Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Małdytach


Idź do treści

Program Rozwoju Szkoły

Dokumentacja szkolna

Program  rozwoju  Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach

2005 - 2010

PODSTAWY PRAWNE

1.     Ustawa o systemie oświaty z dn. 07. 09. 1991 r. ze zmianami (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329).

2.     Ustawa z dn. 26. 01. 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. nr 56, poz.357).

3.     Rozporządzenie MEN z dn. 13. 08. 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecić prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 1999 r. nr 67, poz. 759).

4.     Rozporządzenie MEN z dn. 03.08. 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zm., Dz. U. z 2000 r. nr 82 )

5.     Rozporządzenie MENiS z dn. 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 nr 51, poz. 458).

6.     Rozporządzenie MENiS z dn. 15. 01. 2001 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2001 r. nr 13, poz. 110).

7.     Rozporządzenie MENiS z dn. 12. 02. 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. nr 15, poz. 142)

MISJA  SZKOŁY

„ Mniej uczyć, więcej kształcić,
 a najwięcej wychowywać”.

Kazimierz Twardowski

Wizja szkoły

I. W OBSZARZE : WARUNKI  PRACY  SZKOŁY

1. Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych.
2. Baza i wyposażenie szkoły zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy i edukacji.
3. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
4. Szkoła dba o swój wizerunek w środowisku lokalnym, promuje swoje osiągnięcia.
5. Organizacja szkoły sprzyja realizacji zadań statutowych szkoły.

II. W OBSZARZE:  PROCES NAUCZANIA, UCZENIA SIĘ I WYCHOWANIA

1. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi edukację na właściwym poziomie.
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania wspiera osiąganie przez uczniów sukcesu edukacyjnego.
3. Szkolny Zestaw Programów Nauczania gwarantuje realizację podstawy programowej i osiągnięcie standardów wymagań.
4. Szkolny Program Wychowawczy oparty jest na kanonie podstawowych wartości etyczno-moralnych.
5. Szkoła oferuje uczniom możliwość uczestnictwa w różnych zajęciach pozalekcyjnych.

III. W OBSZARZE :  KLIMAT  SZKOŁY

1. Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
2. Relacje między członkami społeczności szkolnej, uwzględniające ich prawa i obowiązki, oparte są na dialogu.

I OBSZAR:  WARUNKI  PRACY  SZKOŁY

 STANDARD : Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych.

Wskaźniki:

     - Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli odpowiada aktualnym potrzebom.
- Nauczyciele przenoszą na grunt szkoły wiedzę i umiejętności zdobyte podczas doskonalenia.
- Kreatywność nauczycieli sprzyja rozwojowi uczniów.
- Nauczyciele znają zasady zdobywania stopni awansu zawodowego.
- W szkole funkcjonuje perspektywiczny plan doskonalenia nauczycieli.

Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Monitorowanie

Uwagi

 
1.


Efektywnie działa Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli.

 

Rozpoznanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego. Analiza dokumentacji szkoły, analiza raportu z mierzenia jakości pracy szkoły, ankiety. Gromadzenie w bibliotece szkolnej informacji o formach doskonalenia oraz materiałów opracowanych przez nauczycieli – Szkolna Biblioteczka Metodyczna, poszerzanie księgozbioru.

Dyrekcja

Lider WDN

Nauczyciel bibliotekarz

 

Cały rok

 

Ankiety.

Arkusz samooceny.

Plan WDN.

Sprawozdania.

 


2.

Utworzony został perspektywiczny plan doskonalenia zawodowego nauczycieli zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, zgodny z potrzebami szkoły.

Organizacja spotkań szkoleniowych całej rady pedagogicznej i poszczególnych zespołów przedmiotowych.

Uczestnictwo w różnych zewnętrznych formach doskonalenia zgodnych z programem szkoły.

Dyrekcja.

Lider WDN

 

Nauczyciele

Zgodnie z harmonogramem

 

Plan doskonalenia

 


3.

Nauczyciele przenoszą na grunt szkoły wiedzę i umiejętności zdobyte podczas doskonalenia się, są nowatorami w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

Wykazy prac, w których nauczyciel wykorzystał nowa wiedzę –samoocena. Lekcje otwarte, prezentacje.

Praca wykonana przez nauczycieli z uczniem:  na co dzień, na lekcjach otwartych.

Hospitacje diagnozujące.
Prezentacje.

Dyrekcja

Nauczyciele

Na bieżąco.

Karty samooceny nauczycieli: wykaz prac, w których nauczyciel wykorzystał nowy warsztat ,

karty hospitacji, sprawozdania z prezentacji

 


4.

Twórcza postawa nauczycieli sprzyja rozwojowi uczniów.

Nauczyciele realizują z uczniami zajęcia wg własnych projektów i programów.

Kadra pedagogiczna i środowisko szkoły są otwarte na działania nowatorskie.

Opracowanie projektów do realizacji.

Dyrekcja

Nauczyciele

Na bieżąco.

Zdjęcia , wytwory pracy uczniów, kronika, wycinki z prasy, notatki hospitacyjne.

 

 


5.

Nauczyciele biegle posługują się technologią informacyjną

Ukończenie przez nauczycieli kursów doskonalących w zakresie posługiwania się technologią informacyjną. samokształcenie.

Warsztaty w ramach WDN.

Dyrekcja

Nauczyciel informatyki

Rada Pedagogiczna

Cały rok

Plan pracy WDN i jego realizacja

 

 


6.

Nauczyciele znają języki obce

Nauka języka obcego dla nauczycieli

Dyrekcja

Chętni nauczyciele

Cały rok

 Plan pracy WDN i jego realizacja

 


7.

Nauczyciele doskonalą kompetencje zawodowe w zakresie metod, form i środków dydaktycznych ułatwiających uczniom wykorzystywanie wiedzy w praktyce

Opracowanie i wdrożenie planu doskonalenia zawodowego. Wymiana doświadczeń. Korelacja między przedmiotami. Warsztaty w ramach WDN.

Dyrekcja

Lider WDN

Nauczyciele

Cały rok

 

Plany doskonalenia zawodowego

 

 


8.

Praca nauczycieli jest dobrze oceniana przez uczniów i rodziców

Analiza ankiet: wnioski, programy naprawcze i sprawdzenie ich skuteczności

Pedagog

Samorząd Uczniowski

Systematycznie

 Ankieta : opinia uczniów i rodziców na temat pracy nauczycieli oraz pracy dyrektora.

 

STANDARD : Baza i wyposażenie szkoły zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy i edukacji.

Wskaźniki:

·         Szkoła ma dogodną bazę, budynek jest funkcjonalnie zagospodarowany i estetycznie urządzony.

·         Szkoła posiada sprzęt poligraficzny służący nauczycielom do przygotowywania materiałów na zajęcia.

·         Uczniowie, rodzice i nauczyciele są zadowoleni z warunków szkoły.

·         Nauczyciele wykorzystują efektywnie bazę do swoich zadań.

Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin 

Monitorowanie

Uwagi

1.

Szkoła posiada przyjazną dziecku aranżację wnętrz.

 

Pielęgnowanie zieleni wokół szkoły.
Zagospodarowanie terenów przyszkolnych.
Zakupienie rolet i nowych mebli do sal.

Dyrekcja

Pracownicy  administracji i obsługi

 W miarę posiadanych środków finansowych

 Bieżące przeglądy

Protokół

Faktury

 

2.

Nauczyciele wykorzystują efektywnie bazę do realizacji swoich zadań.

Wzrasta ilość pomocy dydaktycznych , sprzętu TV, komputerów.

Podejmowanie starań zmierzających do unowocześnienia bazy – zakup pomocy  dydaktycznych wskazanych przez nauczycieli.

Systematyczne wzbogacanie szkoły w sprzęt RTV, komputery.

Dyrekcja

Pracownicy  administracji

Nauczyciel informatyki

W miarę posiadanych środków finansowych

Faktury

 

Arkusz hospitacyjny

 

3.

Pokój nauczycielski jest wyposażony w stanowisko komputerowe z drukarką oraz kserokopiarkę

 

Zakup komputera i nowej kserokopiarki.

Pozyskanie sponsorów.

 

Dyrekcja

Pracownicy  administracji

Rodzice

W miarę posiadanych środków

 

Faktury

Podziękowania

 

4.

Modernizuje się zaplecze sportowe i rekreacyjne.

Remont sali gimnastycznej, salki gimnastyki korekcyjnej, boisk, zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego.

Organ prowadzący

Dyrekcja

W miarę posiadanych środków

 

Faktury

 

STANDARD : Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym

Wskaźniki:

      - Szkolne programy uwzględniają specyfikę środowiska, na terenie, którego znajduje się
  szkoła.
- Pielęgnowana jest tradycja szkoły, organizowane są imprezy o charakterze
  środowiskowym.
- Placówce pomagają sponsorzy i jej przyjaciele.
- Rodzice utrzymują stały kontakt ze szkołą.
- Rodzice pomagają w organizacji prowadzonych przez szkołę działań oraz pomagają w
  prezentacji osiągnięć w lokalnym środowisku.

 Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialni 

Termin 

Monitorowanie

Uwagi

1.

Rodzice są partnerami we wszystkich podejmowanych przez szkołę działaniach.

 Zaangażowanie rodziców do działań na rzecz szkoły: rozpoznanie możliwości uzyskiwania pomocy merytorycznej ze strony rodziców Zaprojektowanie udziału rodziców w procesie dydaktyczno-wychowawczym klasy. Bieżąca informacja o prowadzonych działaniach, inicjatywach, osiągnięciach.  Eksponowanie na terenie szkoły najbardziej aktualnych wydarzeń i osiągnięć. Zapoznanie rodziców z efektami dokonanych pomiarów. Projektowanie działań z uwzględnieniem oczekiwanej pomocy rodziców, spotkania z rodzicami, minikonferencje.

Dyrekcja

Nauczyciele

Rada Szkoły

Rada Rodziców

Na bieżąco

 

 

Sprawozdania

Tablice informacyjne

 

 

2.

Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę w jej zadaniach.

 Policja, Straż Pożarna, Parafia, Zespół Opieki Zdrowotnej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Morągu, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małdytach, TPD, GOPS,  GOK w Małdytach i inne.
Imprezy środowiskowe.

Dyrekcja

Wychowawcy Nauczyciele

 
W miarę potrzeb

 

 

 Dokumenty,

Kronika szkoły

Dyplomy i listy pochwalne

Kronika

 

 

3.

Istnieje dobry system przepływu informacji.

Opracowanie systemu przepływu informacji na terenie szkoły.

Opracowanie terminarza imprez i uroczystości, w których powinni uczestniczyć rodzice. Eksponowanie w widocznym miejscu na terenie szkoły/klasy wszystkich adresowanych do rodziców informacji.

Działalność Centrum Informacyjnego.

Dyrekcja

Wszyscy nauczyciele.

Sekretariat

Zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.

Zeszyt informacji

Książka zarządzeń

publikacje, tablice informacyjne, strona internetowa.

 

STANDARD : Szkoła dba o swój wizerunek w środowisku lokalnym, promuje swoje osiągnięcia

Wskaźniki:

·         Szkoła dokumentuje i promuje swoje osiągnięcia.

·         Sukcesy uczniów są znane w środowisku pozaszkolnym.

·         Sukcesy nauczycieli prezentowane są w środowisku lokalnym.

·         Identyfikacja rodziców ze szkołą wyraża się w ich opiniach o jakości jej pracy.

·         Osiągnięcia i spełnianie oczekiwań środowiska przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku szkoły.

Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Monitorowanie

Uwagi

1.

 W prasie lokalnej zamieszczane są artykuły i notatki na temat pracy szkoły     i informacje o sukcesach uczniów i nauczycieli.

Opracowanie artykułów, autoryzowanych wywiadów oraz notatek dla lokalnych mediów.

Dyrekcja

Nauczyciele

 

Na bieżąco

Notatki, artykuły.
Archiwa,
Kronika szkolna

 

2.

Szkoła posiada  folder i monografię.

 

Promocja folderu informacyjnego wśród rodziców i uczniów klas I - reklama szkoły, przedstawienie atutów placówki.

Opracowanie monografii szkoły.

Dyrekcja

Nauczyciele

 

W czasie zebrania z rodzicami

 

 Folder

Monografia

 

3.

Szkoła posiada swoją witrynę w Internecie.

Uaktualnianie szkolnej strony internetowej. Informowanie środowiska o działalności szkoły, sukcesach uczniów i nauczycieli.

Biblioteka

Na bieżąco

 Strona internetowa.

 

4.

Placówka promuje współpracę ze szkołami w kraju i za granicą.

Podejmowanie starań o  fundusze z Unii Europejskiej. Informowanie mediów o współpracy.

Dyrekcja.

Nauczyciele.

 

 Wniosek , sprawozdanie

 

STANDARD : Organizacja szkoły sprzyja realizacji zadań statutowych szkoły

Wskaźniki:

·         Program rozwoju szkoły uwzględnia potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców, nauczycieli i samorządu terytorialnego.

·         Dokonuje się wewnętrzne mierzenie jakości pracy.

·         Analiza wyników pomiaru wewnętrznego i zewnętrznego służy poprawie jakości pracy szkoły.

 Lp.

 Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

 Monitorowanie

 Uwagi

1.

Program rozwoju szkoły uwzględnia potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców, nauczycieli i samorządu terytorialnego.

 Oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli są rozpoznawane i brane pod uwagę

Plan rozwoju szkoły ma związek z innymi dokumentami

Dyrekcja

Komisja

 Październik

 Ankiety na temat oczekiwań uczniów i rodziców

 

 

2.

 Dokonuje się wewnętrzne mierzenie jakości pracy.

 Zastosowanie systemu wewnętrznego pomiaru jakości pracy.

Dyrekcja

Komisja mierzenia jakości

 

2 x roku

Coroczne sprawozdanie: jakość naszej pracy zmierzona zgodnie z systemem

 

3.

 Analiza wyników pomiaru wewnętrznego i zewnętrznego służy poprawie jakości pracy szkoły.

 Istnienie programów naprawczych i sprawdzanie ich skuteczności.

Hospitacje kontrolno – oceniające i diagnozujące

Dyrekcja

Komisja mierzenia jakości

 Według harmonogramu

Dokumentacja analizy pomiarów i programów naprawczych Dokumentacja hospitacyjna

 

II OBSZAR:  PROCES NAUCZANIA, UCZENIA SIĘ I WYCHOWANIA

STANDARD : Szkoła zapewnia każdemu uczniowi edukację na właściwym poziomie.

Wskaźniki:

     - Kształcenie umożliwia opanowanie umiejętności kluczowych niezbędnych do
  kontynuowanie nauki w gimnazjum.
- Zajęcia szkolne służą rozbudzaniu, rozwijaniu zainteresowań i pielęgnowaniu uzdolnień
  i talentów.
- Nauczyciele dokonują ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
- Szkoła przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji i twórczego
  rozwiązywania problemów.

Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin 

Monitorowanie

Uwagi

1.

Opracowany został terminarz i zakres diagnoz sprawdzających przyrost wiedzy i umiejętności uczniów.

Analiza realizowanych programów, wyników sprawdzianów  próbnych klas III, V, VI i po klasie VI.

Dyrekcja

Komisja mierzenia jakości

Początek każdego roku szkolnego

Harmonogram na każdy rok.

Wewnętrzne mierzenie jakości

 

 

2.

Przeprowadzana jest diagnoza w poszczególnych zespołach klasowych.

Badania kompetencji po klasie I, II, III, IV, V.

Diagnozowanie klasy jako zespołu wychowawczego.

Bieżące sprawdziany wiadomości i umiejętności uczniów.

Dyrekcja, komisja mierzenia jakości

Wychowawcy

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Styczeń, kwiecień

Na bieżąco

Wyniki i ich analiza.

Diagnoza.

Wewnętrzne mierzenie jakości

Analiza wyników.

 

3.

Uczniowie uzyskują dobre wyniki z zewnętrznego sprawdzianu kompetencji dla uczniów klas VI.

Przeprowadzenie diagnozy sprawdzającej  stopień przygotowania do sprawdzianu. Sprawdzian próbny. Analiza wyników, realizacja wniosków. modyfikacja planów kierunkowo wynikowych, budowanie programów naprawczych.

Zespoły przedmiotowe klas VI

Styczeń, kwiecień

 

Raport. Wewnętrzne mierzenie jakości

Dokumentacja komisji mierzenia jakości

 

4.

 Każdy uczeń w szkole ma możliwość osiągnięcia sukcesu.

 

 Szerokie wykorzystanie metod aktywizujących, umożliwienie dostępu do nowoczesnych środków dydaktycznych (audiowizualnych, multimedialnych i innych). Różnorodność zajęć dla uczniów uzdolnionych

Konkursy. Zawody sportowe.

Utworzenie galerii najlepszych uczniów.

Wszyscy nauczyciele

Na bieżąco

Arkusz hospitacji

Sprawozdania nauczycieli, dyplomy.

Statystyka promocji,

Wybór najlepszego ucznia szkoły.

Księga osiągnięć.

Galeria najlepszych uczniów, strona internetowa.

 

5.

W szkole zorganizowany jest system zindywidualizowanej pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Rozpoznawanie możliwości i zainteresowań uczniów.

Odpowiedni dobór form i metod nauczania. Indywidualizacja nauczania.

Zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, biblioterapeutyczne, korekcyjne, klasy integracyjne.

Nauczyciele

Na bieżąco

Diagnoza. Opinie PPP.

Arkusz hospitacyjny.

Dokumentacja zajęć.

 

6.

Stosowane w szkole metody nauczania i wychowania prowadzą do rozwoju ucznia.

Stosowanie różnorodnych metod w tym metody aktywizujące. Karty hospitacji uwzględniają metody pracy z uczniem

Nauczyciele

systematycznie

Arkusz hospitacyjny.

Plany wynikowe

 

7.

Nauczyciele opracowują własne rozwiązania metodyczne do pomiaru jakości pracy.

Prowadzenie zajęć otwartych. Tworzenie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego.

Nauczyciele
 

Zgodnie z grafikiem.

Grafik zajęć otwartych.

Testy

 

8.

Wzrasta jakość i efektywność prac domowych.

Czytelne i jasne formułowanie poleceń.

Dostosowywanie stopnia trudności do możliwości uczniów.

Nauczyciele
 

Cały rok

Arkusz hospitacyjny

Zeszyty uczniów

 

9.

Uczniowie potrafią korzystać z różnych źródeł informacji oraz twórczo rozwiązywać problemy.

Uczeń rozwiązuje sytuacje problemowe. Zastosowanie technologii informacyjnej.

Metody projektu edukacyjnego Wzbogacanie zbiorów biblioteki – księgozbiór, zbiory audiowizualne.

Nauczyciele
 

W miarę potrzeb.

Arkusz samooceny pracy. Zapisy w dzienniku. Lekcje wychowawcze.

 

 

10.

Działania edukacyjne szkoły przygotowują ucznia do podejmowania nowych zadań.

Realizacja projektów we współpracy ze szkołami z krajów Unii Europejskiej (opracowanie projektów , poszukiwanie partnerów , realizacja i podsumowanie projektów).

Zainteresowani nauczyciele

Według terminarza

Sprawozdania, wymiana młodzieży, prezentacja.

 

11.

 Wzrasta efektywność procesu nauczania i uczenia się w zakresie umiejętności praktycznych.

Lekcje w terenie, wycieczki dydaktyczne, muzealne, obserwacje, pomiary, projekty edukacyjne.

Formy i metody pracy z uczniem kształcące umiejętności praktyczne.

Bank zadań, projektów, scenariuszy, programów zajęć pozalekcyjnych doskonalących umiejętności praktyczne i umożliwiających wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Rada Pedagogiczna

Na bieżąco

Rejestr lekcji w terenie, wycieczek, obserwacji, pomiarów, eksperymentów, doświadczeń.

Bank projektów, scenariuszy.

Wytwory uczniów potwierdzające wykorzystanie wiedzy w praktyce.

 

STANDARD :  Wewnątrzszkolny system oceniania wspiera osiąganie przez uczniów sukcesu edukacyjnego

Wskaźniki:

        - WSO jest znany i akceptowany przez społeczność szkolną.
- Nauczyciele, określając wymagania współpracują ze sobą.
- WSO jest motywujący i pozytywnie wpływa na rozwój ucznia.
- Przedmiotowe Systemy Oceniania wynikają z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
- Nauczyciele znają zasady oceniania zewnętrznego.

Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Monitorowanie

Uwagi 

1.

Zmiany w  Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania są znane i akceptowane przez społeczność szkolną .

Zebrania z rodzicami. Udostępnienie WSO w bibliotece szkolnej, na tablicy informacyjnej, na stronie internetowej.

Wychowawcy
Dyrekcja
Komisja statutowa

Do 20 X

 Protokół rady pedagogicznej

Zapisy w dziennikach

 

 

2.

Nauczyciele, określając wymagania, współpracują ze sobą.

Prace komisji przedmiotowych, wspólne wymagania.

Komisje przedmiotowe

Wrzesień

Protokoły pracy komisji
Spójny Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

3.

Wewnątrzszkolny System Oceniania jest modyfikowany.

Wprowadzenie odpowiedników cyfrowych w skali 1-6 do istniejących poziomów wymagań w kształceniu zintegrowanym (obok oceny opisowej) .

Wprowadzenie oceny punktowej w klasach IV-VI.

Komisja kształcenia zintegrowanego .

 

Lider WDN.

Wrzesień

Protokoły komisji kształcenia zintegrowanego.

 Dokumentacja WDN.

 

4.

Uczniowie i rodzice znają zasady oceniania zewnętrznego.

Spotkania wychowawców z uczniami i rodzicami.

Analiza wyników zewnętrznego sprawdzianu na zakończenie klas VI, formułowanie wniosków do dalszej pracy. Konstruowanie programów naprawczych.

Dyrekcja

Komisja mierzenia jakości

Zespól nauczycieli klas IV-VI,

Początek roku szkolnego

 

Zapisy w dziennikach

Dokumentacja komisji mierzenia jakości pracy szkoły.

 

5.

WSO motywuje uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach

Udział uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach

Rada Pedagogiczna

Na bieżąco

Wykaz zaplanowanych konkursów.

Sprawozdania z konkursów.

Księga osiągnięć. 

 

6.

Nauczyciele uwzględniają w planach metodycznych zalecenia PPP

Sporządzenie wykazu uczniów: z obniżonymi wymaganiami programowymi,

Teczki z pracami uczniów z obniżonymi wymaganiami edukacyjnymi.

Plany wynikowe

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów, którzy nie osiągają wymaganego progu przyrostu wiedzy i umiejętności.

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotu i prowadzący zajęcia wyrównawcze

Na bieżąco

 

Opinie z PPP

Dzienniki zajęć wyrównawczych.

Teczki z pracami.


 

STANDARD : Szkolny zestaw programów nauczania gwarantuje realizację podstawy programowej  i osiągnięcie standardów wymagań

Wskaźniki:

       - Szkolny Zestaw Programów Nauczania jest zgodny z podstawą programową i
   standardami wymagań oraz spójny z programem wychowawczym.
- Programy nauczania dostosowane są do możliwości i potrzeb uczniów oraz bazy i
   wyposażenia szkoły.
- Modyfikacja zestawu programów nauczania uwzględnia wyniki sprawdzianów, badań
   osiągnięć uczniów oraz diagnoz.
- Treści ścieżek edukacyjnych realizowane są w ramach poszczególnych zajęć
   edukacyjnych.
- Programy nauczania uwzględniają potrzeby dziecka, jego środowiska rodzinnego i
   lokalnego.

Lp.

Zadanie

 Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin 

Monitorowanie

Uwagi 

1.

Szkolny Zestaw Programów Nauczania tworzy cała Rada Pedagogiczna.

Współpraca nauczycieli przy wyborze programu nauczania.

Wspólne programy nauczycieli

Rada Pedagogiczna.

Koniec  roku szkolnego

Protokoły pracy komisji i Rad Pedagogicznych

 

2.

Szkolny Zestaw Programów Nauczania jest znany uczniom i rodzicom

 

Szkolny Zestaw Programów Nauczania jest dostępny dla uczniów i nauczycieli (biblioteka, strona internetowa, tablica informacyjna).

Nauczyciele

Biblioteka

Na bieżąco

Istnieje dostępny wykaz programów
Tablica informacyjna.
Biblioteka posiada programy wprowadzone w szkole

 

3.

Szkolny Zestaw Programów Nauczania jest spójny (dydaktycznie, wychowawczo i odnośnie ścieżek edukacyjnych).

Zgodność Planów Metodycznych z programem wychowawczym i planem realizacji ścieżek edukacyjnych.

Nauczyciele

 

Wrzesień

Protokoły komisji
Szczegółowe programy nauczania
Plan realizacji ścieżek edukacyjnych
Program wychowawczy

 

4.

Nauczyciele gromadzą opinie  o szkolnym programie nauczania.

Monitoring, rozmowy z nauczycielami i rodzicami pod kątem zbieżności Szkolnych Zestawów Programów Nauczania z możliwościami i potrzebami uczniów oraz bazą i wyposażeniem szkoły.

Dyrekcja

Nauczyciele

 

Cały rok

 

Ewaluacja programów nauczania.

 

 

5.

Szkolny Zestaw Programów Nauczania jest modyfikowany w miarę potrzeb z uwzględnieniem egzaminów, sprawdzianów i diagnoz. 

Analiza wyników i ewentualne wnioski o zmianę programów

Nauczyciele

Na bieżąco

Ewaluacja

Protokoły Rady Pedagogicznej

 

6.

Nauczyciele opracowują i wdrażają programy autorskie.

Autorskie programy wychowawcze dla poszczególnych klas, autorskie programy realizacji ścieżek przedmiotowych.

Nauczyciele

W miarę potrzeb

Sprawozdanie nauczyciela realizującego.

 

7.

Treści programowe uwzględniają funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Uwzględnienie lokalnej i aktualnej tematyki w procesie dydaktycznym,

Prezentacja dokonań i osiągnięć uczniów na terenie klasy, szkoły, środowiska lokalnego,

Organizacja konkursów środowiskowych.

Dyrekcja

Rada Pedagogiczna

Cały rok

 Albumy, foldery, nagrania, notatki prasowe.

Fotografie, kserokopie dyplomów.

Zapisy w kronice szkolnej

 

8.

Treści wszystkich przedmiotów ukierunkowane są na poznanie najbliższego otoczenia społeczno-przyrodniczego dziecka.

 

Opracowanie propozycji wycieczek klas I-VI uwzględniających potrzeby programowe i możliwości środowiska.

Gromadzenie ciekawych scenariuszy lekcji w bibliotece szkolnej, publikacje na stronie internetowej.

Opracowanie harmonogramu spotkań z przedstawicielami środowiska lokalnego, opracowanie scenariuszy spotkań na poziomie klas i przedmiotów.

Współpraca nauczycieli z przedstawicielami wybranych instytucji

Dyrekcja

Rada Pedagogiczna

Na bieżąco

Zapisy w kronice szkolnej, dokumentacja medialna.

Arkusze hospitacji, opracowane wyniki ankiet, zestawienia statystyczne.

Indywidualne plany wynikowe nauczycieli, scenariusze lekcji,

Wyniki sprawdzianów.

 

10.

 Szkoła realizuje program „ Szkoła przyjazna dla środowiska”

 Działania zmierzające do uzyskania certyfikaty Szkoły przyjaznej dla środowiska”

Komisja

Rada Pedagogiczna

Cały rok

 Certyfikat „ Szkoły przyjaznej dla środowiska”

 

STANDARD : Szkolny program wychowawczy oparty jest na kanonie podstawowych wartości etyczno-moralnych.

Wskaźniki:

       - Program wychowawczy uwzględnia potrzeby uczniów oraz specyfikę i możliwości
   środowiska.
- Szkolny program wychowawczy jest spójny z profilaktycznym.
- Program wychowawczy jest tworzony przy udziale wszystkich podmiotów szkoły.
- Program wychowawczy uwzględnia tradycję, obrzędy i ceremoniał szkoły.
- Szkolny program wychowawczy jest znany i realizowany przez społeczność szkolną.
- Program wychowawczy promuje podstawowe wartości etyczno – moralne.

Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

 Odpowiedzialni 

 Termin 

Monitorowanie

 Uwagi 

1.

Program wychowawczy tworzony jest przez wszystkie zainteresowane podmioty w szkole

Spotkania z rodzicami, narady klasowe, udostępnienie dokumentu w bibliotece szkolnej, na stronie internetowej.

Dyrekcja Wychowawcy klas

 

Początek każdego roku szkolnego

 

 

Zapisy w dziennikach.

 

2.

Znany jest i stosowany wewnątrzszkolny system oceny z zachowania

Samoocena ucznia, przestrzeganie systemu oceniania.

Rada Pedagogiczna

Cały rok

Dzienniki lekcyjne

 

3.

W szkole kultywuje się lokalne tradycje, koncepcja „małej  i wielkiej ojczyzny”.

Analiza tematyki regionalnej na lekcjach wychowawczych i poszczególnych przedmiotach. Sprawdzanie wiadomości uczniów o regionie, szkole i okolicach. Konkursy o tematyce regionalnej.

Rada Pedagogiczna

Cały rok

Dokumentacja: plany lekcji wychowawczych.

Konkursy.

Sprawozdania.

Księga osiągnięć.

 

4.

Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i materialnej rodzinom niewydolnym wychowawczo.

Wywiady środowiskowe, wizyty domowe.

Współpraca z GOPS w Małdytach

Dyrekcja

Pedagog

Zespół wychowawczy

Sukcesywnie

Sprawozdanie pedagoga

 

5.

Realizacja programów profilaktycznych skutecznie przeciwdziała powstawaniu patologii i uzależnień.

Realizacja programu profilaktycznego  

Pedagog, nauczyciele kształcenia zintegrowanego

Na bieżąco

Programy. Sprawozdania.

 

7.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych.

Wykorzystanie doświadczeń punktu konsultacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, zespołu

Dyrekcja

Pedagog

Zespół wychowawczy

 

Sukcesywnie

 

Opinie P P-P 

 

 

8.

Uczniowie maja poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego

 

Udział w akcji „ Sprzątanie świata”,

„ Sprzątanie Warmii i Mazur”

Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi

Segregacja odpadów.

Pielęgnacja zieleni w szkole i wokół niej

Wychowawcy klas

Pracownicy obsługi

 

Na bieżąco

Sprawozdania.

Obserwacja.

 

8.

Szkoła dba o kształtowanie kultury osobistej uczniów.

Promowanie zaczarowanych słów „przepraszam , proszę , dziękuję

Organizacja Dni Kultury Języka

Tygodnia Uprzejmości. Opracowanie programu  „Szkoła Dobrych Obyczajów”.

Cała społeczność szkolna

Zgodnie z kalendarzem imprez

Arkusz hospitacji uroczystości.

Kronika

Zdjęcia

 

9.

Uczniowie szanują polską historię, symbole i święta narodowe, kultywują tradycje i obyczaje narodowe.

Organizacja i aktywny udział w imprezach o charakterze rocznicowym i patriotycznym. Wystawy okolicznościowe. Filmy, spektakle teatralne, wycieczki.

Dyrekcja

Nauczyciele

Samorząd

Sukcesywnie

Zgodnie z kalendarzem imprez

Arkusz hospitacji uroczystości.

Zdjęcia

 

10.

Uczniowie przygotowani są do życia w zjednoczonej Europie przy jednoczesnym pielęgnowaniu polskiej tożsamości narodowej.

 

Nawiązanie współpracy ze szkołami w krajach Unii Europejskiej

Poszukiwanie partnerów, realizacja projektów.

Próba udziały w projekcie COMENIUS

Dni krajów Unii Europejskiej w szkole.

Dyrekcja

 

Nauczyciele języka angielskiego.

 

Sukcesywnie

Zgodnie z kalendarzem imprez

Dokumentacja współpracy.

Sprawozdania.

Notatki w prasie, strona internetowa.

 

12.

Sprawdzanie efektywności zastosowanych działań wychowawczych.

Obserwacja zachowania uczniów, analiza ocen zachowania, wywiady z nauczycielami i rodzicami.

Ankieta na temat stopnia przestrzegania zasad dobrego wychowania przeprowadzona pod koniec roku wśród nauczycieli, uczniów i rodziców.

Dyrekcja

Wychowawcy

Pedagog

Raz w semestrze

W zależności od potrzeb

Dzienniki

Arkusze ocen

 

STANDARD : Szkoła oferuje uczniom możliwość uczestnictwa w różnych zajęciach pozalekcyjnych

Wskaźniki:

       - W szkole funkcjonują zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne, są stale wzbogacane.
- Oferta zajęć pozalekcyjnych jest dopełnieniem treści uczenia się i wychowania. 
- Uczniowie mają możliwość rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań.
- Szkoła umożliwia uczniom udział w imprezach kulturalnych, zawodach i konkursach.
- Osiągnięcia uczniów są promowane.
- Rodzice współdecydują o realizacji na terenie szkoły zajęć pozalekcyjnych. 
- Szkoła, zgodnie z obraną specyfiką, zapewnia uczniom rozwój fizyczny i rozwija
   zainteresowanie sportem.

Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Monitorowanie

Uwagi 

1.

Szkoła diagnozuje potrzeby uczniów i rodziców w zakresie zajęć pozalekcyjnych i ustalenie oferty zajęć.

Zebrania z rodzicami, uaktywnienie SU i samorządów klasowych.

Dyrekcja

Nauczyciele

kwiecień każdego roku szkolnego

Ankieta i jej wyniki

Sprawozdanie

 

2.

Szkoła wzbogaca ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Nauka języków obcych w szerszym zakresie. Tworzenie kół zainteresowań rozwijających poszczególne uzdolnienia zgodnych z zapotrzebowaniem uczniów i rodziców  (również odpłatnie).

Dyrekcja

Nauczyciele

Rodzice

Wrzesień każdego roku

Wykaz na tablicy informacyjnej. Dokumentacja (dzienniki zajęć pozalekcyjnych).

 

3.

Uczniowie biorą udział w imprezach kulturalnych, zawodach i konkursach.

Współpraca nauczycieli przy opracowywaniu harmonogramu i regulaminów konkursów oraz harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych.

Komisje przedmiotowe

 

Zgodnie z harmonogramem

Harmonogramy

Regulaminy

 

 

4.

Osiągnięcia uczniów są promowane.

Zorganizowanie galerii prac uczniowskich.

Prezentacja osiągnięć uczniów i nauczycieli w szkole, prasie lokalnej i  szkolnej . „Nasi najlepsi” - na szkolnej stronie internetowej. Utworzenie galerii uczniów wyróżniających się w nauce.

Nauczyciele prowadzący

Szkolne Centrum Informacyjne

 

Na bieżąco

 

Wycinki, z prasy, szkolna gazetka.

Strona internetowa. Galeria najlepszych uczniów. Księga osiągnięć.

 

5.

Zajęcia pozalekcyjne obejmują tematykę „małej i wielkiej ojczyzny”.

Działalność Klubu Europejskiego, koła wędkarskiego, konkursy, dni otwarte, projekty edukacyjne.

Chętni nauczyciele

Cały rok

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych. Dokumentacja działań. Kronika.

 

6.

Szkoła stwarza warunki wszechstronnego rozwoju fizycznego

Analizowanie poziomu cech motorycznych

Nauczyciele wychowania fizycznego, UKS Altis

Cały rok

Karty obserwacji rozwoju cech motorycznych

 

7.

Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z pozalekcyjnych form zajęć sportowych oraz starty w zawodach sportowych różnego szczebla

Przebieg zajęć UKS Altis, SKS

Systematyczne badanie wyników startu w zawodach oraz nagłaśnianie i nagradzanie sukcesów.

Nagrody dyrektora szkoły.

Dyrekcja

Nauczyciele wychowania fizycznego

Cały rok

Dzienniki zajęć,  sprawozdania,  sprawozdania z zawodów.
Galeria dyplomów i pucharów,
tablica rekordów szkoły

 

III OBSZAR:  KLIMAT  SZKOŁY

STANDARD : Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

Wskaźniki:

·         W organizacji pracy szkoły przestrzega się higieny pracy ucznia.

·         Szkoła zapewnia uczniom opiekę oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczną.

·         Nauczyciele wdrażają odpowiednio do potrzeb programy profilaktyczne.

·         W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa nauczyciele współpracują z powołanymi do tego instytucjami i organizacjami.

·         Partnerzy szkoły (instytucje wspierające i rodzice) wyrażają pozytywną opinię o współpracy ze szkołą.

·         Szkoła ma dogodną bazę, budynek jest funkcjonalnie zagospodarowany i estetycznie urządzony.

 Lp.

 Zadanie

Sposób realizacji

 Odpowiedzialni 

Termin 

Monitorowanie

Uwagi 

1.

Szkoła zapewnia przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia.

Planowanie pracy zgodnie z przepisami BHP, dostosowanie wyposażenia klas do wzrostu dzieci.

Przeglądy sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem ich bezpieczeństwa.

Efektywne dyżury nauczycielskie.

Zapoznanie rodziców z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły.

Założenie księgi wyjść

Dyrekcja

 

 Nauczyciele

 

Dyrektor,

Obsługa

Początek każdego roku szkolnego

 

Na bieżąco

 

 

Dzienniki

 

 

Protokół

Księga wyjść.

 

2.

Placówka współpracuje ze środowiskiem w budowaniu bezpiecznej szkoły.

Utrzymanie ścisłej współpracy z ZOZ. Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Znajomość zasad bezpiecznego poruszania i zachowanie w szkole i poza nią. Program: zdobywanie karty rowerowej.

Dyrekcja Wszyscy nauczyciele.

Zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.

Sprawozdania

 

3.

Szkoła zapewnia pomoc psychologiczną dla uczniów i rodzin potrzebujących.

Utrzymanie kontaktów z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną .

 

Dyrekcja.

Pedagog

Wychowawcy.

Na bieżąco

 

Sprawozdania z pracy pedagoga. Opinie poradni.

 

4.

Uczniowie są świadomi zagrożeń wynikających z uzależnień, prezentują postawy asertywne.

Realizacja programu profilaktycznego

Włączanie uczniów do działań ekologicznych, prozdrowotnych. Realizacja tematyki zagrożeń i uzależnień na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

Realizacja ścieżki zdrowotnej. spektakle teatralne, filmy.

Pedagog, nauczyciele kształcenia zintegrowanego.

Wychowawcy

Na bieżąco.  Zgodnie z harmonogramem

Programy.

Dzienniki.

Sprawozdania.

 

5.

Uczniowie rozwiązują konflikty w drodze negocjacji, potrafią panować nad swoimi emocjami.

Przeprowadzenie warsztatów, lekcji na temat agresji, asertywności, umiejętności interpersonalnych zgodnie z programem profilaktycznym szkoły.

Stosowanie metod aktywizujących, wymagających współdziałania w zespole.

Przeprowadzenie cyklu zajęć dla uczniów na temat eliminowania agresji, radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Przeciwdziałanie agresji słownej.
Program „Szkoła Dobrych Obyczajów”.

Rada Pedagogiczna

Zgodnie z rocznym planem pracy szkoły

Zapisy w dziennikach.

Programy. Sprawozdania.

 

6.

Szkoła dba o kształtowanie kultury medialnej uczniów.

Wady i zalety korzystania z mediów. Prawo autorskie. Realizacja ścieżki czytelniczo-medialnej.

Biblioteka, nauczyciel informatyki

 Zgodnie z planem

Sprawozdania z realizacji.

 

7.

Szkoła współpracuje z organizacjami wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych.

Konsultacje z P P – P w sprawach wychowawczych,       PCK, TPD określanie kierunków współdziałania i pomocy.

Dyrekcja

Nauczyciele

Pedagog

Sukcesywnie

W zależności od potrzeb

Sprawozdania z realizacji.

 

8.

Uczniowie dbają o środowisko, w którym żyją.

Pielęgnowanie terenu wokół szkoły.

Nowe nasadzenie kwiatów. Udział w akcjach ekologicznych.

Pracownicy obsługi.

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Sukcesywnie

 

Sprawozdania z realizacji. Zdjęcia do kroniki

 

9.

Szkoła dba o  kształtowanie szacunku dla ludzi starszych, słabszych.

Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych.

Dyrekcja,

Nauczyciele wychowawcy

Pedagog

W miarę potrzeb

Sprawozdania z realizacji.

 

10.

Szkoła organizuje doradztwo dla rodziców.

Organizowanie spotkań z pracownikami PP – P, prelekcje dyrektora, pedagoga i innych nauczycieli

Dyrekcja.

Pedagog

Cały rok

Sprawozdania z realizacji.

 

STANDARD :  Relacje między członkami społeczności szkolnej, uwzględniające ich prawa i obowiązki, oparte są na dialogu

Wskaźniki:

·         W szkole istnieją wszechstronne, dobre stosunki między wszystkimi podmiotami w relacjach: rada pedagogiczna - uczniowie - inni pracownicy szkoły.

·         Pracownicy szkoły i uczniowie przestrzegają postanowień zawartych w dokumentach stanowiących o prawach dziecka i człowieka.

·         Nauczyciele współpracują z uczniami i rodzicami w planowaniu dalszego rozwoju uczniów, analizując ich uzdolnienia, postępy, osiągnięcia i trudności.

·         Nauczyciele uczący w danej klasie, ściśle współdziałają z wychowawcą klasy.

Lp.

Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Monitorowanie

Uwagi 

1.

Każdy członek społeczności szkolnej zna swoje prawa i obowiązki, dba o ich przestrzeganie.

Spotkania z rodzicami, narady klasowe, udostępnienie dokumentów w bibliotece szkolnej. Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy.

Wychowawcy klas, samorządy klasowe,

Początek każdego roku szkolnego 

Na bieżąco

Dzienniki

 

2.

Szkoła podejmuje działania służące integracji grona pedagogicznego, uczniów, rodziców, pracowników administracyjnych szkoły.

Organizacja i udział w imprezach środowiskowych

Cała społeczność szkolna

Zgodnie z harmonogramem działań SU, rocznym planem pracy szkoły.

Kronika. Gazetka. Tablice informacyjne.

Zdjęcia.

 

3.

Nauczyciele współpracują z uczniami i rodzicami w planowaniu działań klasowych i szkolnych, oraz planowaniu dalszego rozwoju uczniów, analizując ich uzdolnienia, postępy, osiągnięcia i trudności

Zachęcanie rodziców do wspólnego analizowania osiągnięć uczniów i planowania dalszego ich rozwoju.

Częste spotkania i wymiana informacji w Radzie Rodziców.

Włączanie rodziców do działań podejmowanych przez szkołę.

Zapraszanie rodziców do udziału w uroczystościach szkolnych.

Wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły.

Dyrekcja

 

Rada Szkoły

Rada Rodziców

Dyrekcja

Nauczyciele i wychowawcy klasowi

Opiekunowie SU

W zależności od potrzeb

Zgodnie z planem imprez i uroczystości szkolnych

Podziękowania, listy gratulacyjne

 

4.

W szkole podejmowane są działania służące poprawie komunikacji interpersonalnej.

Udział w treningach komunikacji i asertywności.

Dbałość o płynny przepływ informacji (tablice ogłoszeń, narady, spotkania robocze).

Pedagog

 

Dyrekcja

 

 

Świadectwa.

Tablice ogłoszeń, Protokoły zebrań.

 

 


Powrót do treści | Wróć do menu głównego