Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Małdytach


Idź do treści

Statut Szkoły

Dokumentacja szkolna

STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. MIKOŁAJA KOPERNIKA
w MAŁDYTACH


ROZDZIAŁ I
NAZWA I TYP SZKOŁY


§ 1.

1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopenika.
2. Siedzibą szkoły jest miejscowość Małdyty.
3. Szkoła jest publiczną, sześcioklasową szkołą podstawową w rozumieniu art. 7 ustawy z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty.
4. Do obwodu szkoły należą miejscowości: Małdyty, Zalesie, Leśnica, Sambród, Karczemka, Budwity, Budwity-Torfownia, Budyty, Gumniska Wielkie, Zajezierze, Fiugajki, Pleśno, Drynki, Sople, Wilamowo, Wilamówek, Ględy, Dobrocin, Kiełkuty i Kozia Wólka.
5. Organem prowadzącym szkoły jest Rada Gminy w Małdytach.
6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Olsztynie, zgodnie z przepisami w tym zakresie.
7. Pieczęcie i stemple szkolne:
a) szkoła używa pieczęci metalowych (mała i duża) o brzmieniu: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Małdytach z godłem Rzeczpospolitej Polskiej,
b) szkoła używa stempli zawierających podstawowe informacje urzędowe:


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY


§ 2.
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych do niej, a w szczególności:
a) Umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego.
b) Zapewnia uczniom warunki pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
c) Organizuje w szkole naukę religii / etyki dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.
d) Zapewnia uczniom warunki umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz własnej historii i kultury.
e) Zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w szkole oraz w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
f) Zapewnia uczniom możliwość rozwoju ich talentów i zainteresowań.
g) Przygotowuje do aktywnego i twórczego życia w społeczeństwie w duchu tolerancji.
h) Stwarza warunki umożliwiające każdemu uczniowi ukończenie szkoły.
i) Zapewnia wszystkim wykształcenie stanowiące podbudowę do dalszej nauki.
j) Wyrabia umiejętność świadomego i celowego wykorzystania posiadanej wiedzy w życiu codziennym.
k) Udziela uczniom i ich rodzicom pomocy pedagogicznej i psychologicznej.
l) Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi.


§ 3.

1. Treści kształcenia i wychowania oparte są na szkolnym programie nauczania i wychowania zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej.
2. W szkole mogą być realizowane indywidualne programy nauczania (programy autorskie) na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3. Podstawą realizacji treści kształcenia są dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej programy i podręczniki szkolne.


§ 4.

1. Szczegółowe zadania szkoły i sposób ich realizacji określa program szkoły zawarty w podstawowych dokumentach wewnątrzszkolnych, które tworzą:

a) Statut Szkoły,
b) Program rozwoju szkoły,
c) Arkusz organizacyjny szkoły,
d) Plan nauczania,
e) Tygodniowy rozkład zajęć,
f) Szkolne zestawy programów nauczania,
g) Program wychowawczy szkoły,
h) Program profilaktyki szkoły,
i) Wewnątrzszkolny system oceniania,
j) Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
k) Plan nadzoru pedagogicznego,
l) Regulamin Rady Pedagogicznej,
m) Regulamin Rady Rodziców,
n) Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

§ 5.

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH KOMPETENCJE


§ 6.

1. Organami szkoły są:
a. dyrektor szkoły,
b. Rada Pedagogiczna,
c. Rada Rodziców,
d. Samorząd Uczniowski.

§ 7.

Obowiązki Dyrektora Szkoły:
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
2. Do obowiązków dyrektora należy:
a) kierowanie całokształtem działania szkoły oraz reprezentowania jej na zewnątrz,
b) opracowanie dokumentów programowo - organizacyjnych szkoły (program dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy szkoły, roczny plan pracy, arkusz organizacyjny szkoły, tygodniowy rozkład zajęć szkolnych, plan dowożenia),
c) opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli i innych pracowników szkoły,
d) dobór kady pedagogicznej i innych pracowników szkoły,
e) nadzór nad opracowaniem regulaminów wskazanych w Statucie Szkoły,
f) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole oraz dokonywanie formalnej oceny ich pracy,
g) stwarzanie jak najlepszych warunków rozwoju psychofizycznego uczniów,
h) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
i) kierowanie pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący,
j) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
k) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,
l) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki oraz egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego regulaminu szkoły,
m) współdziałanie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
n) dbanie o powierzone mienie,
o) wnioskowanie do organu prowadzącego szkołę w sprawie przyznawania dodatkowych środków, jeżeli istnieje taka konieczność,
p) wstrzymanie realizacji uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa oraz zawiadomienie o tym fakcie organu prowadzącego szkołę,
q) przyjmowanie uczniów do szkoły oraz odraczanie obowiązku szkolnego,
r) ustalanie osoby pełniącej obowiązki dyrektora w razie nieobecności w szkole dyrektora i wicedyrektora,
s) powoływanie i odwoływanie wicedyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez organ prowadzący szkołę i Radę Pedagogiczną,
t) czasowe zawieszenie zajęć szkolnych za zgodą organu prowadzącego szkołę na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
u) organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
v) przygotowanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej,
w) przedstawianie Radzie Pedagogicznej (nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym) wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informowanie o działalności szkoły.
3. Dyrektor decyduje o sprawach:
a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
c) występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracownikow szkoły,
d) ustalania zakresu czynności:
- wicedyrektora,
- nauczycieli,
- innych pracowników szkoły,
e) zmiany wychowawcy na uzasadniony pisemny wniosek rodziców poprzez:
- przeniesienie ucznia do równoległej klasy,
- powierzenie obowiązków wychowawcy klasy innemu nauczycielowi.

§ 8.

Obowiązki wicedyrektora szkoły:
1. Wicedyrektor wykonuje swoje zadania zgodnie z zkresem obowiązków ustalonych przez dyrektora szkoły.
2. Wicedyrektor zastępuje dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności.

§ 9.

Rada Pedagogiczna:
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły powołanym do rozpatrzenia i rozstrzygania spraw związanych ze statutową działalnością szkoły w ramach posiadanych kompetencji.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego na wniosek rady.
5. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora.
6. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej.
7. Uchwały Rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w oecności co najmniej połowy jej członków.

§ 10.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1. zatwierdzenie planów pracy szkoły,
2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3. podejmowanie uchwał w sprawie innowcji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną,
4. podejmowania uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
5. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
6. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie szkoły.

§ 11.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2. projekt planu finansowego szkoły,
3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
4. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 12.

Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o regulamin opracowany i przyjęty przez Radę w formie uchwały, który stanowi załącznik do Statutu.

§ 13.

Rada Rodziców:
1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdej rady oddziałowej, wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły we wszystkich sprawach związanych z działalnością statutową szkoły, a w szczególności:
a) działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły,
b) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
c) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
d) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrekcję Szkoły.
5. Rada Rodziców może występować z wnioskami dotyczącymi statutowej działalności szkoły do wszystkich organów szkoły.
6. Rada Rodziców działa na podstawie Regulaminu Rady Rodziców uchwalonego przez ogólne zebranie rodziców, który stanowi załącznik nr 6 do Statutu.
7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

§ 14.

Samorząd Uczniowski:
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin przyjęty przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym (załacznik nr 7).
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Zadania Samorządu określa Regulamin (załącznik nr 8).
5. Samorząd ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
6. Opiekę nad Radą Samorzadu Uczniowskiego sprawuje nauczyciel wybrany przez uczniow.

§ 15.

1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje (z wyjątkiem politycznych), których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży oraz rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2. Na działanie stowarzyszeń i organizacji wymienionych w punkcie 1 wyraża zgodę Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.


ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY


§ 16.

1. Do pierwszej klasy szkoły przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i mieszkaja w obwodzie szkoły.
2. Nauka jest obowiązkowa do 18 - tego roku życia.
3. Dyrektor szkoły może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli w danej klasie są wolne miejsca.
4. Na wniosek rodziców, po zasiegnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może:
a) zezwolić na rozpoczęcie nauki dziecku sześcioletniemu, które wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej,
b) odroczy obowiązek szkolny dziecku siedmioletniemu,
c) zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

§ 17.

5. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 18.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu finansowego szkoły.
2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

§ 19.

1. Podstawowa jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Głównym kryterium tworzenia oddziałów jest miejsce zamieszkania.
3. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić do 24.
4. W szkole mogą być tworzone oddziały terapeutyczno - wyrównawcze, klasy integracyjne dla uczniów posiadających orzeczenia z poradni psychologiczno -pedagogicznej, które wskazują na konieczność nauki w takim oddziale.
5. W szkole organizuje się:
a) zespoły korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów klas I-III,
b) zespoły wyrównawcze dla uczniów klas I - VI,
c) zespoły gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej,
d) nauczanie indywidualne na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
e) zajęcia terapeutyczne.

§ 20.

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć prowadzonych przez siebie ustala nauczyciel.

§ 21.

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna twa 45 minut.

§ 22.

1. Coroczny podział oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa dokonywany jest z uwzględnieniem posiadanych przez szkołę środków finansowych oraz ramowych planów nauczania.
2. Podziału na grupy mozna dokonywać w nauczaniu następujących przedmiotów:
a) wychowanie fizyczne,
b) technika
c) informatyka
d) język obcy

§ 23.

W szkole mogą być organizowane inne zajęcia pozalekcyjne nie ujęte w arkuszu organizacji szkoły na dany rok szkolny w ramach posiadanych środków, nieodpłatnie lub po uzyskaniu na ten cel dodatkowych środków pozabudżetowych.

§ 24.

1. W celu realizacji zadań statutowych szkoła posiada:
a) pomieszczenia do nauki przystosowane do nauczania danego przedmiotu i wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne,
b) pracownię komputerową,
c) bibliotekę szkolną,
d) świetlicę szkolną, w której organizuje się opiekę dla dzieci dojeżdżających oraz oczekujących na zajęcia,
e) gabinet pedagoga,
f) szatnie,
g) kuchnię ze stołówką,
h) obiekty sportowe.

§ 25.

Biblioteka szkolna:
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną:
a) służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
b) wspomagającą ich edukację kulturalną i informacyjną,
c) wspomagającą realizacje programów nauczania i wychowania,
d) służącą ustawicznemu kształceniu nauczycieli,
e) popularyzującą wiedzę pedagogiczną wśród rodziców
3. Z biblioteki szkolnej korzystać mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
4. Do zadań biblioteki szkolnej należy:
a) rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych, z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień ucznia,
b) kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów biblioteki,
c) kształcenie i utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji,
d) przygotowanie do odróżnienia fikcji od rzeczywistości w przekazach medialnych,
e) wprowadzenie w świat mediów oraz podstawowe sposoby i procesy komunikowania się ludzi, przygotowanie do rozpoznania różnych komunikatów medialnych i rozumienie języka mediów,
f) wprowadzenie do samodzielnego posługiwania się narzędziami medialnymi.
5. Praca pedagogiczna z czytelnikami obejmuje zadania, których realizacja jest zadaniem obowiązkowym nauczyciela bibliotekarza:
a) udostępnianie zbiorów (według potrzeb czytelników oraz według planu wypożyczeń dla poszczególnych klas),
b) udzielanie informacji bibliotecznych,
c) rozmowy z czytelnikami o książkach,
d) poradnictwo w wyborze książek, zachęcanie do czytelnictwa,
e) przysposobienie czytelnicze - zgodne z "Programem przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów w bibliotece szkolnej" w formie zajęć grupowych (lekcji bibliotecznych),
f) udostępnianie nauczycielom, wychowawcom itd. potrzebnych materiałów,
g) pozyskiwanie chętnych uczniów do prac w bibliotece,
h) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenia Rad Pedagogicznych,
i) prowadzenie wizualnej informacji i propagandy książek,
j) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów, np. apel, konkurs, audycja,
k) wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza,
l) biblioteka posiada regulamin korzystania z wypożyczalni,
m) lekcje z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego dla wszystkich uczniów są obowiązkowe.
6. Prace organizacyjne:
a) gromadzenie zbiorów,
b) ewidencja zbiorów,
c) opracowanie bibliotecznych zbiorów:
- opracowanie techniczne
- klasyfikowanie
- katologowanie
d) selekcja zbiorów (materiałów zbędnych, zniszczonych),
e) konserwacja,
f) organizacja warsztatu informacyjnego:
- prowadzenie katalogów
- prowadzenie kartotek
g) organizacja udostępniania zbiorów,
h) planowanie, sprawozdawczość.
7. Biblioteka prowadzi współpracę z rodzicami i biblioteką publiczną.
8. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwić dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i w miarę możliwości po ich zakończeniu.

§ 26.

Świetlica szkolna:
1. Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewniewnie opieki uczniom dowożonym jak również oczekującym na zajęcia lekcyjne.
2. Do podstawowych zadań swietlicy należy:
a) organizowanie pomocy w nauce,
b) organizowanie gier i zabaw mających na celu rozwój fizyczny i umysłowy dzieci,
c) upowszechnianie zasad kultury,
d) kształtowanie nawyków higieny,
e) kształtowanie umiejętności współżycia w grupach
f) współdziałanie z nauczycielami i rodzicami w zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej.
3. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach stałych oraz w grupach niestałych.
a) Grupy stałe tworzą uczniowie klas, które mają zaplanowane zajęcia w tygodniowym rozkładzie godzin.
b) Grupy "niestałe" tworzą uczniowie, którzy skierowani zostali do świetlicy z powodów organizacyjnych, np. nieobecność nauczyciela w szkole i niemożność zorganizowania zastępstwa.
c) Zajęcia w grupach stałych prowadzone są zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez dyrektora planem pracy.
d) Zajęcia w grupach "niestałych" odbywają się zgodnie z planem pracy przygotowanym na taką okoliczność. W szczególnych sytuacjach, jeżeli liczba uczniów przekracza 25, to prowadzone są zajęcia opiekuńcze.


§ 27.

Stołówka Szkolna:
1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia obiadu w stołówce szkolnej.
2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać również nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
3. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala dyrektor szkoły.
4. Szkoła tworzy możliwość częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat uczniów, którzy potrzebują opieki w zakresie żywienia. Środki na ten cel uzyskuje się z GOPS, PCK i prywatnych sponsorów.
5. Zwolnienia z odpłatności w przypadku środków z GOPS dokonuje pracownik ośrodka na podstawie wniosku złożonego przez pedagoga szkolnego, w pozostałych przypadkach komisja powołana przez dyrektora szkoły.
6. W przypadku zbyt dużej ilości chętnych do korzystania ze stołówki decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje komisja powołana przez dyrektora szkoły.

§ 28.

1. W szkole mogą być tworzone zespoły nauczycielskie np.:
a. zespół kształcenia zintegrowanego
b. zespół humanistyczny
c. zespół matematyczno - przyrodniczy
d. zespół sztuk pieknych i kultury fizycznej
e. szkolny zespół wychowawczy
2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
3. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
b) wspólne opracowania szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
c) organizowania wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
d) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
e) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
4. Dyrektor jest przewodniczącym zespołu kierowniczego, określa jego zadania i organizuje pracę.

§ 29.

Konkursy, olimpiady, zawody.
1. W szkole organizowane są konkursy, olimpiady, zawody itp.
2. Uczeń ma prawo przystąpić do każdej olimpiady, turnieju lub konkursu organizowanego w szkole. Uczestnictwo jest dobrowolne.
3. Nauczyciel zobowiązany przez dyrektora szkoły do przeprowadzenia konkursu odpowiedzialny jest za:
a) udzielanie osobom zainteresowanym szczegółowych informacji dotyczących regulaminu konkursu,
b) rozpropagowanie konkursu wśród uczniów,
c) przygotowanie organizacyjne konkursu,
d) przygotowanie uczniów do eliminacji wyższego szczebla,
e) zapewnienie laureatom eliminacji szkolnych udziału w eliminacjach wyższego szczebla,
f) zapewnienie opieki nad uczestnikami eliminacji wyższego szczebla,
g) złożenie sprawozdania dyrekcji szkoły z przebiegu konkursu.
4. Konkursy szkolne przeprowadza szkolna komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły.
5. Konkursy szkolne organizowane przez kuratora oświaty lub inne jednostki przeprowadza się zgodnie z regulaminem przekazanym szkole przez organizatora.
6. Konkursy organizowane przez szkołę odbywają się zgodnie z regulaminem opracowanym w szkole i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.
7. Laureaci konkursów szkolnych otrzymują nagrody fundowane przez organizatora konkursu, Radę Rodziców lub pozyskanych sponsorów.
8. Laureaci konkursów rejonowych, wojewódzkich lub krajowych wyróżnia się na uroczystości zakończenia roku szkolnego wręczając nagrody.

§ 30.

Uroczystości, wycieczki, biwaki.
1. W szkole organizowane są uroczystości, wycieczki, biwaki, rajdy itp.
2. Organizatorem imprez szkolnych może być:
a) zespół klasowy,
b) organizacja uczniowska działająca w szkole,
c) zespół uczniów, rodziców, nauczycieli bądź innych pracowników szkoły.
3. Organizator imprezy szkolnej przedstawia dyrekcji do akceptacji program imprezy, w którym uwzględnia się w szczególności:
a) termin, miejsce i cel imprezy,
b) sposób realizacji programu oraz sprawowania opieki przez nauczycieli w czasie przygotowania jak również w czasie trwania imprezy,
c) uczestników.
4. Impreza szkolna może być organizowana w szkole lub poza nią.
5. Wycieczki, biwaki, rajdy i inne imprezy organizowane są w oparciu o szczegółowe przepisy bhp.
6. Uroczystości szkolne oraz obchody świąt państwowych odbywają się zgodnie z ceremoniałem szkolnym, który stanowi załącznik do Statutu.


ROZDZIAŁ V
ZADANIA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE


§ 31.

Do zadań opiekuńczo - wychowawczych szkoły w szczególności należy:
a) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza teren szkoły i w trakcie wycieczek, przestrzegając zasadę, że osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel tej szkoły,
b) opieka nad uczniami mającymi trudności w nauce i sprawiającymi kłopoty wychowawcze oraz z wadami i zaburzeniami rozwojowymi,
c) współudział w organizowaniu doraźnej pomocy materialnej uczniom w trudnej sytuacji rodzinnej na zasadach regulowanych odrębnymi przepisami.

§ 32.

Główne zadania w zakresie profilaktyki i resocjalizacji:
a) stworzenie dzieciom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie możliwości korzystania z opieki pedagoga szkolnego w bezpośredniej pracy na zajęciach indywidualnych i grupowych wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, terapeutycznych i korekcyjnych,
b) współdziałanie pedagoga szkolnego ze środowiskiem ucznia poprzez wywiady środowiskowe, współpracę z policją, służbą zdrowia oraz innymi organizacjami i instytucjami opiekuńczo - wychowawczymi,
c) pedagog szkolny prowadzi dziennik zajęć i dokumentację dotyczącą pomocy udzielanej uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

§ 33.

Szczególną rolę w procesie opiekuńczo - wychowawczym pełni wychowawca klasy (opiekun).
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale.
2. Pożądane jest dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania w klasach I - III i IV - IV.


ROZDZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI


§ 34.

1.Każdy członek szkolnej społeczności bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do:
a) poszanowania swojej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych,
b) rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce lub oceny swojej pracy przez przełożonych,
c) otwartego przedstawiania własnego sądu i opinii w sprawach dotyczących życia szkoły,
d) wyrażania wątpliwości o słuszności wypowiedzi, sądu, oceny, reakcji, decyzji każdego członka społeczności szkolnej.
2. Każdy członek społeczności szkolnej ma obowiązek:
a) poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,
b) poszanowania cudzej godności w kontaktach z inymi ludźmi.
c) nikt nie ma prawa do wykorzystania swojej przewagi ze względu na wiek, funkcję czy liczebność lub siłę fizyczną czy ekonomiczną do naruszania godności i praw innego człowieka.
d) Każdy członek społeczności szkolnej odpowiada proporcjonalnie do dojrzałości, wieku, kwalifikacji czy funkcji za szkody uczynione drugiemu człowiekowi.

§ 35.

Prawa ucznia.
1. Uczniowie mają prawo do:
a) znajomości celu lekcji, zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
b) uzyskania od nauczyciela informacji dotyczących zagadnień realizowanych na lekcjąch,
c) weekendów, świąt i ferii bez pracy domowej,
d) systematycznej oceny pracy domowej, klasowej, lekcyjnej,
e) ukierunkowania jak prowadzić zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń itp.,
f) informacji o kryteriach i zasadach oceniania wiadomości szkolnych, jakie stosuje każdy nauczyciel zgodnych z WSO (załącznik),
g) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i odpoczynku w szkole oraz bezpiecznej organizacji wycieczek, biwaków i innych imprez organizowanych przez szkołę,
h) korzystania ze wszystkich pomieszczeń dydaktycznych szkoły, pomocy dydaktycznych i sprzętu pod nadzorem nauczyciela,
i) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania,
j) pomocy w nauce w formie zajęć pozalekcyjnych (np. zajęć dydaktyczno - wyrównawczych),
k) korzystania ze stołówki szkolnej na zasadach ustalonych w regulaminie stołówki,
l) zgłaszania uwag dotyczących spraw uczniowskich wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły,
m) korzystania z nieodpłatnej stomatologicznej pomocy w szkole,
n) do zmiany wychowawcy w szczególnie uzasadnionych sytuacjach w miarę możliwości organizacyjnych szkoły. Sposób zmiany wychowawcy określa §7 pkt.3 "e" Statutu.

§ 36.

Obowiązki ucznia.
2. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest nauka, a ponadto:
a) aktywny udział w zajęciach szkolnych, przestrzeganie ustalonych zasad i porządku w czasie ich trwania,
b) uzupełnienia braków wynikłych z absencji w terminie określonym w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania oraz usprawiedliwienia nieobecności w formie pisemnej w terminie dwóch tygodni,
c) staranne i rzetelne wykonywanie poleceń nauczyciela związanych z procesem nauczania i wychowania,
d) poszanowanie sprzętu szkolnego,
e) respektowanie uchwał i programów Rady Samorządu Uczniowskiego i innych organów szkoły,
f) przestrzeganie zasad kultury (np. słowa, dyskusji) bycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz noszenie jednolitego stroju na terenie szkoły, określonego przez Dyrekcję Szkoły i Radę Rodziców. Uczeń nie ma obowiązku noszenia jednolitego stroju w trakcie imprez klasowych i szkolnych, zajęć pozalekcyjnych i innych wyznaczonych przez dyrekcję szkoły.
g) odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
h) przestrzeganie postanowień statutu szkoły,
i) Uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego podczas zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, imprez klasowych i szkolnych.

§ 37.

Obowiązki nauczycieli.
1. Nauczyciel zobowiązany jest do:
a) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły wskazanych w rocznym planie pracy szkoły,
b) doskonalenia własnych umiejętności zawodowych,
c) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz zarządzeń dyrektora szkoły,
d) dbania o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
e) ciągłego wzbogacania i poprawiania funkcjonalności oraz estetyki powierzonego gabinetu,
f) czynnego uczestnictwa w pracach Rady Pedagogicznej i realizowania jej uchwał,
g) czynnego uczestnictwa w pracach organów szkoły, jeżeli został do nich wybrany,
h) bezpiecznego korzystania z pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego,
i) informowania dyrekcji szkoły o zauważonych zagrożeniach bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły oraz przeciwdziałaniu im,
j) tworzenia twórczej atmosfery pracy na lekcjach, bezstronnej i obiektywnej oceny oraz sprawiedliwego traktowania wszyskich uczniów, dbając o zdobycie i zachowanie ich zaufania,
k) udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie i zrozumienie potrzeb uczniów,
l) stymulowania rozwoju psycho-fizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
m) udzielania pełnej informacji rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia na temat postępów w nauce i zachowaniu,
n) kontroli obecności na każdej lekcji i natychmiastowej reakcji na nagłe opuszczenie zajęć przez ucznia,
o) prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań,
p) przestrzegania WSO.
2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za:
a) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego nauczanego przedmiotu oraz powierzonych zadań wychowawczych i opiekuńczych,
b) życie, zdrowie i bezpieczeństwo w czasie pobytu ucznia w szkole, prowadzonych zajęć, dyżurów międzylekcyjnych oraz innych imprez organizowanych przez szkołę,
c) jakość i wyniki pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
d) skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach oraz podczas przydzielonych mu dyżurów,
e) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,
f) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia,
g) stan warsztatu pracy, sprzętu, urządzeń oraz środków dydaktycznych.

§ 38.

Obowiązki nauczyciela - wychowawcy.
1. Nauczyciel, któremu powierzono obowiązki wychowawcy sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności:
a) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
b) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów uczniowskich,
c) jest cierpliwym i uważnym słuchaczem uwag swoich wychowanków, traktuje poważnie ich problemy i pomaga je rozwiązywać,
d) swoim oddziaływaniem wychowawczym stara się unikać sytuacji konfliktowych z własną klasą, a jeśli do nich dojdzie stara się sam je rozładować,
e) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
f) organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami oraz nad uczniami szczególnie zdolnymi, w miarę możliwości,
g) planuje i organizuje pracę klasy, wspólnie z uczniami i rodzicami, rozbudza aktywność i samorządność wychowanków przy pomocy atrakcyjnych celów i projektów,
h) współdziała z nauczycielami uczącymi jego uczniów w celu poprawy efektów dydaktycznych i wychowawczych,
i) utrzymuje kontakt z rodzicami, infrmuje ich o efektach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania,
j) na pierwszym zebraniu z rodzicami po objęciu wychowawstwa zapoznaje rodziców ze Statutem Szkoły i towarzyszącymi mu regulaminami
k) na każdym zebraniu informuje rodziców o ewentualnych zmianach Statutu i regulaminów, powołuje się na Statut omawiając sprawy klasy, tłumaczy treści Statutu, jeśli zachodzi taka potrzeba oraz zawsze umożliwia wgląd do Statutu,
l) współpracuje z pedagogiem szkolnym w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców,
m) prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia,
n) współdecyduje z samorządem klasy i klasową radą rodziców o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny i dłuższe okresy.
2. Wychowawca odpowiada - jak każdy nauczyciel, a oprócz tego:
a) odpowiada za osiąganie celów wychowania w swojej klasie,
b) za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły.
3. Obowiązki wychowawcy klasy powierza nauczycielowi dyrektor szkoły.
4. Wychowawstwo klasy może być odebrane nauczycielowi przez dyrektora wówczas, gdy stwierdzone zostanie niewywiązywanie się przez niego z powierzonych mu obowiązków wychowawcy.
5. Decyzję o pozostawieniu nauczycielowi wychowawstwa dyrektor podejmuje po wysłuchaniu wyjaśnień nauczyciela oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Pedagogicznej.
6. Pozbawienie nauczyciela wychowawstwa klasy następuje:
a) na pisemny wniosek rady rodziców klasy, której jest wychowawcą,
b) na pisemny wniosek jednego z organów szkoły,
c) z inicjatywy własnej dyrektora szkoły lub rady pedagogiczcznej.
7. Wnioski wymienione w punkcie 6 rozpatruje dyrektor szkoły i w ciągu dwóch tygodni podejmuje decyzję, o której zawiadamia pisemnie wnioskodawcę.

§ 39.

Prawa nauczyciela.
1. Nauczyciel ma prawo do:
a) przestrzegania przez pracodawcę oraz inne osoby (jednostki) praw nauczyciela zawartych w Karcie Nauczyciela (ustawa z dnia 26.01.1982 r. z późniejszymi zmianami) oraz w innych aktach prawnych,
b) pomocy merytorycznej i metodycznej w swojej pracy ze strony dyrektora oraz placówek i instytucji powołanych do tego celu,
c) pomocy rodziców oraz organu prowadzącego szkołę w rozwiązywaniu problemów związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela wychowawcy,
d) opieki doświadczonego nauczyciela, wskazanego przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami o awansie zawodowym,
e) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,
f) wnioskowania o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i kierownictwa szkoły.
2. Nauczyciel decyduje:
a) o bieżącej, semestralnej, rocznej ocenie uczniów,
b) w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
c) o treści programu koła zainteresowań, które prowadzi z uwzględnieniem zainteresowań uczniów.

§ 40.

Prawa i obowiązki rodziców.
1. Do obowiązków rodziców należy:
a) zapewnienie warunków domowych właściwych dla pełnego rozwoju osobowości dziecka,
b) zainteresowanie wynikami w nauce dziecka oraz jego sukcesami i problemami,
c) pomoc w przezwyciężaniu trudności oraz zachęcania do coraz lepszej pracy,
d) wyposażenie dziecka w niezbędne podręczniki, zeszyty i inne wymagane w szkole przybory,
e) przestrzeganie postanowień prawa szkolnego,
f) informowanie wychowawcy o przyczynach nieobecności w szkole,
g) uczestniczenie w zebraniach rodziców organizowanych w szkole,
h) aktywna działalność na rzecz poprawienia efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły.
2. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z prawem obowiązującym w szkole, a w szczególności ze Statutem Szkoły,
b) uzyskania pełnej i fachowej informacji dotyczącej postępów w nauce i zachowania się dziecka,
c) doradztwa pedagoga szkolnego i wychowawcy w razie wystąpienia trudności wychowawczych,
d) wybierania swoich przedstawicieli do Rady Rodziców.

§ 41.

Pracownicy administracji i obsługi.
1. Pracownicy administracji i obsługi szkoły zadania swoje wykonują zgodnie z przydzielonym przez dyrektora zakresem obowiązków, a w szczególności:
a) przestrzegają postanowień prawa szkolnego oraz zarządzeń dyrektora szkoły,
b) dbają o powierzony sprzęt i mienie,
c) rzetelnie wykonują swoje obowiązki,
d) informują dyrektora szkoły o wszelkich nieprawidłowościach, o zagrożeniach bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz innych osób i przeciwdziałają im,
e) tak organizują pracę, żeby nie stworzyć zagrożenia bezpieczeństwa własnego oraz innych osób.
2. Pracownicy administracji i obsługi odpowiadają zgodnie z regulaminem za:
a) jakość wykonywanej pracy,
b) naruszanie prawa szkolnego oraz warunków umowy o pracę, w tym również zakresu obowiązków,
c) stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa z powodu niewłaściwego wykonywania obowiązków lub ich niewykonywania.
3. Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do:
a) rzetelnej oceny pracy, zgodnej z zakresem obowiązków oraz z uwzględnieniem warunków stworzonych przez pracodawcę,
b) wyróżnienia za dobrą pracę w formie przewidzianej w regulaminie premiowania i nagradzania,
c) zabezpieczenia materiałowego i organizacyjnego umożliwiającego wykonywanie powierzonych zadań.


ROZDZIAŁ VII
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA, KARY


§ 42.

W szkole stosowany jest system nagród i kar.
1. Ucznia nagradza się za:
a) wzorową naukę i zachowanie,
b) wybitne osiągnięcia.
2. Przyznawanymi uczniom nagrodami są:
a) pochwała wychowawcy klasy w obecności całej klasy,
b) pochwała dyrektora szkoły podczas apelu szkolnego,
c) list pochwalny dyrektora szkoły lub wychowawcy do rodziców,
d) dyplom uznania wręczony przez dyrektora szkoły,
e) nagroda książkowa lub rzeczowa przyznana przez Radę Rodziców na wniosek Rady Pedagogicznej,
f) umieszcenie informacji o osiągnięciach szkolnych ucznia na tablicy informacyjnej szkoły. Decyzję o wyróżnieniu tym podejmuje nauczyciel, wychowawca.
3. Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organ prowadzący szkołę oraz instytucje i organizacje według odrębnych zasad.
4. Ucznia karze się za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły:
a) upomnieniem wychowawcy klasy w obecności całej klasy,
b) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
c) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów podczas apelu szkolnego,
d) zawieszeniem przez wychowawcę prawa do uczestnictwa w niektórych imprezach klasowych lub zawieszenie przez dyrektora prawa do uczestnictwa w niektórych imprezach szkolnych,
e) zawieszeniem przez Radę Pedagogiczną prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
f) przeniesieniem przez dyrektora do równoległej klasy swojej szkoły, po zapoznaniu się z opinią Rady Pedagogicznej,
g) przeniesieniem przez dyrektora do innej szkoły po zapoznaniu się z opinią Rady Pedagogicznej,
h) usunięciem ze szkoły, jeżeli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu (Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów jedynie z równoczesnym przniesieniem do innej szkoły podstawowej, chyba że uczeń ukończył 15 lat, jest opóźniony w nauce co najmniej 2 lata, jego zachowanie stanowi zagrożenie dla pozostałych uczniów i Kurator Oświaty zwolni tego ucznia ze spełniania obowiązku szkolnego (decyzję podejmuje dyrektor szkoły).
5. W szkole nie stosuje się kar cielesnych.
6. Wykonanie kary może być zawieszone przez dyrektora na czas próby (nie dłużej niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Klasowego, Szkolnego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej (jednego z nich w zależności od przewinienia), zawieszenia dokonuje osoba, która nadała karę.
7. Nagroda lub kara może być udzielona w formie ustnej lub pisemnej z jednoczesnym powiadomieniem rodziców o zastosowaniu wobec ucznia nagrody lub kary.
8. Uczeń może odwołać się od nałożonej kary w ciągu trzech dni do organu, który karę nałożył (wychowawca, dyrektor…); odwołanie powinno zostać złożone przez ucznia lub jego rodziców w formie pisemnej.
9. Rozpatrzenie odwołania następuje w ciągu trzech dni i o podjętej decyzji uczeń informowany jest w formie pisemnej.

§ 43.

System premiowania, nagradzania i karania pracowników szkoły określają regulaminy premiowania i nagradzania.


ROZDZIAŁ VIII
ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW


§ 44.

Za konflikt uważa się niemożność porozumienia się na skutek sprzeczności dążeń, niezgodności interesów czy poglądów, antagonizmów, sporów i zatargów między pracownikami szkoły, uczniami, rodzicami, organizacjami szkolnymi i organami szkoły - nie stanowiące wykroczenia przeciwko przepisom prawa, w tym prawa szkolnego.
1. Obowiązkiem wszystkich jest zapobieganie sytuacjom konfliktowym, a w przypadku ich wystąpienia dążenie do jak najszybszego rozwiązania sporu.
2 Celowe stwarzanie sytuacji konfliktowych winno być ogólnie piętnowane, a nawet karane w oparciu o wewnętrzny regulamin nagradzania i karania.
3. W celu unikania konfliktów należy dążyć do:
a) doskonalenia prawa szkolnego zawartego w Statucie i regulaminach stanowiących załączniki do Statutu,
b) zachowania zdrowego rozsądku, wykazania życzliwości i dobrej woli w stosunku do koleżanek, kolegów czy we współpracy ze związkami zawodowymi, organami szkoły, administracją terenową, jednostkami nadrzędnymi itp.

§ 45.

Jeżeli powstały konflikt nie zostaje rozstrzygnięty, wówczas strony konfliktu mogą zwrócić się o pomoc w jego rozstrzygnięciu.
1. Jeżeli jest to konflikt:
uczeń - uczeń,
uczeń - nauczyciel lub inny pracownik szkoły,
uczeń - rodzic,
uczeń - organizacja szkolna,
to mediatorem jest wychowawca klasy, a następnie wicedyrektor, dyrektor.
2. W konflikcie wychowawcy z klasą mediatorem jest:
a. wicedyrektor,
b. dyrektor.
3. Jeżeli jest to konflikt:
a. między pracownikami szkoły,
b. pracownikami a rodzicami,
c. pracownikami a organizacją szkolną itp. ,
to mediatorem jest dyrektor szkoły.

§ 46.

Zadaniem mediatora jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności sporu oraz pojednanie stron.
1. Mediator nie wskazuje strony winnej konfliktu oraz nie przyznaje żadnej ze stron racji
2. Mediator nie posiada uprawnień decyzyjnych.

§ 47.

1. Rozwiązaniem konfliktu między uczniami lub między nimi a innymi osobami następuje natychmiast po zauważeniu tego przez wychowawcę lub po zgłoszeniu takiej potrzeby przez jedną ze stron.
1. Rozwiązaniem konfliktu między pracownikami, organami itp. następuje po zgłoszeniu takiej potrzeby przez jedną ze stron oraz wówczas, gdy dyrektor uzna to za konieczne.
3. Każda ze stron ma prawo do szczegółowego przedstawienia swego stanowiska oraz do zapoznania się ze stanowiskiem drugiej strony.
4. Każda ze stron ma prawo do dyskusji.

§ 48.

Jeżeli mediator uzna, że pojednanie stron nie jest możliwe, zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły i rezygnuje z dalszych mediacji.
1. Jeżeli trwający konflikt dezorganizuje pracę szkoły, to dyrektor podejmuje decyzję stanowiącą czasowe rozstrzygnięcie.
2. Jeżeli pojednanie stron w drodze mediacji zakończyło się niepowodzeniem, a sytuacja konfliktowa utrudnia pracę szkoły, to dyrektor może podjąć inne działania mogące rozstrzygnąć spór lub złagodzić jego skutki po uzyskaniu zgody organu reprezentującego stronę:
a) Samorządu Uczniowskiego - jeżeli stroną jest uczeń,
b) Rady Pedagogicznej - jeżeli nauczyciel,
c) Rady Pracowniczej - jeżeli inny pracownik,
d) Rady Rodziców - jeżeli rodzice.
3. Jeżeli konflikt dotyczy nauczyciela i dyrektora szkoły to mediatorem mogą być przedstawiciele związków zawodowych lub wyznaczony przedstawiciel organu prowadzącego.
4. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest takie prowadzenie mediacji, żeby wykorzystać wszystkie możliwości pogodzenia stron, a tym samym zapobiec angażowaniu w konflikty szkolne władz zwierzchnich.
5. Jeżeli konflikt jest szczególnie trudny do rozstrzygnięcia, to dyrektor szkoły może zwrócić się o pomoc do wybranego przez siebie organu lub prawnika.


ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 49.

1. Szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika nadane przez Kuratora decyzją z dnia 11 marca 1967r. Nr KS - I - SP - 1/6/67.
2. Szkoła posiada sztandar nadany za zgodą KOiW z dnia 10 marca 1982r. znak: I.-5024/SJ - 14/82.
3. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację według obowiązujących odrębnych przepisów.
5. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
6. Załącznikami do Statutu Szkoły są regulaminy:
a) Wewnątrzszkolny System Oceniania,
b) Regulamin Rady Pedagogicznej,
c) Regulamin Rady Rodziców Szkoły,
d) Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły,
e) Regulamin Świetlicy Szkolnej,
f) Regulamin Biblioteki Szkolnej,
g) Instrukcja Wewnętrznego Obiegu Dokumentów,
h) Regulamin Pracy Szkoły,
i) Regulamin Przyznawania Nagród.
7. W sprawach nie uregulowanych w Statucie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
8. Statut Szkoły wchodzi w życie po upływie 7 dni od uchwalenia go przez Radę Pedagogiczną.
9. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w takim trybie, w jakim był uchwalony Statut.Powrót do treści | Wróć do menu głównego