Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

 Zgodnie z zaleceniami MEN wprowadzam następujące zasady funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 r.:

 1. Rodzice zobowiązani są do nieprzysyłania do szkoły dzieci z objawami jakiejkolwiek infekcji.
 2. Rodzice powinni podać aktualne numery telefonów, które zawsze będą przez nich odbierane.
 3. W razie stwierdzenia objawów infekcji podczas pobytu w szkole, rodzice zostaną poinformowani telefonicznie i zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka własnym transportem.
 4. W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym w budynku szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie i pracownicy.
 5.  Rodzice w miarę możliwości załatwiają wszelkie sprawy drogą telefoniczną, e-mailem lub przez e-dziennik. Jeżeli sprawa wymaga bezpośredniego kontaktu, wizyta powinna zostać umówiona drogą telefoniczną (897586074).
 6.  Wejście do budynku jest możliwe jedynie w maseczce ochronnej po zdezynfekowaniu rąk przy drzwiach wejściowych.
 7.  Uczniowie korzystający z autobusów szkolnych zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
 8.  Na terenie szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych, uczniowie muszą zakrywać nos i usta maseczką lub przyłbicą i zachowywać wymagany dystans.
 9.  W wyjątkowej sytuacji, kiedy uczeń nie będzie miał ze sobą maseczki może otrzymać ją w szkole.
 10.  Wchodząc do budynku szkolnego, uczniowie zobowiązani są do dezynfekowania rąk. Mogą mieć własny środek do dezynfekcji lub korzystać ze szkolnego dyspensera.
 11.  Na początku każdej lekcji uczniowie i nauczyciele będą dezynfekować dłonie.
 12.  Uczniowie dochodzący przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.
 13.  W miarę możliwości logistycznych zajęcia dla danego zespołu klasowego będą odbywały się w jednej sali lekcyjnej.
 14.  W trakcie przerwy i po jej zakończeniu uczniowie ustawiają się klasami w wyznaczonych miejscach.
 15.  Na terenie szkoły uczniowie mogą spożywać tylko własne, przyniesione z domu napoje.
 16.  Podczas wszystkich zajęć uczniowie korzystają wyłącznie z własnych podręczników i przyborów szkolnych.
 17.  Przygotowując się do lekcji wychowania fizycznego, uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad ustalonych przez nauczycieli tego przedmiotu.
 18.  Zasady przyprowadzania, odbierania uczniów ze szkoły zostaną określone odpowiednim regulaminem.
 19.  Zasady korzystania z biblioteki zostaną określone w regulaminie biblioteki.
 20.  Zasady korzystania z posiłków w szkole zostaną określone w odrębnym regulaminie.
 21.  Wszystkie odrębne regulaminy zamieszczone zostaną na stronie szkoły.

Dyrektor SP Małdyty