Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • emocjonalnej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, na osiągnięcie właściwego stosunku do siebie i innych ludzi ,
 • społecznej – ukierunkowanej na właściwe pełnienie ról społecznych oraz kształtowanie umiejętności dokonywania samodzielnej oceny wzorów i norm społecznych,
 • duchowej- ukierunkowanej na zdobycie stabilnego systemu wartości i docenienie znaczenia zdrowia i sensu życia.

Diagnoza środowiska szkolnego i sytuacji wychowawczej

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

 • spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,
 • ankiety skierowanej do rodziców na temat ich oczekiwań dotyczących realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,
 • obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły,
 • analizy uwag wpisanych do dziennika.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyróżniono następujące obszary wymagające szczególnej uwagi w procesie wychowawczo-dydaktycznym :

 • dbałość o respektowanie przez uczniów norm społecznych i zasad kulturalnego zachowania się (używanie wulgaryzmów, arogancki stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz kolegów, niewłaściwe zachowania w czasie lekcji i przerw),
 • realizowanie przez uczniów obowiązku szkolnego (wysoki poziom absencji na zajęciach lekcyjnych),
 • kontynuacja działań na rzecz profilaktyki uzależnień (palenie papierosów, e-papierosów, stosowanie środków psychoaktywnych),
 • współpraca z rodzicami

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 • dotychczasowe doświadczenia szkoły,
 • propozycje dotyczące treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, autorstwa rodziców, uczniów i nauczycieli,
 • analizę sytuacji wychowawczej, w tym zagrożeń uzależnieniami
 • przewidywane zmiany w szkole i środowisku uczniów, które w najbliższej przyszłości będą miały wpływ na proces wychowania.

Zadania programu

 1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej .
 2. Wdrażanie podstawowych zasad bezpieczeństwa .
 3. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych i profilaktyka zagrożeń.
 4. Kształtowanie hierarchii wartości, nawyków kulturalnego zachowania oraz budowania prawidłowych relacji interpersonalnych.
 5. Rozwój osobowości ucznia i jego planowanie ( w tym preorientacja zawodowa).
 6. Edukacja proekologiczna.
 7. Współpraca z rodzicami.

Celem działań realizowanych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego jest wychowanie absolwenta Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach, który:

 1. w swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem wobec drugiego człowieka,
 2. jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi-zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych .
 3. jest empatyczny-rozumie potrzeby drugiego człowieka i stara się je zaspokoić,
 4. rozwija swoje zainteresowania i pasje, pracuje nad własnym rozwojem budując swój system wartości,
 5. jest tolerancyjny, kulturalny, respektuje ogólnie przyjęte normy postępowania,
 6. jest optymistą-pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych,
 7. potrafi świadomie dokonać wyboru kierunku swojej dalszej ścieżki edukacyjnej,
 8. świadomie podejmuje decyzje, potrafi przewidzieć ich skutki oraz ponieść konsekwencje swojego postępowania,
 9. jest patriotą-zna i szanuje historię, kulturę oraz tradycje naszego regionu i narodu, szanuje symbole narodowe i europejskie, dba o miejsca pamięci narodowej ,
 10. potrafi właściwie wykorzystywać technologie informacyjne, a zdobytą wiedzę wykorzystuje w praktyce,
 11. jest asertywny, odpowiednio reaguje w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa swojego i innych,

 Treści i działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym

Zadania programu

Cele szczegółowe programu

Metody realizacji

Współpraca z rodzicami

 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych,
 • zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły,
 • uświadomienie rodzicom ich znaczenia w procesie kształtowania prawidłowych postaw i  wzorców zachowań u dzieci,
 • dostarczanie nauczycielom, rodzicom oraz opiekunom  aktualnych informacji dotyczących skutecznego rozwiązywania problemów i organizowania działań wychowawczo- profilaktycznych,
 • współorganizowanie pomocy (także materialnej) uczniom z rodzin o niskim statusie materialnym, niewydolnym wychowawczo oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej
 • pogłębianie wiedzy oraz doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców.
 • organizowanie współpracy z rodzicami w oparciu o zasadę wzajemnej otwartości,  szacunku i zaufania,
 • współorganizowanie przez rodziców i ich udział w uroczystościach klasowych i szkolnych,
 • bieżące informowanie rodziców o postępach dziecka w nauce i zachowaniu w szkole i poza nią,
 • bieżąca  wymiana spostrzeżeń, obserwacji i doświadczeń (nauczyciel-wychowawca -rodzic-pedagog szkolny),  także w  ramach funkcjonowania zespołu wychowawców i zespołu nauczycieli uczących w danej klasie,
 • organizowanie spotkań ze specjalistami,
 • wskazywanie rodzicom i nauczycielom możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej poza szkołą (wykaz instytucji)
 • indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami,
 • zebrania i konsultacje dla rodziców,
 • współuczestnictwo  rodziców w tworzeniu podstawowych dokumentów  regulujących funkcjonowanie szkoły,
 • zapoznanie rodziców z w/w dokumentami ,
 • współpraca z GOPS-em, asystentami rodziny, kuratorami sądowymi, pozyskiwanie sponsorów,
 • organizowanie szkoleń, rad szkoleniowych, kursów i warsztatów.

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej

 • poznanie przez uczniów symboli narodowych,
 • poznanie historii, tradycji i kultury małej ojczyzny i regionu
 • poznawanie przez uczniów najbliższej okolicy  i innych miast polskich,
 • poznawanie sylwetek słynnych Polaków, patrona szkoły
 • kultywowanie tradycji szkolnych,
 • docenianie wartości obywatelskich (odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, aktywność, przedsiębiorczość, solidarność, tolerancja, odwaga cywilna)
 • odwiedzanie miejsc pamięci,
 • kształtowanie postawy szacunku dla tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej,
 • zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną
 • udział w uroczystościach szkolnych i państwowych,
 • prowadzenie kroniki szkolnej,
 • konkurs wiedzy o patronie,
 • pogadanki w czasie godziny wychowawczej,
 • realizacji treści podstawy programowej  wybranych zajęć edukacyjnych,
 • realizacja projektów edukacyjnych
 • poznanie sylwetek wybitnych Polaków w trakcie wybranych zajęć edukacyjnych ,
 • udział w  akcjach i programach promujących czytelnictwo  i konkursach recytatorskich
 • współorganizacja i udział w festynach, kiermaszach, przeglądach piosenki, akcjach charytatywnych(ZHP, GOKiS, parafia, biblioteka gminna)

Wdrażanie  podstawowych zasad  bezpieczeństwa

 • znajomość zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do  i ze szkoły,
 • przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową,
 • prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego,
 • znajomość zasad zachowania się w sytuacji uruchomienia sygnałów alarmowych;
 • spotkania z policjantami,
 • spotkania ze strażakami,
 • zapoznanie uczniów z podstawowymi dokumentami dotyczącymi bezpieczeństwa
 • przeprowadzenie  w szkole próbnego alarmu,
 • realizacja treści  edukacyjnych w ramach lekcji informatyki, wos-u edukacji dla bezpieczeństwa
 • wdrażanie uczniów do przestrzegania podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się w czasie lekcji, przerw, zajęć pozalekcyjnych, wyjść poza teren szkoły, wycieczek, ferii zimowych i wakacji
 • spotkania z policjantami,
 • spotkania ze strażakami,
 • zapoznanie uczniów z podstawowymi dokumentami dotyczącymi bezpieczeństwa
 • uczenie prawidłowych zachowań w razie np. pożaru, wypadku, kradzieży,
 • uświadomienie prawnych konsekwencji popełnianych przez nieletnich przestępstw i wykroczeń,
 • kształcenie umiejętności świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego przekazu, w tym Internetu i radzenie sobie z przemocą w cyberprzestrzeni
 • spotkania z policjantami,
 • spotkania ze strażakami,
 • zapoznanie uczniów z podstawowymi dokumentami dotyczącymi bezpieczeństwa
 • ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

·           szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły

·            

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych i profilaktyka zagrożeń

 • kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie,
 • dbałość o higienę ciała i umysłu,
 • stosowanie zasad zdrowego stylu życia i racjonalnego odżywiania oraz poznanie ich wpływu na kondycję psychofizyczną człowieka,
 • dostrzeganie wartości aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 • ukazywanie szkodliwości tzw. używek  i substancji psychoaktywnych dla rozwoju psychofizycznego człowieka,
 • kształcenie umiejętności krytycznego wyboru informacji medialnych, zagrożeń ze strony mediów, skutków uzależnień od telewizji, internetu, gier komputerowych,
 • diagnozowanie uczniów pod kątem ewentualnych zagrożeń,
 • rozpoznawanie i eliminowanie zachowań dotyczących przemocy fizycznej i psychicznej(werbalnej) wobec siebie i innych,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie analizy czynników ryzyka
 • zapobieganie częstemu lub samowolnemu  opuszczaniu zajęć lekcyjnych,
 • zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożeń związanych z używkami i substancjami psychoaktywnymi,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień.
 • udział w programach promujących zdrowie ,np. Trzymaj formę, Owoce i warzywa w szkole, Super wiewiórka-przyjaciółka Oli i Kuby, Dobrze jemy-ze szkołą na widelcu, Klub wiewiórka,
 • lekcje przedmiotowe i zajęcia realizujące treści z zakresu  edukacji prozdrowotnej,
 • pogadanki na godzinach wychowawczych,
 • organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, konkursy/działania dotyczące zdrowego stylu życia,
 • lekcje wychowania fizycznego i zajęcia szkolnego koła sportowego,
 • udział w turniejach i zawodach sportowych,
 • organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych, rowerowych,
 • gazetki szkolne i tablice informacyjne,
 • projekcja filmów na temat profilaktyki uzależnień,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne,
 • spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • informowanie rodziców o możliwości skorzystania z pomocy specjalistycznej,
 • systematyczna kontrola absencji uczniów,
 • udział nauczycieli w kursach i szkoleniach.

Kształtowanie hierarchii wartości, nawyków kulturalnego zachowania się oraz umiejętności budowania prawidłowych relacji interpersonalnych

 • poznanie  norm współżycia społecznego i kulturalnego zachowania się ,
 • rozwijanie zdolności dostrzegania wartości-dobra, prawdy, piękna, szacunku,
 • stosowanie zasady etyki w pracy z informacją (prywatność, cyfrowa tożsamość, własność intelektualna),
 • wdrażanie do tolerancji i poszanowania odmienności innych w sferze wiary, poglądów, sprawności intelektualnej i fizycznej, wyglądu, sytuacji materialnej itd.,
 • uczenie wrażliwości na potrzeby innych( wspieranie działalności charytatywnej i promowanie wolontariatu),
 • doskonalenie kompetencji emocjonalnych oraz umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych,
 • eliminowanie zachowań agresywnych poprzez rozwijanie umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów,
 • poznanie praw dziecka wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka,
 • kształtowanie przyjaznej atmosfery w szkole, integrowanie uczniów
 • kontakty z rodzicami,
 • spektakle profilaktyczne,
 • pogadanki,
 • dyskusje
 • współpraca przy organizacji i udział w uroczystościach klasowych i szkolnych
 • praca w grupach,
 • realizacja projektów edukacyjnych
 • warsztaty prowadzone przez  pedagoga, psychologa
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej,
 • eliminowanie ściągania, wyręczania się innymi, wykorzystywania innych,
 • wykorzystywanie bieżących sytuacji szkolnych do ćwiczenia zasad  negocjacji i mediacji
 • udział w akcjach promujących wolontariat i działalność charytatywną, np. WOŚP, Góra grosza

Rozwój osobowości ucznia i  jego planowanie

(w tym preorientacja zawodowa)

 • kształtowanie  umiejętności  rozpoznawania własnych emocji, predyspozycji i deficytów,
 • kształtowanie  zdolności autorefleksji, samoakceptacji i samokontroli (kontrolowanie emocji i zachowania ),
 • rozwijanie umiejętności samooceny ,
 • wykorzystanie własnego potencjału,
 • rozwijanie indywidualnych talentów i uzdolnień,
 • radzenie sobie z własnymi niedoskonałościami,
 • radzenie sobie ze stresem i porażką
 • planowanie dalszej  edukacji w oparciu o własne zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz sytuację na rynku pracy,
 • poznanie specyfiki różnych form kształcenia i zawodów.
 • zajęcia integracyjne,
 • godziny wychowawcze i inne zajęcia edukacyjne,
 • praca z uczniem zdolnym( zajęcia dodatkowe, udział w olimpiadach, konkursach),
 • praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
 • zajęcia zawodoznawcze,
 • konsultacje z doradcą zawodowym,
 • korzystanie z banku informacji w Szkolnym Ośrodku Kariery,
 • godziny wychowawcze i  lekcje wos-u,
 • zapoznanie  z ofertą szkół ponadpodstawowych w ramach Giełdy Szkół
 • udział w dniach otwartych wybranych szkół i zakładów pracy 
 • wycieczki  przedmiotowe i turystyczno-krajoznawcze,

Edukacja proekologiczna

 • umiejętność obserwowania przyrody,
 • uświadomienie odpowiedzialności za środowisko,
 • kształcenie umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów
 • poznanie współzależności między człowiekiem, a środowiskiem naturalnym.
 • spotkania z leśniczym, dokarmianie ptaków i zwierząt,
 • udział w akcjach: Sprzątanie świata, Sprzątanie Warmii i Mazur ,Dzień Ziemi i konkursach ekologiczno-przyrodniczych, np. Młody znawca przyrody,
 • realizowanie treści związanych z ochroną przyrody w ramach zajęć lekcyjnych,
 • realizacja projektów edukacyjnych.

 Program wychowawczo-profilaktyczny jest realizowany w oparciu o współpracę rodziców, uczniów i nauczycieli.

Rodzice:

 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,
 • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci (np. czuwają nad bezpiecznym korzystaniem z internetu),
 • zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa,

Wychowawcy i nauczyciele:

 • współtworzą z rodzicami, opracowują i realizują szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • starają się poznać sytuację rodzinną i osobistą ucznia,
 • prowadzą dokumentację nauczania,
 • wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się,
 • dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptację ucznia w klasie,
 • wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • integrują klasę,
 • inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji,
 • wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów,
 • dbają o przyjazną atmosferę na lekcjach ,kształtują postawę współpracy, zmniejszając nacisk na rywalizację,
 • promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów,
 • współpracują z dyrekcją szkoły,
 • współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądami rodzinnymi,
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
 • informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach,
 • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu,
 • reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań,
 • wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia,
 • współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą,
 • proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią

Uczniowie:

 • współorganizują imprezy i akcje szkolne,
 • znają i przestrzegają zasad zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej,
 • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,
 • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności
 • kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni,
 • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej,
 • uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych – statutu, programu wychowawczo profilaktycznego.

Ewaluacja programu

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje na temat działania programu i jego efektów pochodzą od uczniów, rodziców i nauczycieli oraz służą doskonaleniu pracy i pomocy w opracowaniu kolejnej wersji programu.

Sposoby i środki ewaluacji:

 • obserwacja i analiza zachowań uczniów,
 •  obserwacja postępów w nauce,
 • frekwencja na zajęciach dydaktycznych,
 • udział w konkursach.

Narzędzia ewaluacji:

 • obserwacja,
 • ankieta,
 • analiza szkolnej dokumentacji.