Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Małdytach


Idź do treści

Regulamin Pracy

Dokumentacja szkolna

REGULAMIN

REGULAMIN PRACY

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach

 

Opracowany na podstawie :

Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26.06.1974 r. (Dz.. U. nr 24, poz. 141); tekst jednolity z dnia 23.12.1997 r. (Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94) - (zmiany : Dz. U. 1998 r. nr 106, poz.668, nr 113, poz.717; 1999 r. nr 99, poz.1152; 2000 r. nr 19, poz. 239, nr 43, poz. 489, nr 107, poz. 1127, nr 120, poz.1268; 2001 r. nr 11, poz. 84, nr 28, poz.301, nr 52, poz.538, nr 99, poz. 1075, nr 111, poz.1194, nr 123, poz.1354, nr 128, poz.1405, nr 154, poz. 1805; 2002 r. nr 74, poz. 676, nr 135, poz. 1146, nr 155, poz. 1286, nr 196, poz. 1660, nr 199, poz. 1673, nr 200, poz. 1679; 2003 r. nr 166, poz.1608, nr 213, poz. 2081).

 

Na podstawie art.104, § 2, ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. nr 24 poz.141 z 1975r. z późniejszymi zmianami) ustalam :

 

I. PRZEPISY WSTĘPNE

 

§ 1

Regulamin ustala organizację i porządek w pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

 

§ 2

Postanowienia regulaminu stosuje się do wszystkich pracowników szkoły, bez względu na rodzaj pracy i stanowisko.

 

§ 3

Przed dopuszczeniem do pracy każdy pracownik będzie zapoznany z przepisami regulaminu, podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią zostanie dołączone do akt osobowych.

 

§ 4

Ilekroć w regulaminie jest mowa o pracodawcy należy przez to rozumieć dyrektora szkoły.

 

§ 5

Szkoła pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 630 – 1700 . Nie dotyczy palaczy co konserwatora w sezonie grzewczym.

 

§ 6

W czasie sezonu grzewczego konserwator pracuje w systemie zmianowym.

 

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

§ 7

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest :

  1. rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę;
  2. stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;
  3. przestrzegać ustalonego czasu pracy;

4.     przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;

5.     przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

  1. podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy;
  2. dbać o dobro zakładu pracy i jego mienie;
  3. przestrzegać tajemnicy służbowej określonej w odrębnych przepisach;
  4. przestrzegać w zakładzie zasad współżycia społecznego;

10.   dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy;

11.   należycie zabezpieczyć, po skończonej pracy, narzędzia, urządzenia i pomieszczenia pracy;

 

§ 8

Wstęp i przebywanie pracowników na terenie zakładu pracy w stanie po spożyciu alkoholu jest zabronione.

 

§ 9

Zabrania się pracownikom :

  1. opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy, bez zgody przełożonego;
  2. operowania maszynami i urządzeniami nie związanymi bezpośrednio z wykonywaniem zleconych obowiązków i czynności;
  3. samowolnego dementowania części maszyn, urządzeń i narzędzi, samowolnego usuwania osłon i zabezpieczeń oraz naprawy maszyn i aparatów będących w ruchu lub pod napięciem elektrycznym.

 

§ 10

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik jest obowiązany rozliczyć się z zakładem i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie obiegowej.

 

§ 11

Wprowadza się zakaz palenia tytoniu na terenie szkoły (dyrektor może zezwolić na palenie tytoniu tylko w miejscu wyznaczonym – uzależnione jest to od istniejącej bazy placówki).

 

III. CZAS PRACY

 

§ 12

1. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez pracownika na wykonanie obowiązków.

2. Czas pracy pracowników dydaktycznych szkoły określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3, poz. 19 z póź. zm.)

3. Czas pracy pracowników administracji i obsługi nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

4. Praca w sobotę, niedzielę i święta jest dozwolona przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności w szczególności przy : – prowadzeniu działalności w zakresie kultury, oświaty, turystyki itd.

5. Pracownikowi wykonującemu prace w sobotę, niedzielę i święta , pracodawca jest zobowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy :

a). w zamian za prace w niedziele – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli,

b). w zamian za prace w święto – w ciągu okresu rozliczeniowego.

6. Łączna liczba dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadają co najmniej liczbie niedziel świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie.

7. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w/w terminie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie – dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 151.1 § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy, za każdą godzinę pracy w niedzielę.

8. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w punkcie 5b), dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 151.1 § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy, za każdą godzinę pracy w święto.

9. Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę.

10. Pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy.

11. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.

 

§ 13

1. Ustala się następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy:

    a)  pracownicy dydaktyczni szkoły zgodnie z tygodniowym planem zajęć;

    b) referent administracyjno – kancelaryjny w godz. 630 - 1430

    c) intendentka w godzinach 700 - 1500

    d) kuchnia w godzinach 630–1430;

    e) sprzątaczki w godzinach 900 - 1700

     f) konserwator w godzinach 7°°–15°°,

    g) woźna w godzinach 700 -1500

2.  Godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie.

3. Harmonogram pracy palaczy co. sporządza się na okres rozliczeniowy i podaje się do wiadomości co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.

 

§ 14

Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, mogą korzystać z 15 minutowej przerwy w pracy wliczonej do czasu pracy.

 

§ 15

Pora nocna obejmuje czas pomiędzy godziną 22°° i 6°°,za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami o wynagrodzeniu.

 

§ 14.

Niedzielę i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedzielę lub święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6°° w tym dniu, a godziną 6°° następnego dnia.

 

§ 16

Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.

 

§ 17

Przebywanie pracowników na terenie zakładu pracy, poza godzinami pracy zakładu, może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora szkoły .

 

§ 18

Obecność w pracy pracownicy administracji i obsługi potwierdzają podpisem na liście obecności znajdującej się w sekretariacie szkoły.

 

§ 19

Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowana zaznaczeniem czy jest to nieobecność usprawiedliwiona. W czasie nieobecności pracownika jego bezpośredni przełożony decyduje, komu praca ma być zastępczo przydzielona.

§ 20

1. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż określona w umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego (tzw. delegacji).

2. Pracownikowi delegowanemu do innej miejscowości wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje, gdy otrzymał polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych i czas pracy był kontrolowany.

3. Pracodawca jest zobowiązany prowadzić karty ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi . Za prowadzenie w/wym. kart odpowiedzialna jest referent administracyjno – kancelaryjny.

 

§ 21

1. Informacja o ryzyku zawodowym opracowana przez uprawnioną osobę określa załącznik.

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za stały dostęp Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach (w/w dokument wyłożony jest w bibliotece, pokoju nauczycielskim, na stronie internetowej szkoły oraz u referentki.

 

IV. OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 

§ 22

1. Pracodawca obowiązany jest w szczególności :

a) zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodny z treścią zawartej umowy o pracę,

b) zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem, jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz z jego podstawowymi uprawnieniami.

c) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy.

d) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematycznie szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

e) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;

f) ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

g) zaspokajać, w miarę posiadanych środków, bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników;

h) wydawać pracownikom potrzebne materiały i narzędzia pracy.

 

V. URLOPY I ZWOLNIENIA Z PRACY

 

§ 23

1. Urlopu wypoczynkowego pracownikom administracji i obsługi udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.

2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników. O terminie urlopu zawiadamia się pracownika nie później niż miesiąc przed dniem jego rozpoczęcia.

3. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy na karcie urlopowej.

4. Na wniosek pracownika w wyjątkowych sytuacjach urlop wypoczynkowy może by udzielony poza planem urlopów.

5. Część urlopu nie wykorzystaną z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez okres do 3 dni w miesięcy, urlopu macierzyńskiego – pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu w terminie późniejszym.

6.Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi  udzielić najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.

7. Czas i termin urlopów pracowników pedagogicznych szkoły ustalony jest odrębnymi przepisami.

8. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jakie by Otrzymał gdyby w tym czasie pracował.

9. Zmienne składniki   wynagrodzenia mogą być  obliczone na podstawie                                          przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających

miesiąc rozpoczęcia urlopu ; w przypadku znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

 

§ 24

1. Pracownikowi, na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny.

2. Pracownikowi, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, może być udzielony    urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres uzgodniony między pracodawcami.

 

§ 25

Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi:

1. w celu sprawdzenia osobistej opieki nad swoim dzieckiem (urlop wychowawczy);

2. dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora;

3. podejmującemu naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych, bez skierowania pracodawcy;

4. na czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika;

 

§ 26

W trybie i na zasadach określonych stosowanymi przepisami pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy:

1. w celu wykonywania zadań lub czynności:

a. ławnika w sądzie;

b. członka komisji pojednawczej;

c. obowiązku świadczeń osobistych;

d. czynności wynikającej z pełnionej funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy;

2. w celu:

a. wykonywania powszechnego obowiązku obrony;

b. stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, kolegium do spraw wykroczeń, komisji pojednawczej, sądu pracy;

c. przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy, albo badań stanu zdrowia na określonych stanowiskach pracy, jeżeli nie jest możliwe wykonanie badań w czasie wolnym od pracy;

d. oddania krwi albo przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa badań lekarskich;

3. w celu występowania w charakterze:

a. biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń;

b. strony lub świadka w postępowaniu przed komisją pojednawczą.

 

§ 27

1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy . Zwolnienia udziela pracodawca, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia .

2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował zwolnienie .Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

 

§ 28

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący:

1. 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzeniu się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;

2. 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub jego bezpośrednią opieką.

 

§ 29

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na dwa dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

 

VI. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

 

§ 30

Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

 

§ 31

Pracodawca jest obowiązany :

1. zapoznawać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej;

2. prowadzić systematyczne szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

3. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

4. kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie;

5. wydać pracownikowi, przed rozpoczęciem pracy, odzież i obuwie   robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej; lub wypłacać ekwiwalent pieniężny.

6. wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie odzieży i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych mu narzędzi pracy.

 

§ 32

1. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; podlegają także szkoleniom okresowym.

2. Przyjęcie do wiadomości regulaminu ochrony przeciwpożarowej potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 

§ 33

2. Prania i konserwacji odzieży roboczej pracownicy dokonują we własnym zakresie.

3. W przypadku dopuszczenia do używania własnej odzieży i obuwia roboczego w wyjątkowych przypadkach za pisemną zgodą dyrektora przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej przez pracodawcę.

4. Przełożony nie dopuszcza pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianego do stosowania na danym stanowisku pracy.

5. Pracownikom przydzielane są środki czystości, odpowiednio do zajmowanego stanowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

§ 34

1. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, stwarzają bezpośrednio zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia o którym mowa w ust,1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego,

3.  Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, w przypadku o którym mowa w ust.1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

 

VII. OCHRONA PRACY KOBIET

 

§ 35

Nie wolno zatrudniać kobiet :

1. Przy pracach związanych z dźwiganiem ciężarów :

a) przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów :

b) jeśli praca wykonywana jest stale – powyżej 12 kg na osobę,

c) jeśli praca wykonywana jest dorywczo – powyżej 20 kg na osobę,

2) przy ręcznym podnoszeniu ciężarów pod górę ( pochylnie, schody ):

a) jeśli praca jest wykonywana stale – powyżej 8 kg na osobę,

b) jeśli praca wykonywana jest dorywczo – powyżej 15 kg na osobę,

2. Przy pracach ,o których mowa w ust. 1 , kobiety w ciąży :

a) do 6 miesiąca włącznie wolno dźwigać ciężary do 4 kg oraz przewozić ciężary nie przekraczające połowy w/w norm ;

2) po upływie 6-tego miesiąca ciąży jest zabronione wszelkie podnoszenie, przenoszenie, przesuwanie, przewożenie ciężarów, zatrudnianie nauczycielek przy dyżurach śródlekcyjnych.

 

§ 36

Przy ręcznym przenoszeniu ciężarów, jeżeli jest to konieczne należy stosować sprzęt pomocniczy. Ciężar ładunku wraz ze sprzętem pomocniczym nie może przekraczać norm określonych w § 33 ust. 1.

 

§ 37

1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych albo w porze nocnej.

2. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

3. Kobiety , opiekującej się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

 

§ 38

Do innej odpowiedniej pracy przenosi się kobietę w ciąży :

1. zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży;

2. w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej, stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim .

 

§ 39

1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do 2 półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do 2 przerw w pracy po 45 minut każda.

2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

 

 

VIII. WYPŁATA I WYNAGRODZENIA

 

§ 40

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednio do wykonanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy.

 

§ 41

Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego

przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm. Oraz 2005 r. Nr 157, poz.13140).

 

§ 42

Szczegółowe zasady, przyznawania dodatków i premii określają regulaminy przyjęte w szkole.

 

§ 43

1. Wynagrodzenie zasadnicze, łącznie z dodatkiem stażowym i funkcyjnym oraz premią motywacyjną pracowników pedagogicznych płatne jest z góry w dniu 1 każdego miesiąca ; jeśli pierwszy dzień miesiąca jest ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w następnym dniu.

2. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo w jednym z ostatnich pięciu dni miesiąca.

3. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkiem stażowym i funkcyjnym oraz premią motywacyjną pracowników administracji i obsługi płatne jest z dołu w dniu 29 każdego miesiąca ; jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.

4. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana jest w terminie:

1) dla pracowników pedagogicznych szkoły od dnia 1 następnego miesiąca;

2) dla pracowników administracyjno – obsługowych w dniu 29 każdego miesiąca.

5. Pracodawca na wniosek pracownika jest zobowiązany do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac

zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

 

§ 44

1. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego upoważnionej lub współmałżonka pracownika, w razie gdy nie może on osobiście odebrać wynagrodzenia z powodu

Przemijającej przeszkody i nie złożył pisemnego sprzeciwu co do dokonywania wypłaty wynagrodzenia do rąk współmałżonka.

2. Miejscem wypłaty wynagrodzenia za płacę jest pomieszczenie sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach.

3. Wynagrodzenie na wniosek pracownika może być przekazywane na jego rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy.

4. Wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca się nie później niż w ciągu miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

 

§ 45

Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu:

a) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;

b) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.;

c) kary pieniężne przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy;

d) inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził zgodę

 

 

IX. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

 

§ 46

1. Za przejawienie inicjatywy w pracy, uzyskanie szczególnych osiągnięć i efektów mogą być przyznane wyróżnienia w postaci gratyfikacji pieniężnej, zgodnej z regulaminem przyjętym w szkole.

2. Decyzję o przyznaniu wyróżnienia podaje się do wiadomości wszystkich pracowników.

 

 

X. DYSCYPLINA PRACY.

 

§ 47

Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zezwolenia przez pracodawcę, usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:

1. wypadek lub choroba powodująca niezdolność pracownika lub izolacja z powodu choroby zakaźnej;

2. wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki;

3. okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 ;

4. nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy ;

5. konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8 godzin od zakończenia podróży, jeżeli warunki odbywania tej podróży uniemożliwiały wypoczynek.

 

§ 48

1. O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien uprzedzić swego przełożonego.

2. Pracownik jest obowiązany niezwłocznie usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienia się do pracy.

3.  W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, nie później niż w ciągu dwóch dni , osobiście, przez inną osobę lub za pośrednictwem telefonu, poczty. W tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.

4. W razie nieobecności w pracy w związku z:

a) niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolację z powodu choroby zakaźnej;

b) chorobą członka rodziny pracownika, wymagającą sprawowania przez pracownika osobistej opieki, pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność , doręczając przełożonemu zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.

 

§ 49

Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nieusprawiedliwioną należy do pracodawcy.

1. Pracownik stawiający się do pracy po okresie nieobecności jest obowiązany niezwłocznie podać przyczyny nieobecności na piśmie.

 

§ 50

W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:

1. spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez usprawiedliwienia;

2.  wykonuje polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonego wskazówkami;

3. wykazuje obraźliwy stosunek do przełożonego i współpracowników;

4. nie przestrzega tajemnicy służbowej,

5. przychodzi do pracy w stanie po spożyciu alkoholu;

6. wykonuje pracę po spożyciu alkoholu;

7. spożywa alkohol w czasie pracy;

– mogą być stosowane kary :

a) kara upomnienia,

b) kara nagany.

8. Ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, które mogą skutkować rozwiązaniem stosunku pracy są :

a) przychodzi do pracy w stanie po spożyciu alkoholu;

b) wykonuje pracę po spożyciu alkoholu;

c) spożywa alkohol w czasie pracy.

9. W przypadku postawienia pracownikowi zarzutu nietrzeźwości i niedopuszczeniu go do pracy, pracownik może żądać badania jego trzeźwości.

 

§ 51

Jeśli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw.

 

§ 52

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia. Stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – może być zastosowana również kara pieniężna.

 

§ 53

Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego nieusprawiedliwionej przewyższyć dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń zaliczek pieniężnych oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych.

 

§ 54

1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

2. Kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

 

§ 55

1. Kary stosuje dyrektor szkoły i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.

2. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. 3. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą.

 

 

XI. PRZEPISY KONCOWE

 

§ 56

Przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły jest dyrektor szkoły.

 

§ 57

Ustala się następującą podległość służbową :

1. Bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników jest dyrektor szkoły.

 

§ 58

1.  W razie nieobecności dyrektora szkoły bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników jest zastępca dyrektora.

2. Bezpośredni przełożony w czasie nieobecności podległego pracownika:

a) wyznacza na ten okres innego pracownika lub rozdziela czynności pracownika nieobecnego pomiędzy innych pracowników;

b) w przypadku braku innych pracowników zgłasza ten fakt swemu przełożonemu, który podejmuje decyzję w tym zakresie.

 

§ 59

W sprawach skarg i wniosków oraz zażaleń dyrektor szkoły przyjmuje w godzinach swojego urzędowania.

 

§ 60

Załączniki do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach:

- Załącznik nr 1 przydział odzieży i obuwia roboczego,

- Załącznik nr 2 – ekwiwalent za pranie odzieży,

- Załącznik nr 3 – prace wzbronione kobietom,

- Załącznik nr 4 – dysponowanie zawartością apteczki,

- Załącznik nr 5 – ocena ryzyka zawodowego.

 

§ 61

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małdyty 1marca 2008 r.

Przedstawiciele Zakładowej  Organizacji Związkowej:

ZNP                                                                                            NSZZ Solidarność

                                                                                                  Dyrektor szkoły


Powrót do treści | Wróć do menu głównego