Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

 

(do pobrania pdf)

Egzamin ósmoklasisty 25 – 27 maja 2021 r. 

Porady dla uczniów i rodziców

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 planowany jest w dniach 25-27 maja 2021 r.
W tym roku szkolnym egzamin zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres podstawy programowej.

Recepta na sukces na egzaminie ósmoklasisty

Porady dla ucznia

Dzień przed egzaminem

 • Zorganizuj swój czas tak, aby dzień przez egzaminem spędzić na odpoczynku, a nie na nauce.
 • W noc poprzedzającą egzamin dobrze się wyśpij.
 • Myśl pozytywnie – dobre nastawienie to połowa sukcesu.
 • Nie panikuj! Niewielki stres może podziałać na ciebie mobilizująco, ale jego zwiększony poziom utrudnia myślenie.

Rano w dniu egzaminu

 • Pamiętaj o śniadaniu, które doda ci energii.
 • Zabierz ze sobą legitymację szkolną.
 • Wyjdź z domu na tyle wcześnie, aby być w szkole kwadrans przed egzaminem. Jeśli wyjdziesz za późno, będziesz się denerwować, że nie zdążysz, a jeśli dotrzesz na miejsce zbyt wcześnie, może dopaść cię stres związany z długim oczekiwaniem.

W czasie egzaminu:

 • każde polecenie przeczytaj uważnie co najmniej dwa razy;
 • zajmij się najpierw zadaniami, które potrafisz rozwiązać;
 • spróbuj sobie przypomnieć rozwiązania podobnych zadań; może dawne pomysły się przydadzą;
 • nie trwaj zbyt długo przy jednym pomyśle; jeśli nie daje on oczekiwanych rezultatów, spróbuj jeszcze raz od początku, inną metodą;
 • zapisuj wyrażenia algebraiczne, rób rysunki, schematy – zastanów się, o jakie przydatne elementy można uzupełnić rysunek dany w zadaniu;
 • nie ma sposobów lepszych i gorszych – za zadanie rozwiązane poprawnym sposobem (nawet nie najprostszym) otrzymasz maksymalną liczbę punktów;
 • po rozwiązaniu sprawdź, czy otrzymany wynik spełnia wszystkie warunki sformułowane w zadaniu;
 • nie zostawiaj zadań zamkniętych bez odpowiedzi;
 • zapisuj pełne rozwiązania, a nie tylko końcowe rezultaty;
 • jeśli zadanie rozwiązane zostało w brudnopisie, pamiętaj o przepisaniu we właściwym miejscu całego toku rozumowania (brudnopisy nie są oceniane);
 • sprawdzaj obliczenia – jeśli zastosujesz poprawną metodę rozwiązania, ale popełnisz błędy rachunkowe, nie otrzymasz maksymalnej liczby punktów.

Porady dla rodziców

Przed egzaminem:

 • podkreślaj mocne strony dziecka, motywuj je i minimalizuj objawy stresu;
 • pomóż dziecku organizować czas po szkole, w którym musi uwzględnić wypoczynek i ruch na świeżym powietrzu;
 • nauka po szkole ma być systematyczna, codziennie po trochu;
 • zadbaj o regularne posiłki dla swojego dziecka, odpowiednią ilość warzyw i owoców;
 • zapewnij dziecku odpowiednią ilość snu;
 • nie ujawniaj przed dzieckiem swoich obaw przed wynikami egzaminu; staraj się zarazić go optymizmem;
 • przygotujcie legitymację szkolną (sprawdźcie, czy jest ważna), sprawdzony długopis z czarnym tuszem, linijkę (można ją mieć na egzaminie z matematyki).

Dzień przed egzaminem:

 • naszykujcie: legitymację szkolną, długopis, linijkę;
 • skompletujcie strój galowy;
 • zaplanujcie spacer, wspólny wieczór bez nauki, wcześniejsze pójście spać.

W dniu egzaminu:

 • przygotujcie kolorowe i smaczne śniadanie, które doda dziecku energii;
 • sprawdźcie, czy dziecko zabrało ze sobą legitymację szkolną, długopis, linijkę;
 • wyjdźcie do szkoły na tyle wcześniej, by dotrzeć do szkoły kwadrans przed egzaminem;
 • potwierdźcie, że jesteście przekonani, że wszystko pójdzie dobrze;
 • po egzaminie z matematyki zadbajcie o pogodną atmosferę w domu, by naładować baterie przed trzecim i ostatnim egzaminem, z języka obcego.

Na efekt egzaminu wpłynie wiele czynników. Ważna jest oczywiście dydaktyka, ale także sfera motywacji i wsparcia organizacyjnego. Pamiętajmy o tym, że bardzo istotny jest dobry klimat stworzony wokół egzaminu przez dom, a uporządkowane działania dają dzieciom poczucie spokoju i bezpieczeństwa. To sprzyja osiąganiu dobrych wyników na egzaminie, a sukcesem będą się cieszyć wszyscy: uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Trzymamy kciuki!

 

Reżim sanitarny podczas tegorocznych egzaminów

Wytyczne opracowane przez CKE, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Generalny Inspektorat Sanitarny dotyczą organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty.

Maseczki, czyli zakrywanie ust i nosa, a także zachowanie odstępu między zdającymi to nie jedyne wytyczne sanitarne, których trzeba będzie przestrzegać na tegorocznych egzaminach.

Wytyczne dotyczące zdających egzaminy

Jak zaznaczono w opublikowanych wytycznych, na ww. egzamin może przyjść osoba bez objawów chorobowych zgodnych z objawami COVID-19. Natomiast jeśli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, nie może wziąć udziału w egzaminie. Od tej zasady są jednak wyjątki dotyczące osób:

 • które przechorowały COVID-19 (tzw. ozdrowieńców),

W dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń.

Obowiązek zakrywania ust i nosa

W dniu egzaminu na teren szkoły będą mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Obowiązek ten dotyczy całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po:

 • zajęciu miejsc przez zdających lub
 • podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego.

Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający będzie musiał ponownie zakryć usta i nos, w sytuacji kiedy:

 • podejdzie do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • będzie chciał wyjść do toalety,
 • skończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wyjdzie z sali egzaminacyjnej.

Wytyczne CKE zawierają również szereg rozwiązań technicznych związanych z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa. W tym m.in. poinformowanie dyrektora szkoły – nie później niż na tydzień przed terminem egzaminu – o braku możliwości zakrycia ust i nosa przez zdającego z problemami zdrowotnymi.

Środki bezpieczeństwa, czyli jak dyrektor musi zabezpieczyć sale i budynek

Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację:

 • dotyczącą objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2,
 • zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
 • zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,
 • zawierającą numery telefonów do służb medycznych,
 • zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie SARS-CoV-2 (800 190 590).

Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. Wytyczne nie wprowadzają ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zalecają – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

Członkowie zespołów nadzorujących powinni przejść szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Dodatkowo należy także unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły może m.in.:

 • przekazać zdającym z wyprzedzeniem informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych sal egzaminacyjnych,
 • wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami i o różnych godzinach,
 • zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych,
 • poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem zdających, a w przypadku zdających niepełnoletnich – również ich rodziców/prawnych opiekunów.

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek), zgodnie z poniższym harmonogramem.

Dzień - Przedmiot - Godzina rozpoczęcia Czas trwania:

⦁  25 maja, wtorek język polski 9:00 120 minut

⦁ 26 maja, środa matematyka 9:00 100 minut

⦁ 27 maja, czwartek język obcy nowożytny 9:00 90 minut

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

 • o 60 minut – w przypadku języka polskiego
 • o 50 minut – w przypadku matematyki
 • o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br.