Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

 10 tygodni

zajecia sportowe2

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach zostaną przeprowadzone zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Termin realizacji zajęć przewidziany jest od września do grudnia 2023 roku. Obecny plan rzeczowy zakłada 4 grupy w wymiarze 2 godzin zajęć w tygodniu realizowanych przez 10 kolejnych tygodni.

Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy.

Cele szczegółowe programu ukierunkowane są na wszechstronny rozwój organizmu, wytworzenie umiejętności i nawyków utrzymania prawidłowej postawy przy wykonywaniu ćwiczeń i w trakcie zabawy oraz wzmacnianie wiary we własne możliwości i zdolności.

Zajęcia prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Ćwiczenia przeprowadzane w trakcie zajęć będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów oraz w formie odpowiadającej wiekowi i możliwościom psychoruchowym uczestników.

Pierwszeństwo udziału będą miały dzieci z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej oraz zaburzeniami i odchyleniami w prawidłowej postawie ciała. Będą to uczniowie ze wskazaniami lekarskimi oraz uczniowie wytypowani przez osoby prowadzące zajęcia.

Zajęcia w ramach programu będą miały charakter ogólnodostępny i ogólnorozwojowy. Zastosowanie urozmaiconych form ćwiczeń, przyrządów, pomocy i materiałów dydaktycznych w znacznym stopniu pobudzi aktywność ruchową dzieci. W ramach zajęć, oprócz podporządkowania aktywności fizycznej celom terapeutycznym, przewiduje się również ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz gry i zabawy zespołowe, kształtujące sprawność motoryczną oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów.

W czasie realizacji zajęć uczniowie będą przechodzili testy sprawnościowe dostępne na platformie Narodowa Baza Talentów.

Prowadzące zajęcia: Wioletta Romejko, Monika Sadłowska