Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Małdytach


Idź do treści

Program Wychowawczy

Dokumentacja szkolna

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

W MAŁDYTACH

 

Naszym celem jest czynić- podejmować działania zmierzające do:

v  Stworzenie życzliwego klimatu do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju w bezpiecznym, przyjaznym, zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną.

v  Dobrego przygotowania uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym.

v  Nauczenia wychowanka współpracy i współdziałania w zespole.

v  Przekonania uczniów, że kształcenie i wychowanie to procesy trwające przez całe życie.

v  Nieustannego wspierania każdego ucznia, by mógł się wszechstronnie rozwijać zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami.

v  Angażowania do autentycznej współpracy wszystkie podmioty edukacji: dzieci, nauczycieli i rodziców.

v  Partnerskich i demokratycznych relacji między uczniami a nauczycielami, rodzicami a szkołą, szkołą a środowiskiem lokalnym.

v  Tworzenia klimatu miłości do rodziny, małej i dużej ojczyzny.

v  Podejmowanie działań w taki sposób, aby uczniowie uczyli się otwarcia na innych i odpowiedzialności za społeczność, której są uczestnikami.

v  Zorganizowanie uczniom bogatej i atrakcyjnej oferty edukacyjnej.

v  Ukazania racjonalnego organizowania czasu.

v  Kształtowanie postawy alternatywnej wobec zagrożeń współczesnej cywilizacji.

v  Ukazanie kultury i tradycji związanych z miejscowością, regionem i krajem.

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MAŁDYTACH

 

Ø  Jest dobrze przygotowany do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym.

Ø  Jest ciekawy świata, interesuje się otaczającym go światem, stara się poszerzać swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji.

Ø  Jest otwarty, chętnie nawiązuje kontakty, prezentuje swój punkt widzenia, zna różne sposoby

komunikowania  się.

Ø  Potrafi pracować w grupie zgodne z obowiązującymi w nie zasadami.

Ø  Jest odpowiedzialny i stara się przewidzieć skutki swoich działań.

Ø  Cieszy się z sukcesów, akceptuje porażki, stara się rozwiązywać napotykane problemy, jeżeli trzeba zwraca się o pomoc do osób ze swojego otoczenia.

Ø  Zna historię swojej szkoły.

Ø  Zna przeszłość historyczną swojego regionu.

Ø  Zna tradycje i zwyczaje swojej okolicy.

Ø  Jest aktywny, chętnie podejmuje próby ekspresji artystycznej na miarę swoich możliwości.

Ø  Zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować.

Ø  Zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje.

Ø  Zna mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować.

Ø  Rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje.

Ø  Postępuje zgodnie z zasadami higieny.

Ø  Zna i stosuje zasady zdrowego stylu życia.

Ø  Potrafi dokonywać samooceny i samokontroli.

Ø  Potrafi adoptować się do warunków nowej szkoły.

Ø  Jest wrażliwy na potrzeby środowiska przyrodniczego, potrafi żyć w zgodzie z przyrodą jako dobrem niepowtarzalnym.

Ø  Potrafi racjonalnie wykorzystywać swój czas wolny.

Ø  Potrafi bezpiecznie i odpowiedzialnie poruszać się po drogach jako pieszy, rowerzysta a przyszłości jako kierowca pojazdów.

Ø  Jest emocjonalnie związany ze swoim regionem, krajem, utrzymuje kontakty ze swoją szkołą po jej ukończeniu.

 

Cel:  Rozwijanie u dziecka potrzeby zdobywania wiedzy.

 

 

ZADANIA

 

 

OCZEKIWANE EFEKTY DZIAŁAŃ

 

UWAGI

 1. Korzyści płynące ze zdobywania wiedzy.
 2. Rozbudzanie aktywności poznawczej i działalności praktycznej, rozwijanie sił twórczych i zdolności innowacyjnych.
 3. Tworzenie warunków do łączenia teorii z praktyką.
 4. Uatrakcyjnienie form i metod, którymi prowadzone są zajęcia dydaktyczne i pozalekcyjne.
 5. Zainteresowanie programami edukacyjnymi emitowanymi w telewizji.
 6. Wdrażanie do samodoskonalenia, poprzez korzystanie z księgozbioru bibliotecznego i dostępnych źródeł informacji.
 7. Przygotowanie do racjonalnej i systematycznej samokontroli i samooceny przebiegu i wyników własnej pracy.
 8. Przygotowanie do systematycznego i samodzielnego uczenia się przez całe życie.
 9. Stwarzanie możliwości wykazania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
 10. Motywowanie do pogłębiania i zdobywania wiadomości.
 11. Organizacja wycieczek do muzeów, kin, teatrów itp.
 12. Rozwijanie chęci do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.
 1. Rozumie korzyści płynące ze zdobywania wiedzy.
 2. Potrafi zastosować wiadomości teoretyczne w praktyce.
 3. Interesuje się programami edukacyjnymi emitowanymi w telewizji.
 4. Potrafi korzystać z księgozbioru bibliotecznego i dostępnych źródeł informacji.
 5. Umie dokonać samokontroli i samooceny własnej pracy.
 6. Wie, że systematyczne i samodzielne uczenie się pomaga w życiu.
 7. Wykorzystuje zdobytą wiedzę w życiu codziennym.
 8. Uczestniczy w wycieczkach do muzeów, kin, teatrów itp.
 9. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

 

 

Cel: Umiejętność wypowiadania i komunikowania się.

 

 

ZADANIA

 

 

OCZEKIWANE EFEKTY DZIAŁAŃ

 

UWAGI

 1. Dbałość o poprawność i kulturę języka ucznia.
 2. Stosowanie języka zrozumiałego dla odbiorcy

      i nadawcy.

 1. Bezpośredniość i otwartość w wyrażaniu swoich próśb, sądów i oczekiwań.
 2. Sposoby porozumiewania się.
 3. Dostosowanie języka do różnych sytuacji.
 4. Stosowanie autoprezentacji.
 5. Prawidłowe rozumienie i używanie słownictwa oceniającego.
 6. Wzorce pięknej  polszczyzny.
 7. Umiejętność słuchania.
 8. Korygowanie błędów językowych w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
 9. Nauka wypowiadania się pełnymi zdaniami.
 10. Stosowanie podczas zajęć dyskusji, dramy, kształcenia dłuższych wypowiedzi.
 11. Przestrzeganie kultury prowadzenia rozmowy

      i dyskusji.

 1. Stosowanie form grzecznościowych.
 2. Troska o czystość języka polskiego
 3. Stosowanie różnych wypowiedzi w gazetce szkolnej.
 4. Organizowanie konkursów literackich, recytatorskich, ortograficznych.
 5. Udział w spektaklach teatralnych.
 6. Oglądanie wartościowych, odpowiednich dla wielu filmów.
 1. Dba o poprawność i kulturę języka.
 2. Potrafi otwarcie i bezpośrednio wyrażać swoje prośby, sądy i oczekiwania.
 3. Umie dostosować język do różnych sytuacji.
 4. Rozumie i używa słownictwa oceniającego.
 5. Potrafi korygować błędy w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
 6. Potrafi wypowiadać się pełnymi zdaniami.

 

 

Cel: Kształtowanie postaw patriotycznych oraz poczucia tożsamości

narodowej.

 

 

ZADANIA

 

OCZEKIWANE EFEKTY DZIAŁAŃ

 

UWAGI

1.     Ukazywanie państwa jako dobra wspólnego.

2.     Występowanie w obronie prawdy.

3.     Odnoszenie się z szacunkiem do przeszłości historycznej.

4.     Ranga Polski i Polaków w opinii innych narodów.

5.     Znaczenie obchodów rocznicowych i ważnych wydarzeń państwowych.

6.     Zaznajomienie uczniów bohaterami, żołnierzami i ludźmi zasłużonymi pochodzącymi z naszego regionu.

7.     Kształtowanie wśród uczniów poczucia, że sumienne wykonywanie obowiązków jest wkładem w budowę obecnej i przyszłej ojczyzny.

8.     Poznawanie miejsc pamięci w naszej gminie.

9.     Kształtowanie zainteresowań uczniów przemianami zachodzącymi w kraju i świecie.

10.  Poszanowanie zasad demokracji.

11.  Uwzględnianie, szczególnie w pracach koła artystycznego, chóru, gazetki szkolnej treści patriotycznych.

12.  Przygotowanie uroczystych apeli, imprez szkolnych poświęconych rocznicom narodowym.

13.  Ukazywanie na gazetkach, wystawach szkolnych ludzi, których życie dowiodło lub dowodzi, że są prawdziwymi patriotami.

14.  Organizowanie konkursów literackich, plastycznych, dotyczących miłości.

15.  Przeszłość historyczna regionu, w którym mieszkamy.

1.   Wie, że państwo to wspólne dobro.

2.   Umie wystąpić w obronie prawdy.

3.   Odnosi się z szacunkiem do przeszłości historycznej.

4.   Zna ważne wydarzenia państwowe.

5.   Wie o bohaterach, żołnierzach i ludziach zasłużonych, którzy pochodzą z naszego regionu.

6.   Wie, że sumienne wykonywanie obowiązków jest wkładem w budowę obecnej i przyszłej ojczyzny.

7.   Zna miejsca pamięci w naszej gminie.

8.   Interesuje się przemianami zachodzącymi w kraju i świecie.

9.   Zna zasady demokracji.

10. Bierze udział w apelach, imprezach szkolnych, konkursach.

11. Bierze udział w pracach koła artystycznego, chóru, gazetki szkolnej.

12. Zna przeszłość historyczną regionu, w którym mieszkamy.

 

 

 

Cel: Kształtowanie pozytywnych postaw i cech osobowości.

 

 

ZADANIA

 

 

OCZEKIWANE EFEKTY DZIAŁAŃ

 

UWAGI

1.   Wykształcenie nawyku przeciwstawiania się brutalności, wulgarności, agresji i wandalizmu.

2.   Kształtowanie postawy tolerancji, poszanowania godności osobistej innych, wzajemnego szacunku.

3.   Wyrabianie nawyku dbałości o mienie szkoły, pomoce, sprzęt, czystość porządek.

4.   Aktywizacja ucznia w kierunku samooceny, samokontroli, samowychowania.

5.   Wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i rozwiązywania konfliktów.

6.   Dbałość o kulturę osobistą.

7.   Kształtowanie postawy sumiennego i systematycznego wywiązywania się z obowiązków, przestrzeganie ustalonych regulaminów, norm i zasad.

8.   Kształtowanie godności osobistej, samokrytycyzmu w ocenie swoich mocnych i słabych stron, przeciwstawianie się słabościom i negatywnym emocjom, a w sytuacjach trudnych szukanie pomocy u innych.

1.  Uczeń potrafi dostrzec przejawy brutalności, wulgarności, agresji i wandalizmu oraz umie na nie odpowiednio zareagować.

2.  Zna i rozumie pojęcia: tolerancja, godność osobista, szacunek. Dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je. Szanuje dorosłych, młodszych i rówieśników.

3.  Dba o mienie szkoły, pomoce, sprzęt, czystość i porządek.

4.  Potrafi dokonać samokontroli i samooceny.

5.  Obserwuje własne zachowanie w różnych sytuacjach Wie, do kogo może zwrócić się o pomoc.

6.  Przestrzega ustalonych regulaminów, norm i zasad. Sumiennie i systematycznie wywiązuje się z obowiązków.

7.  Dba o kulturę osobistą.

 

 

 

Cel: Upowszechnianie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych, profilaktyka uzależnień.

 

ZADANIA

 

OCZEKIWANE EFEKTY DZIAŁAŃ

 

UWAGI

1.     Kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych.

2.     Wzbogacanie wiedzy i utrwalenie nawyków czystości i higieny.

3.     Kształtowanie sprawności i wytrwałości fizycznej.

4.     Wyrabianie nawyków uprawiania sportu i turystyki.

5.     Problemy i potrzeby kolegów niepełnosprawnych, osób chorych i starszych.

6.     Kształtowanie zainteresowań i dbałości o własny rozwój i wygląd zewnętrzny.

7.     Kształcenie odporności na namawianie i presję ze strony różnych osób do używania środków odurzających, narkotyków, palenia tytoniu, picia alkoholu.

8.     Kształcenie nawyków zdrowego odżywiania.

9.     Znajomość i respektowanie zasad bezpieczeństwa i higieny podczas uprawiania sportu, turystyki i zabaw ruchowych.

1.   Zna zasady prawidłowego żywienia.

2.   Dbałość o czystość i higienę osobistą.

3.   Jest sprawny fizycznie.

4.   Uprawia sport i turystykę.

5.   Zna potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych, chorych i starszych.

6.   Dba o własny rozwój i wygląd zewnętrzny.

7.   Jest odporny na namawianie i presję, umie powiedzieć nie, gdy ktoś namawia go do używania środków odurzających, narkotyków, palenia papierosów, picia alkoholu.

8.   Zna i respektuje zasady bezpieczeństwa, podczas uprawiania sportu, turystyki, stosuje je.

 

 

 

Cel: Umiejętność życia w grupie.

 

 

ZADANIA

 

 

OCZEKIWANE EFEKTY DZIAŁAŃ

 

UWAGI

 1. Kształtowanie poczucia przynależności do klasy.
 2. Wyjaśnienie potrzeby wzajemnego współdziałania, pomocy i szacunku w zespole.
 3. Doświadczanie współzależności sukcesu zespołowego od postępowania każdego ucznia.
 4. Dokonanie oceny zespołu klasowego, samoocena.
 5. Współtworzenie i przestrzeganie norm grupowych.
 6. Ukazywanie problemów życia w naszym społeczeństwie – „ Sprawny inaczej”
 7. Wdrażanie do szczerej i obiektywnej oceny rozwoju zachowań na forum klasy.
 8. Zwalczanie klasowych konfliktów.
 9. Przeciwdziałanie źle pojętej rywalizacji w zespole.
 10. Dokumentowanie wydarzeń klasy, szkoły.
 11. Przedstawienie osiągnięć indywidualnych.
 1. Uczeń ma poczucie przynależności do klasy.
 2. Chce i wyraża potrzebę działania w klasie jako grupie rówieśniczej.
 3. Współtworzy i respektuje normy grupowe.
 4. Doświadcza współzależności i współodpowiedzialności za działanie grupy.
 5. Potrafi dokonać samooceny.
 6. Wie, że w naszym społeczeństwie żyją

      „ sprawni inaczej”, zna ich problemy.

 1. Umie rozwiązywać klasowe konflikty. Wie, do kogo może się zwrócić o pomoc.
 2. Przeciwdziała źle pojętej rywalizacji.
 3. Potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować.

 

 

 

Cel: Zintegrowanie zadań szkoły i rodziny.

 

 

ZADANIA

 

 

OCZEKIWANE EFEKTY DZIAŁAŃ

 

UWAGI

 

1.   Pielęgnowanie tradycji rodzinnych.

2.   Rozwijanie zainteresowań przeszłością własnej rodziny- drzewo genealogiczne.

3.   Podział obowiązków w rodzinie i konsekwentne ich wykonanie.

4.   Umacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu.

5.   Stosowanie się do ustalonych w rodzinie norm, zasad, zakazów i nakazów.

6.   Znajomość rozumienia pojęć: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność.

7.   Kształtowanie relacji w rodzinie, które opierają się na wzajemnym zaufaniu i umiejętności słuchania; wspólne rozwiązywanie problemów.

8.   Miejsce dziecka w rodzinie.

9.   Aktywne uczestnictwo rodziców w życiu szkoły.

10. Umiejętność planowania swojej pracy- nauki oraz czasu wolnego.

11. Kształtowanie nawyków odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

12. Zagrożenia wynikające z uzależnień.

1.    Zna i pielęgnuje tradycje rodzinne.

2.    Umie sporządzić drzewo genealogiczne swojej rodziny.

3.    Respektuje podział obowiązków w rodzinie.

4.    Zna pojęcia: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność.

5.    Zna swoje miejsce w rodzinie.

6.    Umie rozplanować swój czas.

7.    Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych.

8.    Wie o zagrożeniach wynikających z uzależnień.

 

 

 

Cel: Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego.

 

 

ZADANIA

 

 

OCZEKIWANE EFEKTY DZIAŁAŃ

 

UWAGI

1.   Uświadomienie, że człowiek jest częścią przyrody, a stan środowiska przyrodniczego ma wpływ na zdrowie człowieka.

2.   Dostrzeganie zmian w środowisku oraz ich wartościowanie.

3.   Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji w terenie, wyciąganie wniosków.

4.   Uświadomienie wpływu codziennych działań człowieka na środowisko naturalne.

1.   Dba o estetykę najbliższego otoczenia.

2.   Rozumie znaczenie terenów zieleni dla zdrowia człowieka.

3.   Potrafi prowadzić obserwacje w najbliższej okolicy.

4.   Rozróżnia pozytywne aspekty ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze.

5.   Wie, na czym polegają funkcje zdrowotne i estetyczne lasu.

6.   Wie, na czym polega znaczenie czystej wody, powietrza, gleby oraz jakie mogą być rodzaje ich zanieczyszczeń.

 

 

 

ZADANIA NAUCZYCIELI – WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH.

 

v  Koordynuje działania wychowawcze zespołu klasowego i zespołu nauczycieli pracujących z daną klasą.

v  Otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego wychowanka i wspomaga ich w pracy szkolnej.

v  Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski.

v  Realizuje tematykę wychowawczą na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

v  Inspiruje działania zespołowe uczniów.

v  Systematycznie analizuje postępy uczniów w nauce, pomaga w razie potrzeby.

v  Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uwzględniając działania wychowawcze wobec ogółu uczniów ( np. zajęcia ścieżek edukacyjnych) edukacyjnych także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).

v  Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania sytuacji rodzinnej ucznia, włączania ich w sprawy życia klasy, szkoły.

v  Współpracuje z instytucjami i osobami wspomagającymi wychowanie dzieci.

v  Prowadzi dokumentacje pracy wychowawczej i ustala ocenę z zachowania.

v  Zapewnia uczniom i ich rodzicom wszechstronną informację na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanych przez nią działań oraz osiągnięć uczniów.

v  Składa sprawozdanie z pracy wychowawczej na posiedzeniach rady pedagogicznej.

v  Kreuje sytuacje, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.

 

Umiejętności wychowawcze nauczyciela – wychowawcy

v  Rozumienie potrzeb i oczekiwań dziecka.

v  Cierpliwego słuchania i analizowani problemów wychowawczych.

v  Rozmawiania z uczniem na poziomie zgodnym z jego możliwościami.

v  Mediacji i podejmowania decyzji.

v  Diagnozowania i oceniania.

v  Przewidywania i okazywania życzliwości.

v  Tworzenia dobrego klimatu.

v  Ma poczucie humoru.

v  Akceptuje siebie i innych.

v  Potrafi dokonać samooceny i samokrytyki.

v  Jest tolerancyjny dla inności.

v  Obiektywny w ocenie siebie i innych.

v  Otwarty na nowości.

v  Posiada umiejętności organizatorskie.

 

Posiada odpowiednią wiedzę z zakresu.

v  Psychologii rozwojowej dziecka.

v  Patologii społecznych.

v  Metodologii postępowań.

v  Współpracy z rodzicami.

v  Funkcjonowania grup rówieśniczych.

 

Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.

 

            Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, dlatego kierunek działalności wychowawczej szkoły i rodziców powinien być zbieżny.

            Naczelną zasadą współpracy dom- szkoła jest dobro dziecka. W imię tej zasady:

 

ü  Wzajemnie sobie pomagamy.

ü  Stwarzamy dziecku poczucie bezpieczeństwa.

ü  Zachowujemy dyskrecję.

ü  Nie podważamy autorytetu rodziców i nauczycieli.

ü  Nie chronimy dziecka, gdy problem dotyczy np. wagarów, palenia papierosów czy innych patologii.

ü  Staramy się uczestniczyć w każdym zebraniu.

                  Formy współpracy z rodzicami.

ü  Instytucjonalne- Rada Rodziców, Trójki klasowe.

ü  Okazjonalne- zebrania i spotkania klasowe, wywiadówki, imprezy, uroczystości szkolne, wycieczki.

Cele współpracy z rodzicami.

ü  Informacyjny: zebrania i wywiadówki klasowe, pedagogizacja rodziców, warsztaty, prelekcje, spotkania z zaproszonymi gośćmi np. lekarzem, psychologiem, pedagogiem, policjantem, gazetka szkolna.

ü  Diagnostyczny: ankiety.

ü  Opiniodawczy: program wychowawczy, szkolny zestaw programów.

 

 

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach

Obejmuje zadania prowadzące do osiągnięcia następujących celów:

Ø  Rozwijanie u dziecka potrzeby zdobywania wiedzy.

Ø  Umiejętność wypowiadania i komunikowania się.

Ø  Kształtowanie postaw patriotycznych oraz poczucia tożsamości narodowej.

Ø  Kształtowanie pozytywnych postaw i cech osobowości.

Ø  Upowszechnianie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych, profilaktyka uzależnień.

Ø  Umiejętność życia w grupie.

Ø  Zintegrowanie działań szkoły i rodziny.

Ø  Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego.

Zadania te będą realizowane na godzinach wychowawczych, zajęciach edukacyjnych, w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych, zajęciach pozalekcyjnych, apelach, akademiach i spotkaniach z rodzicami.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego