Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Małdytach


Idź do treści

Szkolny Program Profilaktyki

Dokumentacja szkolna

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

W MAŁDYTACH

W programie profilaktycznym uwzględniono specyfikę okresu rozwojowego dziecka, jego doświadczenia, wpływy, którym ulegają, normy społeczne obowiązujące w danej grupie, a także indywidualne różnice wśród odbiorców. W ten sposób powstał program profilaktyki dla uczniów klas I – III oraz uczniów klas IV – VI. Chodzi o to, aby nie wyprzedzać etapu rozwojowego dzieci i młodzieży i nie przekazywać takich treści, które w ich przypadku miałyby znaczenie antyprofilaktyczne.

Dziecko w okresie wczesnoszkolnym zaczyna doznawać intensywnego oddziaływania świata zewnętrznego, uczy się nawiązywania relacji z osobami spoza rodziny, bazuje na osobistym doświadczeniu, nabywa wiele sprawności.

Na etapie klas IV – VI nasilają się wpływy rówieśnicze, przemoc i agresja rozpowszechniane za pomocą mediów, bunt przeciw dorosłym, eksperymentowanie z alkoholem i tytoniem, a niekiedy z innymi środkami odurzającymi. Niebagatelny wpływ na zachowania dysfunkcyjne u dzieci ma powszechne przeświadczenie o bezkarności za swoje postępowanie. Często nie korzystną sytuacją w procesie wychowania jest brak systematycznego nadzoru rodziców nad dziećmi, tolerowanie nieuzasadnionych późnych powrotów do domu, nie reagowanie na popełniane przez dzieci drobne wykroczenia, stosowanie zbyt niskich wymagań wobec dzieci jak również nieporozumienia, kłótnie i przemoc w rodzinie.

 

Głównymi problemami wychowawczymi w naszej szkole są:

1.   zachowania agresywne

2.   używanie wulgaryzmów

3.   kradzieże

4.   niszczenie mienia

5.   palenie tytoniu

6.   wagary

Obserwując wzrost agresji u wychowanków w naszej szkole, chcemy podjąć działania, które pomogą dziecku radzić sobie ze zjawiskiem strachu, presji. Program ma uczyć również asertywności i rozwiązywania konfliktów i problemów bez przemocy.

Ewaluację programu przewidujemy po 3 latach jego trwania. Będzie dokonana przez obserwację, ocenę rodziców, dyrekcji, ankiety ogólnoszkolne, analizę prac dzieci.

Zadania programu pracy profilaktycznej dla uczniów kl. I-III:

1.   profilaktyka oparta na metodach aktywizujących dostosowanych do możliwości dzieci;

2.   promocja zdrowia, prawidłowe żywienie i zdrowe nawyki;

3.   umiejętność dostrzegania różnicy między pożywieniem, lekami, trucizną i środkami odurzającymi;

4.   informacja jak unikać potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów, substancji i osób;

5.   możliwości szukania pomocy w trudnych sytuacjach u odpowiedzialnych dorosłych;

6.   informowanie dorosłych o wszystkim co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci;

7.   akceptowanie i rozumienie faktu, że każdy człowiek jest osobą niepowtarzalną i wartościową;

8.   tworzenie więzi z rówieśnikami, opieka nad młodszymi;

9.   doświadczenie, że własny rozwój jest wielką przygodą i że najlepiej się ją przeżywa w poczuciu bezpieczeństwa, obecności bliskich, w pełni zdrowia i wolności od środków psychotropowych;

10. rozwijanie zainteresowań, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;

11. rozwijanie współpracy szkoły z domem i środowiskiem społecznym;

12. dostarczanie uczniom właściwych wzorców i norm postępowań;

13. stworzenie uczniom możliwości odnoszenia sukcesu;

14. kształtowanie postaw tolerancji

15. budowanie więzi między klasami – wychowankami klas

 

Zadania programu pracy profilaktycznej dla uczniów kl. IV-VI:

1.   propagowanie zdrowia i higienicznego trybu życia;

2.   kształtowanie osobowości dziecka zagrożonego wpływem środowiska;

3.   rozwijanie osobistej odpowiedzialności;

4.   poznanie i przestrzeganie zasad dotyczących środków odurzających;

5.   ukazanie uczniom, jaki wpływ na rozwój i zdrowie człowieka ma zażywanie środków psychoaktywnych;

6.   ukazywanie problemów uzależnienia i instytucji pomagających osobom uwikłanym w ten problem;

7.   poznanie zasad moralnych i prawnych obowiązujących względem używania substancji psychoaktywnych;

8.   ukazywanie skutków oddziaływania reklam;

9.   sposoby przeciwstawiania się presji rówieśniczej;

10. przeciwdziałanie różnym formom agresji;

11. rozwijanie zainteresowań, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;

12. rozwijanie współpracy szkoły z domem i środowiskiem lokalnym;

13. uczenie umiejętności samokontroli i samodyscypliny;

14. dostarczenie uczniom właściwych wzorców i norm postępowań;

15. jak radzić sobie z przeżywanymi lękami i trudnościami osobistymi;

16. pomoc w rozwoju pozytywnego, realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności;

17. modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań;

18. uczenie przyjmowania odpowiedzialności za własne zachowanie;

19. ukazywanie właściwego uszeregowania wartości moralnych i społecznych;

20. uczenie właściwego korzystania z mediów (telewizor, komputer, gry, muzyka);

21. ukazanie szkodliwości środków audiowizualnych na psychikę dziecka.

 

METODY PRACY

Najbardziej znaczącą w tworzeniu szkolnego programu profilaktyki jest osoba samego nauczyciela. Jest on zarówno współtwórcą jak i jego ważnym podmiotem realizacyjnym. W realizacji programu profilaktyki nie można pominąć rodziców dziecka, ponieważ dobra współpraca rodziców i nauczyciela przyczynie się do pożądanych efektów.

 

Metody pracy przewidziane dla realizacji programu profilaktyki dla uczniów klas I -III:

1.   zabawy integracyjne;

2.   gry i zabawy ruchowe;

3.   zajęcia sportowe;

4.   scenki, psychodramy, krąg uczuć;

5.   wycieczki tematyczne;

6.   wyjazdy do kina, teatru;

7.   pogadanki, prelekcje;

8.   prace plastyczne, artystyczne, literackie;

9.   spotkania z ciekawymi ludźmi;

10. spotkania i zajęcia praktyczne z pracownikami służby zdrowia, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, policjantami.

 

Metody pracy przewidziane dla realizacji programu profilaktyki dla uczniów klas IV – VI:

1.   zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych przedmiotów;

2.   pogadanki, prelekcje;

3.   projekcje filmów tematycznych;

4.   rozmowy z pracownikami służby zdrowia, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, policjantem;

5.   spotkania z rodzicami;

6.   gry i zabawy interakcyjne;

7.   warsztaty poznawczo – doskonalące;

8.   spotkania z ciekawymi ludźmi;

9.   zajęcia w kółkach zainteresowań

10. zajęcia sportowe;

11. organizowanie wycieczek i wyjazdów do kina i teatru.

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY ZAJĘĆ

1.   uczniowie są tolerancyjni wobec siebie i osób ze swojego otoczenia;

2.   rozwój zainteresowań;

3.   nauczenie się zdrowego stylu życia;

4.   znajomość zachowań w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych;

5.   nabycie rzetelnej wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień

6.   nauczenie dbałości o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne;

7.   lepsze poznanie siebie i innych, swoich mocnych i słabych stron, poznanie zasad funkcjonowania w grupie;

8.   nauczenie brania odpowiedzialności za swoje czyny;

9.   nauczenie prawidłowego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, asertywności;

10. nauczenie właściwego komunikowania się interpersonalnego.

 

 


PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

 

KLASY I – III

 

Blok tematyczny

Lp.

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Żyjmy zdrowo

1

Zdrowo się odżywiamy.

pogadanka

wychowawcy

2

Gdzie i jak należy jeść i pić.

Pogadanka na temat jak kulturalnie spożywać posiłki

wychowawcy

3

Przestrzegamy zasad higieny osobistej.

kącik czystości w każdej klasie

wychowawcy

4

Dbamy o zdrowie – choroby brudnych rąk.

prelekcja, inscenizacja

wychowawcy, pielęgniarka

5

Wypowiadamy wojnę próchnicy.

pogadanka, realizacja programu fluoryzacja

nauczyciele I-III , stomatolog, pielęgniarka, rodzice

6

Miły uśmiech każdy ma , kto o ząbki dba.

Program „ Śnieżnobiały uśmiech”

Nauczyciele, pielęgniarka, pedagog, rodzice

 

 

Nauczyciel, pielęgniarka

Ruch i wypoczynek

1

Aktywność fizyczna. Ćwiczenia korekcyjne.

zajęcia ruchowe, zajęcia korekcyjne

wychowawcy, nauczyciele wf

2

Zabawy na świeżym powietrzu, marsze, biegi, piesze wędrówki, ścieżki zdrowia, gry i zabawy na wesoło, praktyczna nauka pływania, gry i zabawy na śniegu

tor przeszkód, gry i zabawy na powietrzu i w sali gimnastycznej, lekcje na basenie

wychowawcy klas, nauczyciele, nauczyciele wf

3

Organizowanie wycieczek krajoznawczo - turystycznych

wycieczki

wychowawcy klas, rodzice

4

Organizacja konkursów o tematyce zdrowotnej

konkurs plastyczny „Sport to zdrowie”

nauczyciele kl. I - III

Żyjmy bezpiecznie

1

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i podczas zabaw

pogadanka, inscenizacja, działalność

wychowawcy, policjant

2

Znaki drogowe, które znamy i których przestrzegamy

gazetka

wychowawcy

3

Układamy regulamin dotyczący bezpieczeństwa podczas przerw

zajęcia z uczniami z wykorzystaniem metody niedokończonych zdań

wychowawcy kl. I - III

4

Zapoznanie rodziców z drogą ewakuacyjną szkoły

ćwiczenia ewakuacyjne

wychowawcy

5

Wykonanie notesu z najważniejszymi numerami telefonów: policja, straż, pogotowie

metoda działalności praktycznej

nauczyciele, nauczanie zintegrowane

6

Udzielenie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach: omdlenia, krwotoki, oparzenia, sposoby opatrywania ran

pogadanka, ćwiczenia praktyczne

wychowawcy, pielęgniarka

7

Ja, rower, przepisy.

zajęcia z wykorzystaniem ćwiczeń przygotowujących uczniów do egzaminu na kartę rowerową

nauczyciel

Zdrowie psychiczne

1

Czego się boję i jak sobie z tym poradzić?

warsztaty

wychowawcy klas, pedagog szkolny

2

Model zdrowego dnia, co lepiej wybrać – gry komputerowe, oglądanie bajek i filmów czy czytanie książek?

rozmowy, spotkanie z rodzicami, konkurs pt. „Agresywne media”

wychowawcy, bibliotekarka, rodzice

3

Rozpoznawanie i nazywanie uczuć: pozytywnych i negatywnych

pogadanka, drama, metoda działalności praktycznej (rysowanie, malowanie – terapia rysunkiem)

wychowawcy, opiekun świetlicy

4

Dostrzeganie swych zalet i przywar

burza mózgów: „Jaki jestem? Jaki chciałbym być”

nauczyciele nauczania zintegrowanego

5

Właściwe porozumiewanie się w grupie

zajęcia wychowawcze, gry stolikowe, gry i zabawy sportowe

wychowawcy, opiekun świetlicy, pedagog szkolny

Ja w grupie i rodzinie

1

Integrowanie zespołu klasowego.

metody aktywne, zabawy

wychowawcy

2

Uczymy porozumiewać się ze sobą.

ustalenie klasowego regulaminu

wychowawcy

3

Budowanie współpracy w zespole.

gry i zabawy

wychowawcy

4

Poznawanie praw dziecka i ucznia

zajęcia wychowawcze

nauczyciele kl. I - III

5

Aktywne uczestniczenie w życiu klasy i szkoły.

praktyczna działalność

nauczyciele kl. I - III

6

Uczenie szacunku do rodziców, ludzi starszych

obchodzimy Dzień Matki, Ojca, Babci, Dziadka

rodzice

Reagujemy na otaczające nas zło

1

Jesteśmy tolerancyjni wobec inności

pogadanki, scenki

nauczyciele kl. I - III

2

Miłość, przyjaźń, koleżeństwo zamiast agresji i zła.

konkurs plastyczny

nauczyciele kl. I – III, opiekun świetlicy

3

Szkolny dzień przeciw przemocy

rozmowy, bajki, filmy, gry komputerowe, plakaty

dyrektor, wychowawcy pedagog szkolny

Ja przeciw używkom

1

Dymek papierosowy – to dymek dobry czy zły.

zajęcia warsztatowe

pedagog szkolny

2

Jakie są zasady przyjmowania leków i kto może mi je podać.

spotkanie z pielęgniarką

pielęgniarka, wychowawcy

3

Nigdy nie sięgaj sam po leki.

konkurs plastyczny

nauczyciele kl. I - III

4

Czy mogę zawsze przyjmować to, czym poczęstuje mnie kolega?

rozmowa kierowana, warsztaty

pedagog szkolny, pielęgniarka, policjant

5

Droga do dobrego życia.

plakat

wychowawcy, pielęgniarka, opiekun świetlicy

 

 

KLASA IV – VI

 

Blok tematyczny

Lp.

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Żyjmy zdrowo

1

Codzienna toaleta.

przegląd czystości, pogadanka, zorganizowanie kącików czystości w klasach

wychowawcy, pielęgniarka

2

Jak dbamy o zęby?

Pr. Fluoryzacja kl. IV-VI instruktaż

wychowawcy, pielęgniarka, rodzice

3

Higiena okresu dojrzewania.

Pogadanka na temat okresu dojrzewania.

pielęgniarka, nauczyciele

4

Ubieramy się odpowiednio do pogody.

pogadanka, pokaz, gry i zabawy na korytarzu

wychowawcy, nauczyciel wf

5

Zasady prawidłowego odżywiania się.

lekcje przyrody, spotkania z pielęgniarką, konkurs „Najzdrowszy jadłospis dnia”.

nauczyciel przyrody, techniki, pielęgniarka

6

Skutki niewłaściwego odżywiania się.

pogadanka (nadwaga, anoreksja, bulimia)

wychowawcy, pielęgniarka

7

Higiena przygotowywania i spożywania posiłków.

przygotowywanie potraw, lekcje techniki

wychowawcy, nauczyciel techniki

Ruch i wypoczynek

1

Jak ruch wpływa na budowę ciała?

pogadanka, zajęcia wf

nauczyciel wf

2

Wady postawy – podstawowe ćwiczenia korekcyjne.

zapoznanie z ćwiczeniami korekcyjnymi na lekcjach wf

nauczyciele wf

3

Jak i kiedy korzystać z TV, gier komputerowych?

pogadanka

pedagog szkolny, nauczyciel informatyki

4

Ruch sposobem na dobre samopoczucie.

mecze, rozgrywki w ramach zajęć rekreacyjno – sportowych, działalność SKS

nauczyciel wf

5

Jak wypoczywają członkowie mojej rodziny?

konkurs na plakat, lekcje wychowawcze

nauczyciel plastyki

6

Czynny wypoczynek w wodzie.

zajęcia na basenie, konkursy pływackie

nauczyciel wf

7

Organizowanie wycieczek krajoznawczo – turystycznych.

Wycieczki piesze, rowerowe

Wychowawcy, rodzice

Żyjmy bezpiecznie

1

Poznajemy znaki drogowe.

Praktyczna nauka rozpoznawania znaków, rozpoznawanie znaków w okolicy

Wychowawcy, nauczyciel wychowania komunikacyjnego

2

Zasady bezpiecznego poruszania się pieszego i rowerzysty.

pogadanka, egzamin na kartę rowerową, gry symulacyjne, spotkanie z policjantem

nauczyciel techniki, dyrektor

3

Organizowanie bezpiecznych zabaw i gier w różnych porach roku.

wybór właściwych zabaw, organizowanie gier na zajęciach rekreacyjno - sportowych

nauczyciel wf

4

Pierwsza pomoc w drobnych urazach.

pokaz, demonstracja

pielęgniarka,

5

Zapoznanie z numerami alarmowymi: pogotowie, straż, policja.

konkurs na najlepszą ulotkę informacyjną

wychowawcy

6

Bezpieczeństwo w kontaktach z osobami obcymi.

prelekcje, warsztaty

pedagog szkolny

7

Jestem bezpieczny w szkole.

stworzenie klasowych regulaminów „Bezpieczna przerwa”.

wychowawcy

Zdrowie psychiczne

1

Co to jest stres?

pogadanka

pedagog szkolny

2

Jak mogę radzić sobie ze stresem?

warsztaty

pedagog szkolny

3

Moje wady i zalety – czy potrafię je zaakceptować?

zajęcia praktyczne, wypowiedzi, zabawy, uczymy się samooceny, lekcje wychowawcze, test wielorakiej inteligencji

wychowawcy, katecheta

4

Autoportret – czy akceptuję siebie?

rozmowy, rysunki, wykonywanie autoportretu

wychowawcy, nauczyciel plastyki

5

W jaki sposób mogę rozwiązywać swoje problemy?

dyskusja, symulacja sytuacji trudnych i wspólne próby ich rozwiązywania

wychowawcy, pedagog szkolny

Ja w grupie i rodzinie

1

Czy okazuję szacunek rodzicom i osobom starszym?

Rozmowy z wychowawcą, dyskusje, uczestniczenie i przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Matki i Ojca, Dzień Babci i Dziadka

Wychowawca, katecheta

2

Tradycje rodzinne w moim domu.

drzewo genealogiczne „Moja rodzina”

wychowawcy, nauczyciel historii

3

Czy jestem dobrym kolegą?

lekcje wychowawcze, scenki rodzajowe, ankieta

wychowawcy

4

Wspólne zabawy w gronie rówieśników.

organizowanie imprez klasowych, spotkań

wychowawcy, rodzice

5

Kultura na co dzień.

Rozmowy, scenki, wycieczki do kina, teatru

nauczyciele

6

Pomagamy słabszym , chorym i uboższym kolegom.

Zbiórka starych zabawek, działalność samorządu uczniowskiego, pomoc koleżeńska i wspólne odrabianie zadań domowych

Opiekun TPD, świetlica, opiekun samorządu szkolnego

Reagujemy na otaczające nas zło

1

Konflikty w środowisku szkolnym – jak im zapobiegać.

tematyka godzin wychowawczych klas, rozwiązywanie konfliktów, scenki rodzajowe

wychowawcy

2

Czy przemoc i agresja oznaczają to samo?

zajęcia warsztatowe, rozpoznawanie i zapobieganie sytuacjom prowadzącym do zachowań agresywnych

nauczyciele, pedagog szkolny

3

Dbamy o piękną mowę ojczystą – nie używam wulgaryzmów.

udział w konkursach recytatorskich, przedstawieniach teatralnych

nauczyciel j. pol. opiekun kółka teatralnego

4

Chcę być wzorem do naśladowania.

wybieramy „Wzorowego ucznia w klasie”, obserwacja kontrolna zeszytów spostrzeżeń

wychowawcy

5

Nie niszczymy mienia szkolnego – przeciwstawiamy się złu.

dbanie o czystość i wygląd korytarzy

wychowawcy, opiekun świetlicy

6

Uczymy się mówić „Nie” - asertywne zachowanie.

warsztaty, ćwiczenia odmawiające

pedagog szkolny

Ja przeciw używkom

1

Czy od lekarstw można się uzależnić?

rozmowy, spotkanie z pielęgniarką

wychowawcy, pielęgniarka

2

Wypowiadamy wojnę papierosom.

zajęcia z pedagogiem szkolnym, tematyka godz. wychowawczych, konkurs na plakat „Antyreklama wyrobów tytoniowych”, filmy

wychowawcy, pedagog szkolny, pielęgniarka

3

Co wiemy o alkoholu? Jak alkohol wpływa na organizm?

zajęcia z pedagogiem szkolnym, filmy edukacyjne

pedagog szkolny, pielęgniarka

4

Świat byłby dużo lepszy bez środków uzależniających.

zajęcia z pedagogiem szkolnym, rozmowy, dyskusje, filmy tematyczne

nauczyciele, pedagog szkolny

 


Powrót do treści | Wróć do menu głównego