena zachowania

1. Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów i rodziców o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania.

2. Ocena zachowania okresowa lub roczna jest oceną opisową wystawianą na podstawie kryteriów oceniania zachowania oraz w oparciu o oceny wystawiane przez nauczycieli uczących w danej klasie, wychowawców świetlicy.3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej.

5. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

VI. Zwolnienie z zajęć edukacyjnych

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

VII. Tryb i warunki poprawiania oceny cząstkowej

1. Uczeń w klasach I – III ma prawo do poprawy oceny z pracy kontrolnej, sprawdzianu.

2. Ocenę można poprawiać tylko jednorazowo i w terminie 2 tygodni od jej uzyskania.

3. Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawienia oceny w przypadku choroby ucznia lub usprawiedliwionej nieobecności w szkole nie związanej z chorobą.

VIII. Sposoby wystawiania oceny okresowej i rocznej

1. Podsumowanie śródroczne i roczne osiągnięć ucznia i klasy jest możliwe dzięki prowadzeniu dokumentacji:

- osiągnięć w zakresie wymagań programowych,
- ocen bieżących w dzienniku zajęć,
- informacji zawartych w zeszytach lub dzienniczkach ucznia.

2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne w formie karty oceny opisowej uczniów klas I - III. Wskazują potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

3. Oceny klasyfikacyjne roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne w formie oceny opisowej uczniów.

4. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego.

5. Roczna ocena opisowa zapisana jest na świadectwie szkolnym oraz w arkuszu ocen.

6. Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się pod uwagę I i II okres roku szkolnego.

7. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne zatwierdza rada pedagogiczna.

8. Uczeń klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

9. Ucznia klas I – III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców.

10. Uczeń wyróżniający się w nauce otrzymuje na koniec roku szkolnego świadectwo z rąk Dyrekcji Szkoły, może także otrzymać inne nagrody po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Radą Rodziców.

IX. Sposoby informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach uczniów w nauce. Formy kontaktów z rodzicami

1. Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dziecka poprzez:

1) kontakt bezpośredni:

a) spotkania z rodzicami (minimum 4 w ciągu roku szkolnego),
b) rozmowy indywidualne z nauczycielami w trakcie konsultacji pedagogicznych nauczycieli,
c) rozmowy indywidualne z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w danej klasie,
d) w sytuacjach wyjątkowych rodzice proszeni są o przyjście do szkoły poza wcześniej ustalonym trybem.

2) kontakt pośredni:

a) rozmowa telefoniczna,
b) korespondencja listowna,
c) zapisy w zeszycie przedmiotowym,
d) zapisy w dzienniku zajęć i dokumentacji wychowawcy,
e) zapisy w dzienniczku uczniowskim.

2. Dla umożliwienia bieżącego informowania uczniów i rodziców, podsumowania osiągnięć ucznia i klasy oraz doskonalenia pracy nauczyciela, nauczyciele gromadzą informacje bieżące dotyczące:

a) osiągnięć w zakresie wymagań programowych,
b) ocen bieżących w dzienniku zajęć,
c) informacji zawartych w zeszytach lub dzienniczkach ucznia.

3. W klasie I podczas okresu adaptacyjnego wychowawca obserwuje ucznia, czy naturalnie wdraża się w nowe, szkolne środowisko. W przypadku, kiedy okres adaptacyjny przebiega nieharmonijnie wychowawca informuje rodziców o tym fakcie i wspólnie z nimi podejmuje odpowiednie kroki, by pomóc dziecku zaaklimatyzować się w szkole.


Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego
w klasach IV–VIII

I. Założenia ogólne

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

5. Celem oceniania jest:

1) informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce;
2) przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
4) wdrażanie ucznia do systematyczności, samokontroli, samooceny;
5) udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu swojego rozwoju;
6) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o trudnościach w nauce, jakie napotyka ich dziecko, o jego postępach oraz uzdolnieniach;
7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;
8) informowanie wychowawcy klasy, dyrektora szkoły o efektywności nauczania i uczenia się, aktywności uczniów w pracy nad własnym rozwojem.

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów ocen zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;
8) ustalenie zasad promowania uczniów oraz warunków ukończenia szkoły.

II. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)

1. Każdy nauczyciel lub grupa nauczycieli, np. poloniści, matematycy, przyrodnicy, określają zakres wiedzy i umiejętności na poszczególne oceny z nauczanego przedmiotu.

2. Zakres wymagań buduje się na bazie podstaw programowych dla danego przedmiotu.

3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

4. Wymagania edukacyjne są do wglądu u nauczycieli przedmiotów i dyrektora szkoły.

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o zasadach oceniania.

6. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów potwierdzają fakt zapoznania się z zasadami oceniania własnoręcznym podpisem. Listę z podpisami rodziców przechowuje wychowawca w swojej dokumentacji.

7. W przypadku otrzymania najniższej oceny, uczeń powinien być poinformowany o konsekwencjach wynikających z dalszego kształcenia.8. Każda ocena jest jawna.

9. Uczeń i jego rodzice mają prawo do uzasadnienia wystawionej przez nauczyciela oceny cząstkowej, śródrocznej i rocznej.

10. Do obowiązków nauczycieli należy:

1) opracować „Przedmiotowe Systemy Oceniania” (PSO) z nauczanego przedmiotu, który powinien zawierać:

a) wymagania edukacyjne na poszczególne oceny,
b) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c) warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej rocznej i semestralnej,

2) zapoznać uczniów z PSO na jednych z pierwszych zajęć, ale nie później niż do 15 września;
3) 1 egz. PSO złożyć u dyrektora szkoły w terminie do 15 września, a drugi przechowywać w pracowni przedmiotowej i w razie potrzeby udostępniać go uczniom oraz ich rodzicom (prawnym opiekunom);
4) systematycznie sprawdzać osiągnięcia edukacyjne uczniów i udzielać wskazówek do dalszej pracy;
5) stosować rożne formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
6) wystawiać oceny bezpośrednio po sprawdzeniu wiadomości i umiejętności, wpisywać je do dziennika oraz podawać do wiadomości ucznia;
7) sprawdzać pisemne prace kontrolne w terminie dwóch tygodni od ich napisania; jeżeli nauczyciel nie przestrzega terminu, oceny z tych prac są wpisywane do dziennika za zgodą ucznia (do dwutygodniowego terminu nie wlicza się czasu nieobecności nauczyciela);
8) udostępniać do wglądu sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) wg poniższych zasad:

a) uczniowie zapoznają się z nimi w szkole podczas omawiania ich przez
nauczyciela,
b) rodzice uczniów mają wgląd do prac swoich dzieci w szkole po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu; dopuszcza się wypożyczenie uczniom ich pisemnych sprawdzianów do domu; decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje nauczyciel przedmiotu,
c) nauczyciele są zobowiązani przechowywać prace pisemne do końca roku szkolnego,

9) uzasadnić, na prośbę ucznia lub jego rodziców, wystawione oceny;
10) dostosować, na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;
11) informować wychowawcę klasy i dyrektora o nieobecnościach uczniów zagrażających niespełnianiu obowiązku szkolnego;
12) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć;
13) zapisać ołówkiem w dzienniku lekcyjnym proponowane oceny klasyfikacyjne i poinformować o tym ucznia nie później niż miesiąc przed radą klasyfikacyjną; proponowane oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie są ostateczne i mogą ulec zmianie;
14) na tydzień przed śródroczną lub roczną radą klasyfikacyjną zapisać w dzienniku długopisem oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych.


11. Do obowiązków wychowawcy klasy należy:

1) na początku każdego roku szkolnego poinformować uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
2) poinformować w formie ustnej ucznia o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania, nie później niż miesiąc przed radą klasyfikacyjną; przewidywana ocena klasyfikacyjna zachowania nie jest ostateczna i może ulec zmianie;
3) poinformować w formie pisemnej rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, nie później niż tydzień przed radą klasyfikacyjną;
4) poinformować w formie ustnej ucznia oraz w formie pisemnej jego rodziców (prawnych opiekunów) nie później niż miesiąc przed radą klasyfikacyjną śródroczną lub roczną o możliwości otrzymania przez ucznia niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej;
5) ocenić zachowanie uczniów swojej klasy zgodnie z ustaleniami zawartymi w WSO;
6) zapoznać do końca września danego roku uczniów klas VIII z informatorem zawierającym szczegółowy opis zakresu egzaminu ósmoklasisty oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu;
7) wyjaśniać spory i nieporozumienia między uczniami jego klasy a nauczycielami, wynikające z nieprzestrzegania lub niewłaściwej interpretacji WSO;
8) w przypadku wystawienia uczniowi ocen niedostatecznych z jednego lub dwóch przedmiotów poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 5 dni przed roczną radą klasyfikacyjną o możliwości złożenia do dyrektora szkoły podania o egzamin poprawkowy nie później niż na 1 dzień przed rada klasyfikacyjną.

12. Wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o bieżących postępach w nauce i zachowaniu dziecka w wybranej formie, np.:

1) rozmowa indywidualna;
2) ogólne spotkanie rodziców;
3) telefonicznie;
4) informacje zawarte w e-dzienniku;
5) wpisy do dzienniczka ucznia;
6) w innej formie pisemnej.

III. Szczegółowe warunki oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

1. Ocenianie jest integracyjną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie.

2. Ocenianie wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów w klasach IV–VIII szkoły podstawowej zawarte jest w PSO (Przedmiotowym Systemie Oceniania).

3. Ustala się następującą liczbę ocen w półroczu dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:

• 1 godz. tygodniowo – minimum trzy oceny,
• 2 godz. tygodniowo – minimum cztery oceny,
• 3 godz. tygodniowo – minimum pięć ocen,
• 4 i więcej godz. tyg. – minimum sześć ocen.

4. Ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności z różnych rodzajów aktywności.

5. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się na zakończenie I półrocza i polega ona na podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w WSO - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali przyjętej w WSO.

7. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia dydaktyczne.

8. Jeżeli w trakcie roku szkolnego następuje zmiana nauczyciela uczącego danego przedmiotu, to ocenę śródroczną lub roczną wystawia nauczyciel aktualnie uczący, po zasięgnięciu opinii nauczyciela uczącego dotychczas (jeżeli to możliwe). Uwzględnia on jednak wszystkie oceny otrzymane przez ucznia dotychczas.

9. Ocenę śródroczną ustala się w oparciu o wszystkie oceny, jakie uczeń otrzymał w ciągu półrocza.

10. Ocenę roczną ustala się w oparciu o wszystkie oceny, jakie uczeń otrzymał w ciągu pierwszego i drugiego półrocza.

11. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

12. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu sprawdzającego lub poprawkowego.

A. Ocenianie bieżące

1. Ocenianiu bieżącemu podlegają:

1) oceny z badania wyników nauczania;
2) oceny z prac klasowych;
3) oceny ze sprawdzianów;
4) oceny z odpowiedzi ustnych uczniów;
5) oceny za aktywność w czasie lekcji;
6) oceny za prace domowe;
7) oceny za dodatkowe prace;
8) oceny za przygotowanie do lekcji;
9) oceny za zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń;
10) oceny za pracę w grupach, zespole;
11) oceny za inne formy aktywności ucznia, specyficzne dla danego przedmiotu, ujęte w przedmiotowych systemach oceniania.

2. Kontrolne pisemne prace ucznia obejmują dowolny zakres treści, przeprowadzane są z całą klasą w formie:

1) badanie wyników nauczania

a) obejmuje materiał z całego półrocza lub roku,
b) musi być zapowiedziane i zapisane w dzienniku co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem, za pomocą skrótu bw,
c) w ciągu tygodnia dopuszcza się przeprowadzenie tylko jednego badania wyników nauczania, biorąc pod uwagę wszystkie przedmioty znajdujące się w programie nauczania danej klasy,
d) badanie wyników nauczania może być prowadzone przez nauczyciela lub dyrektora szkoły zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego,
e) pisemne prace kontrolne z badania wyników nauczania nauczyciel przechowuje przez cały rok szkolny w dokumentacji nauczania,
f) przechowywane prace są do wglądu dla ucznia i rodzica (prawnego opiekuna),
g) na prośbę ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

2) praca klasowa

a) nie może obejmować większej partii materiału niż tematy z ostatniego działu z danego przedmiotu,
b) powinna być zapowiedziana i zapisana w dzienniku lekcyjnym co najmniej tydzień przed wyznaczonym terminem za pomocą skrótu pk,
c) w tygodniu są dopuszczalne 3 prace klasowe,
d) dopuszcza się przeprowadzenie tylko jednej pracy klasowej w ciągu dnia,
e) nauczyciel powinien w ciągu dwóch tygodni sprawdzić, oddać i omówić pracę klasową, po upływie tego terminu oceny z pracy klasowej zostają anulowane, nauczyciel może wstawić te oceny do dziennika tylko za zgodą ucznia,
f) uczeń może poprawić pracę klasową w terminie 2 tygodni od momentu oddania pracy; ma możliwość jednego podejścia do poprawy,
g) oceny z poprawy (wyższe od uzyskanej) wpisywane są do dziennika,
h) oceny z pracy klasowej wpisywane są kolorem czerwonym,
i) uczeń nieobecny na pracy klasowej musi przystąpić do jej napisania po powrocie do szkoły,
j) w wyjątkowych sytuacjach termin zaliczenia ustala nauczyciel przedmiotu,
k) przechowywana do końca roku szkolnego praca jest do wglądu dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów),
l) na prośbę ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

3) sprawdzian

a) nie powinien obejmować większej partii wiadomości i umiejętności niż materiał z 3 ostatnich zrealizowanych tematów,
b) powinien trwać nie dłużej niż 15 minut,
c) powinien być zapowiedziany i zapisany w dzienniku lekcyjnym co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem za pomocą skrótu spr,
d) mogą wystąpić dwa sprawdziany w ciągu dnia,
e) nauczyciel powinien dokonać oceny sprawdzianu w ciągu tygodnia, po upływie tego terminu oceny ze sprawdzianu zostają anulowane, wpisane mogą być do dziennika tylko za zgodą ucznia,
f) nauczyciel nie ma obowiązku przeprowadzania popraw sprawdzianów.

4) kartkówka

a) kartkówka to forma pisemna sprawdzenia przygotowania ucznia do zajęć, nie powinna obejmować większej partii wiadomości i umiejętności niż materiał z ostatniego zrealizowanego tematu,
b) nie musi być zapowiedziana,
c) może wystąpić na każdej lekcji w ciągu dnia,
d) nauczyciel powinien dokonać oceny kartkówki w ciągu tygodnia, po upływie tego terminu oceny z kartkówki zostają anulowane, wpisane do dziennika tylko za zgodą ucznia,
e) nauczyciel nie ma obowiązku przeprowadzania popraw kartkówki.

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są przechowywane u nauczyciela przedmiotu i udostępniane uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom).

4. Na okres ferii i dni wolnych od nauki nauczyciele nie zadają prac domowych, mogą jednak zapowiedzieć prace pisemne długoterminowe, jak również sprawdziany i prace klasowe.

B. Kryteria oceniania

1. Uczniowie oceniani są według następującej skali ocen:

Ocena Skrót Cyfra
celujący cel 6
bardzo dobry bdb 5
dobry db 4
dostateczny dst 3
dopuszczajacy dop 2
niedostateczny ndst 1

2. Przy wystawianiu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów z wyjątkiem: "celujący +" i "niedostateczny -".

3. Plusy i minusy można stosować do odnotowania np. aktywności, braku przygotowania się ucznia do lekcji, braku przyborów itp.

4. Plusy i minusy mają znaczenie tylko informacyjne, ale mogą być podstawą do wystawienia oceny, np. trzykrotny brak pracy domowej zaznaczony minusami może być podstawą wystawienia oceny niedostatecznej (jeżeli nauczyciel taką zasadę wprowadził w PSO i poinformował o niej uczniów).

5. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający.

6. Negatywną oceną jest ocena niedostateczna.

7. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

– posiadł pełną wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania danego przedmiotu,
– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
– osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim albo krajowym.

8. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

– opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
– sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne,
– potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

9. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

– opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy,
– poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

10. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

– opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu,
– rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela.

11. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

– w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu.

12. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

– nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania,
– nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczycieli, rozwiązywać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

13. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną.

14. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny według następującej skali:

1) niedostateczny 0–29%;
2) dopuszczający 30–49%;
3) dostateczny 50–74%;
4) dobry 75–89%;
5) bardzo dobry 90–97%;
6) celujący 98-100%.

15. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne (religię lub etykę) do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

16. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć.

17. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej.

C. Indywidualizacja pracy z uczniem, indywidualizacja oceniania

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów prawa;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, lecz objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia przez nauczycieli i specjalistów.

3. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

5. Indywidualizacja pracy z uczniem polega między innymi na:

1) przygotowaniu indywidualnych kart pracy i zróżnicowaniu zadań podczas sprawdzania wiedzy i umiejętności;
2) dostosowaniu wymagań dydaktycznych do indywidualnego tempa pracy ucznia słabego (zgodnie z orzeczeniem lub opinią);
3) przygotowaniu zadań o różnym stopniu trudności wykorzystywanych podczas lekcji i w pracach domowych.

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

7. Dyrektor może zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

8. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

9. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

10. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

IV. Ocenianie zachowania

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli uczących w tym oddziale oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia ustalonych w Statucie Szkoły.

3. Ocenę zachowania ucznia ustala się dwukrotnie w ciągu roku:

1) na koniec I półrocza roku szkolnego (śródroczna ocena zachowania);
2) na koniec roku szkolnego.

4. Ocena zachowania powinna wyrażać:

1) stopień pilności i systematyczności ucznia w wypełnianiu obowiązków szkolnych takich jak:

a) poszanowanie i rozwijanie tradycji szkoły,
b) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,
c) sumienność w nauce,
d) wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu trudności w nauce,
e) dbałość o podręczniki i pomoce szkolne,
f) uczestnictwo w życiu klasy i szkoły, np. praca w samorządzie szkolnym lub klasowym, udział w opiece nad pracownią, pomoc w nauce słabszym kolegom, redagowanie gazetki szkolnej, kroniki klasowej lub szkolnej, udział w kołach zainteresowań i projektach edukacyjnych,
g) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
h) przestrzeganie zarządzeń porządkowych szkoły,

2) stopień przestrzegania przez ucznia norm współżycia społecznego, kultury osobistej, poprawnej postawy wobec kolegów i innych osób, a więc:

a) sposób bycia nienaruszający godność własną i innych,
b) dbałość o kulturę słowa, umiejętność taktownego uczestnictwa w dyskusji,
c) dbałość o zdrowie swoje i innych, nie uleganie nałogom i pomoc innym w rezygnacji z nałogów (nikotyna, narkotyki, alkohol, dopalacze itp.),
d) dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, a także o ład i estetykę otoczenia,
e) właściwe reagowanie na przejawy umyślnego niszczenia mienia społecznego i osobistego,
f) szacunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
g) umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki jego pracy,
h) udzielanie pomocy kolegom,
i) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,
j) uczciwość i prawdomówność w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
k) właściwe reagowanie na zachowanie innych,
l) dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych,

5. Dla uczniów z klas IV–VIII szkoły podstawowej obowiązuje skala ocen:

a) wzorowe – wz,
b) bardzo dobre – bdb,
c) dobre – db,
d) poprawne – pop,
e) nieodpowiednie – ndp,
f) naganne – ng.

1) oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra;
2) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo dobrej, a ponadto:

a) wzorowo wypełnia funkcje w klasie, szkole,
b) z powodzeniem bierze udział w konkursach i zawodach,
c) jest aktywny w życiu klasy i szkoły,
d) dba o mienie, honor i tradycje szkoły,
e) dba o piękno mowy ojczystej,
f) zachowuje się godnie i kulturalnie,
g) zawsze postępuje etycznie,
h) dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
i) okazuje szacunek innym osobom,
j) chętnie pomaga słabszym w nauce,
k) wykazuje się inicjatywą w szkole i poza szkołą.

3) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie dobrej, a ponadto:

a) bardzo dobrze wypełnia funkcje w klasie i szkole,
b) bierze udział w konkursach i zawodach,
c) jest aktywny w życiu klasy i szkoły,
d) dba o mienie, honor i tradycje szkoły,
e) dba o piękno mowy ojczystej,
f) zachowuje się godnie i kulturalnie,
g) postępuje etycznie,
h) dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
i) jest uczynny, pomocny.

4) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie poprawnej, a poza tym:

a) nie sprawia trudności wychowawczych,
b) wszystkie godziny lekcyjne opuszczone ma usprawiedliwione,
c) nie opuszcza terenu szkoły w czasie przerw bez pozwolenia,
d) jest koleżeński i życzliwy,
e) zachowuje się poprawnie w szkole i miejscach publicznych,
f) wywiązuje się z powierzonych obowiązków,
g) nie spóźnia się na lekcje,
h) szanuje mienie szkoły,
i) zazwyczaj postępuje etycznie,
j) dba o bezpieczeństwo.

5) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a) nie przestrzega kryteriów zawartych w ocenie dobrej,
b) nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia,
c) sporadycznie nie usprawiedliwia swoich nieobecności na zajęciach szkolnych (do 35 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu),
d) nie zawsze postępuje etycznie,
e) przejawia niewłaściwą kulturę językową (czasami używa wulgaryzmów),
f) nie zawsze godnie i kulturalnie się zachowuje,
g) nie zawsze okazuje szacunek dla osób i mienia.

6) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej,
b) nie usprawiedliwia swoich nieobecności na zajęciach szkolnych (ponad 35 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu),
c) często zachowuje się nieodpowiednio,
d) przejawia utrwalone niewłaściwe zachowania,
e) arogancko zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów,
f) nie okazuje szacunku symbolom szkoły,
g) nie dba o mienie szkoły i innych osób,
h) nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych (zachowuje się niebezpiecznie),
i) przejawia agresję słowną i fizyczną,
j) prowokuje sytuacje konfliktowe.

7) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a) zachowuje się nieetycznie, bardzo często kłamie,
b) poprzez swoje postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych,
c) notorycznie prowokuje sytuacje konfliktowe, wszczyna bójki,
d) pije alkohol lub zażywa środki odurzające, pali papierosy, e-papierosy,
e) samowolnie opuszcza zajęcia szkolne (wagary),
f) dopuszcza się kradzieży,
g) jest agresywny i wulgarny wobec innych uczniów, a także nauczycieli,
h) nie usprawiedliwia nagminnie swoich nieobecności na zajęciach szkolnych.

6. W przypadku jawnego naruszenia punktów regulaminu WSO (lub odniesieniu znaczących sukcesów) w przeciągu miesiąca przed klasyfikacją dopuszcza się obniżenie (do nagannej włącznie) lub podwyższenie oceny zachowania w terminie krótszym niż cztery tygodnie przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. Należy natychmiast o tym fakcie powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych.

9. Ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę klasy po konsultacjach z innymi nauczycielami, pracownikami szkoły oraz uczniami. Ustalona ocena jest oceną ostateczną.

V. Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły.

7. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.

8. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tj.: plastyka, muzyka, technika i wychowanie fizyczne.

9. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, który ma formę przede wszystkim zadań praktycznych.

10. Prośbę o wyznaczenie egzaminu składają rodzice (prawni opiekunowie) ucznia na piśmie do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym półroczu (roku szkolnym).

11. Termin przeprowadzenia egzaminu nie może być późniejszy niż przedostatni dzień zajęć dydaktycznych w danym półroczu (roku szkolnym). Termin ten powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

14. Przewodniczący komisji ustala z uczniem oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w czasie jednego dnia.

15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

17. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

18. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

VI. Egzamin poprawkowy

1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemną prośbę jego rodziców złożoną do dyrektora szkoły nie później niż na jeden dzień przed radą klasyfikacyjną.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

6. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10. Uczeń, który z przyczyn losowych, nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt 12.

12. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu drugiego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu. Promowanie takie może mieć miejsce wówczas, gdy uczeń rokuje nadzieje na opanowanie w ciągu kolejnych lat nauki w szkole podstawowej osiągnięć zawartych w podstawie programowej z tych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

VII. Procedury odwołania od oceny, sprawdzian wiadomości i umiejętności

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą zgłosić w terminie dwóch dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych oraz w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, imię i nazwisko ucznia, zadania sprawdzające, ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

8. W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu sprawdzenia prawidłowości wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca oddziału;
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.

9. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

10. Z posiedzenia komisji ustalającej ocenę zachowania sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin posiedzenia komisji, imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania, ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

11. Protokoły, o których mowa w pkt 6, 7 i 10 stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

VIII. Zasady przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty


1. Egzamin ósmoklasisty zdają wszyscy uczniowie klasy VIII, z zastrzeżeniem punktu 8.

2. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest w kwietniu i składa się z trzech części obejmujących:

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z historii i wiedzy o społeczeństwie;
2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z jednego języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego).

3. Do części trzeciej egzaminu ósmoklasisty uczeń przystępuje z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

4. W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły w terminie wskazanym przez CKE, pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu ósmoklasisty z zakresu jednego z tych języków.

5. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

6. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo zdawać egzamin na warunkach i w formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej spełniającej odpowiednie warunki.

7. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu na warunkach i w formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego lub grupy przedmiotów objętych egzaminem, są zwolnieni z odpowiedniego zakresu danej części egzaminu ósmoklasisty na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.

9. Zwolnienie z egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z odpowiedniego zakresu części egzaminu ósmoklasisty.

10. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie, albo przerwał egzamin, przystępuje do egzaminu lub odpowiedniej jego części w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

11. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku, z zastrzeżeniem pkt.12

12. W szczególnych przypadkach zdrowotnych lub losowych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

13. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły.

14. Organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty regulują przepisy nadrzędne.

IX. Zasady promowania i ukończenia szkoły podstawowej

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał końcowe oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 1. nie otrzymuje promocji i powtarza klasę (z zastrzeżeniem punktu VI.12).

3. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje do klasy programowo wyższej promocję z wyróżnieniem.

4. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;
2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

 

Akceptacja i zatwierdzenie zmian w statucie:

Opinia Rady Rodziców: …………………………………… z dnia ……………………

1. ………………………………………
2. ………………………………………
3. ………………………………………
4. ………………………………………
5. ………………………………………

Opinia Samorządu Uczniowskiego: ………………………… z dnia ……………………

1. ………………………………………
2. ………………………………………
3. ………………………………………
4. ………………………………………
5. ………………………………………

Rada Pedagogiczna zatwierdziła zmiany w Statucie Szkoły Uchwałą nr ………… z dnia ………… zapisaną w protokolarzu na s. …….