Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Małdytach


Idź do treści

Zasady oceniania

Dokumentacja szkolna

ZASADY OCENIANIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W MAŁDYTACH

STRUKTURA:

ROZDZIAŁ I. Podstawa prawna
ROZDZIAŁ II. Założenia ogólne
ROZDZIAŁ III. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców
ROZDZIAŁ IV Bieżące ocenianie
ROZDZIAŁ V Ocenianie semestralne i końcoworoczne
ROZDZIAŁ VI Egzamin klasyfikacyjny
ROZDZIAŁ VII Egzamin poprawkowy
ROZDZIAŁ VIII Semestralny i końcoworoczny sprawdzian wiadomości i umiejętności
ROZDZIAŁ IX Ocenianie zachowania
ROZDZIAŁ X Zasady promowania i ukończenia szkoły podstawowej
ROZDZIAŁ XI Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku szkoły podstawowej
ROZDZIAŁ XII Ocenianie w kształceniu zintegrowanym

ROZDZIAŁ I
Podstawa prawna

Obowiązujący system oceniania w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach został opracowany na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572, z późn. zm.).

ROZDZIAŁ II
Założenia ogólne

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne zachowania ucznia odbywa się w oparciu o przyjęte kryteria.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
b) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
c) dostarczanie rodzicom, prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
d) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej,
e) pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów, rodziców bądź ich prawnych opiekunów,
b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali ocen w formach przyjętych przez szkołę,
c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
d) ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego, semestru,
e) ustalenia warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane semestralnych, rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
f) ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
g) zasady promowania uczniów,
h) warunki ukończenia szkoły.

ROZDZIAŁ III
Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców


1. Każdy nauczyciel lub grupa nauczycieli, np. poloniści, matematycy, przyrodnicy, określają zakres wiedzy na poszczególne oceny z nauczanego przedmiotu.
2. Zakres wymagań buduje się na bazie podstaw programowych dla danych przedmiotów.
3. Zakresy wymagań znajdują się w gabinecie n-la przedmiotu i stanowią załącznik do WSO.
4. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów (przedmiotowy system nauczania). Zestaw PSO jest udostępniony na stronie internetowej szkoły, w bibliotece szkolnej oraz u wychowawcy klasy.
5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

ROZDZIAŁ IV
Bieżące ocenianie


1. Na bieżące ocenianie składają się:
a) oceny z badania wyników nauczania,
b) oceny z prac klasowych,
c) oceny ze sprawdzianów,
d) oceny z odpowiedzi ustnych uczniów,
e) oceny za aktywność w czasie lekcji,
f) oceny za prace domowe,
g) oceny za dodatkowe prace,
h) oceny za przygotowanie do lekcji,
i) oceny za zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń,
j) oceny za pracę w grupach, zespole.
2. Uczeń powinien otrzymać z poszczególnych przedmiotów w semestrze co najmniej cztery oceny cząstkowe. W wyjątkowych sytuacjach (np. długa nieobecność z powodu choroby, pobytu w szpitalu lub sanatorium) o klasyfikacji ucznia decyduje nauczyciel przedmiotu.
3. Pisemne kontrolowanie wiadomości ucznia:
a) badanie wyników nauczania
a1. obejmuje materiał z całego półrocza lub roku,
a2. musi być zapowiedziane i zapisane w dzienniku co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem,
a3. w ciągu tygodnia dopuszcza się przeprowadzenie tylko jednego b. w. n.; biorąc pod uwagę wszystkie przedmioty znajdujące się w programie nauczania danej klasy,
a4. b. w. n. może być prowadzone przez nauczyciela lub dyrektora szkoły zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego,
a5. pisemne prace kontrolne z badania wyników nauczania n-l przechowuje przez cały rok szkolny w dokumentacji nauczania,
a6. przechowywane prace są do wglądu dla ucznia i rodzica,
a7. na prośbę ucznia i jego rodziców (pr. op.) n-l ustalający ocenę powinien ją uzasadnić
b) praca klasowa
b1. nie może obejmować więcej materiału niż tematy z ostatniego działu z danego przedmiotu,
b2. powinna być zapowiedziana i zapisana w dzienniku lekcyjnym co najmniej tydzień przed wyznaczonym terminem,
b3. w tygodniu są dopuszczalne 3 prace klasowe,
b4. dopuszcza się przeprowadzenie tylko jednej pracy klasowej w ciągu dnia,
b5. nauczyciel powinien w ciągu dwóch tygodni sprawdzić, oddać i omówić pracę klasową, po upływie tego terminu oceny z pracy klasowej zostają anulowane, nauczyciel może wstawić te oceny do dziennika, ale tylko za zgodą ucznia,
b6. uczeń może poprawić pracę klasową w terminie 2 tygodni od momentu oddania pracy. Ma możliwość jednego podejścia do poprawy.
b7. oceny z poprawy (wyższe od uzyskanej) wpisujemy do dziennika,
b8. oceny z pracy klasowej wpisujemy kolorem czerwonym,
b9. uczeń nieobecny na pracy klasowej musi przystąpić do w terminie dwóch tygodni od momentu powrotu do szkoły. W przypadku nieprzystąpienia do pracy klasowej otrzymuje ocenę niedostateczną.
b10. w wyjątkowych sytuacjach termin zaliczenia ustala nauczyciel przedmiotu,
b11. przechowywana praca jest do wglądu dla ucznia i rodziców
b12. na prośbę ucznia i jego rodziców (pr. op.) n-l ustalający ocenę powinien ją uzasadnić
c) sprawdzian (kartkówka)
c1. nie powinien obejmować większej partii wiadomości i umiejętności niż materiał z 3 ostatnich zrealizowanych tematów,
c2. powinien trwać nie dłużej niż 15 minut,
c3. mogą wystąpić dwa sprawdziany w ciągu dnia
c4. nauczyciel powinien dokonać oceny sprawdzianu w ciągu tygodnia, po upływie tego terminu oceny ze sprawdzianu zostają anulowane, wpisane do dziennika tylko za zgodą ucznia.
c5. nauczyciel nie ma obowiązku przeprowadzania popraw sprawdzianów,
4. Oceny bieżące:
a) ustala się skalę ocen bieżących:
stopnie:
a1. celujący cel. 6
a2. bardzo dobry+ bdb+ 5+
a3. bardzo dobry bdb 5
a4. bardzo dobry- bdb- 5-
a5. dobry+ db+ 4+
a6. dobry db 4
a7. dobry- db- 4-
a8. dostateczny+ dst+ 3+
a9. dostateczny dst 3
a10. dostateczny- dst- 3-
a11. dopuszczający+ dop+ 2+
a12. dopuszczający dop 2
a13. dopuszczający- dop- 2-
a14. niedostateczny+ ndst+ 1+
a15. niedostateczny ndst 1
b) plusy i minusy można dodatkowo stosować do odnotowania np. aktywności, przygotowania dodatkowych prac, brak prac, przyborów itp.
5. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
7. Przy ustalaniu oceny z w-f, techniki, muzyki lub plastyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
8. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć w-f.
9. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w-f podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza.

ROZDZIAŁ V
Ocenianie semestralne i końcoworoczne


1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się skalę ocen semestralnych:
stopnie:
a) celujący 6
b) bardzo dobry 5
c) dobry 4
d) dostateczny 3
e) dopuszczający 2
f) niedostateczny 1
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w-f w dokumentacji zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
3. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec semestru, roku szkolnego i warunki ich poprawiania:
4. Oceny ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy. W przypadku, gdy zajęcia bloku przedmiotowego prowadzi kilku nauczycieli, ocena z tego przedmiotu ustalana jest wspólnie. W przypadku zgodności wśród nauczycieli co do wysokości ustalonej oceny ustala się najwyższą z proponowanych ocen.
5. Klasyfikowanie semestralne i końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.
6. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest ocena opisową.
8. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz oceny z zachowania.
9. Przed końcoworocznym lub klasyfikacyjnym posiedzeniem RP nauczyciele oraz wychowawcy są zobowiązani poinformować ucznia oraz jego rodziców (pr. op.) w formie pisemnej o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w terminie jednego miesiąca przed radą klasyfikacyjną.
10. Uczeń potwierdza pisemnie wychowawcy otrzymanie wykazu proponowanych ocen.
11. Rodzic (pr. op )jest zobowiązany do podpisania i zwrotu wykazu proponowanych ocen w terminie 1 tygodnia do wychowawcy klasy.
12. Ustalona przez n-la ocena klasyfikacyjna, semestralna lub końcoworoczna może być zmieniona, jeżeli uczeń w okresie od poinformowania do wystawienia oceny powiększy lub obniży zasób wiedzy i umiejętności lub przestanie uczęszczać na zajęcia edukacyjne.
13. Ocenę semestralną lub końcoworoczną ustala się w oparciu o oceny cząstkowe, jakie uczeń otrzymał w ciągu semestru (lecz ocena ta nie powinna być ustalona jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych).
14. Jeśli w wyniku klasyfikacji semestralnej lub końcoworocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie, semestrze programowo wyższym, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez udział w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych lub za zgodą rodziców (pr. op.) kierowanie do PPPP.
15. Śródroczną klasyfikację uczniów przeprowadza się raz w roku szkolnym w ostatnich 2 tygodniach danego semestru.
16. Roczną klasyfikację uczniów przeprowadza się w ostatnich 2 tygodniach poprzedzających koniec roku szkolnego.
17. Dokładny termin klasyfikacji śródrocznej i rocznej ustala dyrektor szkoły.
18. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną, semestralną ocenę klasyfikacyjną.
19. Oceny klasyfikacyjne semestralne i końcoworoczne począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali:
a) stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych,
b) stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
c) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie w stopniu dobrym oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o umiarkowanym stopniu trudności,
d) stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
e) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
f) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności.
20. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

ROZDZIAŁ VI
Egzamin klasyfikacyjny


1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
4. Na prośbę rodziców (pr. op) ucznia nieklasyfikowanego (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i w terminach uzgodnionych z uczniem i jego rodzicami (pr. opiekunami).
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne.
8. Uczniowi, o którym mowa w punkcie 5, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (pr. op).
12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w punkcie 5, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w punkcie 5 oraz z jego rodzicami (pr. opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (pr. op) ucznia.
16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w punkcie 12, a w przypadku ucznia, o którym mowa w punkcie 5 - skład komisji,
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
c) zadania egzaminacyjne,
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,
e) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".
18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego semestralnego, rocznego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna semestralna, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem pkt 1. rozdz. VII.

ROZDZIAŁ VII
Egzamin poprawkowy


1. Począwszy od klasy czwartej, uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z w-f, plastyki, muzyki, techniki i informatyki, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
3. Termin egzaminu wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo jego zastępca jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 4b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Zestaw zadań i pytań przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji; termin egzaminu; pytania egzaminacyjne; wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, ale nie później niż do końca września danego roku.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

ROZDZIAŁ VIII
Semestralny i końcoworoczny sprawdzian wiadomości i umiejętności.


1. Uczeń lub jego rodzice (pr. opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Mogą to zrobić w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz zachowania dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną, semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (pr. op.).
4. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji; nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem pkt 1. rozdz. VII.
7. Z prac komisji sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: skład komisji; termin sprawdzianu; zadania sprawdzające; wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
11. Przepisy w punktach 1 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej, semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IX
Ocenianie zachowania


1. Ocena zachowania powinna obejmować w szczególności:
a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
2. Ocenę zachowania semestralną i roczną, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg "szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia" stosując następującą skalę: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
3. W klasach I-III ocena zachowania jest ocena opisową.
4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na ocenę zajęć edukacyjnych.
5. Tryb wystawiania ocen z zachowania:
a) ocena zachowania wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób,
c) ocenę proponowana przez wychowawcę, klasę i samoocenę ucznia wystawia się na miesiąc przed terminem RP,
d) ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając opinię członków rady pedagogicznej, pracowników szkoły, a także uczniów, którzy mogą wyrazić własna opinię o zachowaniu swoim, kolegów i koleżanek,
e) wychowawca zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny zachowania analizuje wszystkie proponowane oceny, frekwencję ucznia, pochwały, uwagi i ustala ostateczna ocenę zachowania ucznia,
f) nauczyciel jest zobowiązany sporządzić dokumentację dotyczącą ustalania oceny zachowania, przechowuje ją we własnej dokumentacji.
6. W szkole wprowadza się dodatkowe nakazy i zakazy dotyczące uczniów:
a) Uczeń nie może:
a1. malować i żelować włosów,
a2. malować paznokci,
a3. robić makijażu,
a4. ubierać się wyzywająco,
a5. nosić wiszących kolczyków i biżuterii stwarzających niebezpieczne sytuacje,
a6. nosić kolczyków w innych częściach ciała,
a7. zakładać butów na obcasach,
a8. korzystać z telefonu komórkowego podczas zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych, imprez klasowych i szkolnych.
b) Uczeń ma obowiązek:
b1. nosić jednolity strój na terenie szkoły określony przez dyrekcję szkoły i Radę Pedagogiczną,
b2. usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach w formie pisemnej, w terminie 2 tygodni,
7. W przypadku nieprzestrzegania powyższych nakazów i zakazów ocena zachowania zostaje obniżona.
8. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń który:
d) wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie, szkle i poza nią,
e) wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, poszerza swoją wiedzę m. in. Uczestnicząc w kołach zainteresowań, reprezentuje szkołę w konkursach,
f) dba o honor i tradycje szkoły - bierze udział w ważnych dla szkoły uroczystościach i odpowiednio się zachowuje,
g) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne (na bieżąco usprawiedliwia wszystkie swoje nieobecności),
h) wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
i) wyróżnia się wysoką kulturą osobistą,
j) jego wygląd zewnętrzny nie wzbudza żadnych zastrzeżeń, zawsze nosi jednolity strój szkolny,
k) reaguje na krytykę i przejawy zła - broni słabszych,
l) dba o swoje zdrowie i higienę osobistą,
m) na miarę swoich możliwości pomaga tym, którzy potrzebują pomocy,
n) jest życzliwy i uczynny.
9. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:
a) zawsze przestrzega postanowienia regulaminu szkolnego,
b) pilnie i sumiennie wypełnia obowiązki szkolne,
c) jest inicjatorem i organizatorem imprez klasowych i szkolnych,
d) stara się poszerzać swoją wiedzę, uczestnicząc w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
e) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne (na bieżąco usprawiedliwia wszystkie swoje nieobecności),
f) pomaga innym, staje w obronie słabszych,
g) sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań zachowuje się godnie i kulturalnie w szkole i poza nią,
h) jego wygląd zewnętrzny nie wzbudza żadnych zastrzeżeń, zawsze nosi jednolity, ustalony strój szkolny
i) unika konfliktów z kolegami i osobami starszymi,
j) szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność innych,
k) dba o swoje zdrowie i higienę osobistą,
l) jest życzliwy i uczynny.
10. Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:
a) przestrzega regulaminu szkolnego,
b) dobrze wypełnia obowiązki szkolne,
c) systematycznie uczęszcza na zajęcia (na bieżąco usprawiedliwia wszystkie swoje nieobecności),
d) pomaga w organizacji imprez klasowych i szkolnych,
e) aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych,
f) z szacunkiem odnosi się do rówieśników i dorosłych w szkole oraz poza nią,
g) zwraca uwagę na kulturę słowa,
h) dba o higienę osobistą oraz czystość i estetykę szkoły,
i) szanuje prawa innych, jest tolerancyjny,
j) troszczy się o swoje zdrowie.
k) sporadycznie, w wyjątkowych usprawiedliwionych sytuacjach nie posiada ustalonego jednolitego stroju szklonego.
11. Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:
a) nie zawsze pracuje na miarę swoich możliwości,
b) zdarzają mu się uchybienia w przestrzeganiu regulaminu szkolnego,
c) sporadycznie spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia (do 7 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze),
d) nie przeszkadza w zajęciach szkolnych,
e) przeważnie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
f) kulturalnie odnosi się do rówieśników i dorosłych w szkole oraz poza nią,
g) szanuje mienie osobiste, szkolne i społeczne,
h) nie stosuje używek,
i) reaguje pozytywnie na zwracane uwagi.
j) sporadycznie, w wyjątkowych usprawiedliwionych sytuacjach nie posiada ustalonego jednolitego stroju szklonego.
12. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:
a) często łamie postanowienia regulaminu szkolnego,
b) nie wypełnia obowiązków szkolnych,
c) spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia (do 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze),
d) utrudnia prowadzenie lekcji,
e) jest agresywny, stwarza zagrożenie dla siebie i innych,
f) nakłania innych do niewłaściwych zachowań,
g) jest niekulturalny, odnosi się z lekceważeniem do uczniów i dorosłych w szkole oraz poza nią,
h) niszczy mienie szkoły lub przywłaszcza sobie cudzą własność,
i) zdarza mu się stosować używki,
j) nie robi nic pozytywnego na rzecz klasy i szkoły,
k) nie reaguje na upomnienia, nie poprawia swojego zachowania,
l) często nie nosi ustalonego, jednolitego stroju szkolnego.
13. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:
a) nie przestrzega postanowień regulaminu szkolnego,
b) świadomie stwarza zagrożenie dla siebie i innych,
c) bierze udział w bójkach i kradzieżach,
d) znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,
e) umyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne,
f) często spóźnia się i opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia (powyżej 30 nieusprawiedliwionych nieobecności),
g) wykazuje zupełny brak kultury - jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do kolegów, nauczycieli oraz innych dorosłych,
h) stosuje używki zagrażające mojemu zdrowiu,
i) nie wykazuje poprawy, mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych,
j) nie nosi ustalonego, jednolitego stroju szkolnego.
14. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
15. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
16. Uczeń lub jego rodzice prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
17. W przypadku stwierdzenia, ze roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a. ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
18. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor albo wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady rodziców.
19. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
20. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

ROZDZIAŁ X
Zasady promowania i ukończenia szkoły podstawowej


1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 1. nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
3. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:
c) w wyniku klasyfikacji końcoworocznej, na którą składają się roczne, semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne, semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
b) ponadto przystąpił do sprawdzianu szóstoklasistów.

ROZDZIAŁ XI
Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku szkoły podstawowej


W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzony sprawdzian poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań, które są podstawą przeprowadzania sprawdzianu, a określone są w odrębnych przepisach.
1. Wykaz uczniów, którzy zamierzają przystąpić do sprawdzianu, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
2. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni pedagogiczno - psychologicznej.
3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania należy dostosować warunki i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
4. Opinia, o której mowa w punkcie 2, powinna być wystawiona przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym że:
5. w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.
6. Opinię, o której mowa w punkcie 2. rodzice (pr. op.) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego,w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
7. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
8. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów, o których mowa w punktach 2. i 5. odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
9. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.
10. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców (pr. op.), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
11. Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
12. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu może powołać zastępcę przewodniczącego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
13. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor komisji okręgowej powołuje zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w tej szkole. Wszystkie osoby powinny odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu, organizowane przez komisję okręgową.
14. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole:
a) przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu, którą następnie przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian,
b) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzany sprawdzian, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu,
d) powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu, o którym mowa w punkcie 17, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów,
e) przed rozpoczęciem sprawdzianu informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu,
f) nadzoruje przebieg sprawdzianu,
g) przedłuża przebieg sprawdzianu dla uczniów, o których mowa w punkcie 2.,
h) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu lub go przerwali, po zakończeniu sprawdzianu przekazuje niezwłocznie ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej,
i) zabezpiecza po zakończeniu sprawdzianu zestawy pytań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej,
j) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu..
k) odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu,
l) sprawdza, czy pakiety nie zostały naruszone, czy zawierają wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu,
m) przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu,
n) w przypadku stwierdzenia, że przesyłki zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
15. Sprawdzian trwa 60 minut.
16. Dla uczniów, o których mowa w punkcie 2., czas trwania sprawdzianu może być przedłużony o 30 minut.
17. W przypadku, gdy sprawdzian ma być przeprowadzony w kilku salach, nad zapewnieniem samodzielnej pracy uczniów czuwają zespoły nadzorujące.
18. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym:
a. przewodniczący,
b. co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce.
19. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za przebieg sprawdzianu w danej sali.
20. W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.
21. Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu nie zostały naruszone.
22. W przypadku stwierdzenia, że pakiety zostały naruszone , przewodniczący zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
23. W przypadku stwierdzenia, że pakiety nie zostały naruszone, przewodniczący otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu, w liczbie odpowiedniej liczbie uczniów w poszczególnych salach.
24. Członkowie zespołu nadzorującego rozdaje zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzić ich kompletność.
25. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi.
26. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki.
27. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi przed rozpoczęciem sprawdzianu wpisuje się kod ucznia nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.
28. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
29. w sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian , nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
30. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
31. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
32. W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego.
33. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.
34. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informację o tej decyzji zamieszcza się w protokole.
35. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.
36. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
37. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
38. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (pr. op.) ucznia.
39. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (pr. op.) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona do wglądu w czasie i miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
40. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenia szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
41. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu komisja okręgowa przekazuje do szkoły ni później niż 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w punkcie 38. - do dnia 31 sierpnia danego roku.
42. Zaświadczenia, o których mowa w punkcie 41. dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (pr. op.).
43. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących. Protokół przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.
44. Dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy. Dokumentację tę przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ XII
Ocenianie w kształceniu zintegrowanym


1. Celem bieżącego oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów klas I-III jest stałe monitorowanie i wspomaganie rozwoju poznawczego, artystycznego, fizycznego i społeczno-emocjonalnego dziecka w młodszym wieku szkolnym oraz motywowanie go do podejmowania wysiłku gwarantującego osiąganie sukcesów w kolejnych latach nauki.
2. Na początku roku szkolnego, nauczyciel uczący zobowiązany jest do zapoznania uczniów i rodziców z formą rejestrowania oceny bieżącej.
3. Ocenianiu podlegać będzie:
a) mówienie,
b) umiejętność czytania
c) pisanie,
d) umiejętności matematyczne,
e) aktywność artystyczna i ruchowa,
f) rozwój emocjonalno-społeczny.
4. Uczeń nas bieżąco będzie oceniany cyfrą w skali punktowej od 1 do 6:
a) "6" otrzymuje uczeń, który:
a1. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania,
a2. potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
a3. proponuje rozwiązania nietypowe, samodzielnie rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności,
a4. nie popełnia błędów w proponowanych rozwiązaniach.
b) "5" otrzymuje uczeń, który:
b1. potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w typowych sytuacjach,
b2. poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania,
b3. popełnia nieliczne błędy, które potrafi samodzielnie poprawić.
c) "4" otrzymuje uczeń, który:
c1. opanował i stosuje większość wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,
c2. popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić,
c3. przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o dużym stopniu trudności,
c4. czyni postępy.
d) "3" otrzymuje uczeń, który:
d1. opanował większość wiadomości, ale nie zawsze stosuje je do rozwiązywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych,
d2. przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
d3. pracuje w wolnym tempie.
e) "2" otrzymuje uczeń, który:
e1. nie potrafi prawidłowo zastosować poznanych wiadomości i umiejętności,
e2. ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które nie przekreślają możliwości opanowania przez niego podstawowej wiedzy,
e3. pracuje bardzo wolno,
e4. popełnia liczne błędy, nie zawsze potrafi je poprawić nawet z pomocą nauczyciela.
f) "1" otrzymuje uczeń, który:
f1. nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności,
f2. nie potrafi samodzielnie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności
f3. pracuje bardzo wolno lub nie podejmuje prób wykonania powierzonych zadań.
5. Dodatkową symbolikę wspomagającą bieżące ocenianie wraz z czytelną legendą
pozostawia się do decyzji nauczyciela uczącego.
6. Obserwacje bieżących osiągnięć uczniów z poszczególnych edukacji będą notowane w dzienniku lekcyjnym.
7. Samodzielne prace ucznia tj. sprawdziany obejmujące mały lub duży zakres materiału, oraz techniczno-plastyczne gromadzone będą w indywidualnych teczkach do końca roku szkolnego.
8. Po pierwszym półroczu rodzice otrzymają od nauczyciela pisemną informację o postępach ucznia w nauce i zachowaniu. Rodzice mają również wgląd do teczek, które zawierają prace uczniów.
9. Ocena na koniec roku szkolnego będzie w formie opisowej, zgodnej z drukiem świadectwa, arkusza ocen i dziennika lekcyjnego.
10. Ocena z zachowania będzie uwzględniać stosunek do innych (rówieśników i dorosłych), do obowiązków szkolnych oraz samego siebie.
11. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli wymagania edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
12. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów).


Powrót do treści | Wróć do menu głównego