Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

• fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
• emocjonalnej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, na osiągnięcie właściwego stosunku do siebie i innych ludzi ,
• społecznej – ukierunkowanej na właściwe pełnienie ról społecznych oraz kształtowanie umiejętności dokonywania samodzielnej oceny wzorów i norm społecznych,
• duchowej- ukierunkowanej na zdobycie stabilnego systemu wartości i docenienie znaczenia zdrowia i sensu życia.

Diagnoza środowiska szkolnego i sytuacji wychowawczej

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

• spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,
• ankiety skierowanej do rodziców na temat ich oczekiwań dotyczących realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,
• obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły,
• analizy uwag wpisanych do dziennika.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyróżniono następujące obszary wymagające szczególnej uwagi w procesie wychowawczo-dydaktycznym :

• dbałość o respektowanie przez uczniów norm społecznych i zasad kulturalnego zachowania się (używanie wulgaryzmów, arogancki stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz kolegów, niewłaściwe zachowania w czasie lekcji i przerw),
• realizowanie przez uczniów obowiązku szkolnego (wysoki poziom absencji na zajęciach lekcyjnych),
• kontynuacja działań na rzecz profilaktyki uzależnień (palenie papierosów, e-papierosów, stosowanie środków psychoaktywnych),
• współpraca z rodzicami
• Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:
• dotychczasowe doświadczenia szkoły,
• propozycje dotyczące treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, autorstwa rodziców, uczniów i nauczycieli,
• analizę sytuacji wychowawczej, w tym zagrożeń uzależnieniami,
• przewidywane zmiany w szkole i środowisku uczniów, które w najbliższej przyszłości będą miały wpływ na proces wychowania.

Zadania programu

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej .
2. Wdrażanie podstawowych zasad bezpieczeństwa .
3. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych i profilaktyka zagrożeń.
4. Kształtowanie hierarchii wartości, nawyków kulturalnego zachowania oraz budowania prawidłowych relacji interpersonalnych.
5. Rozwój osobowości ucznia i jego planowanie ( w tym preorientacja zawodowa).
6. Edukacja proekologiczna.
7. Współpraca z rodzicami.

Celem działań realizowanych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego jest wychowanie absolwenta Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach, który:

• w swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem wobec drugiego człowieka,
• świadomie podejmuje decyzje, potrafi przewidzieć ich skutki oraz ponieść konsekwencje swojego postępowania,
• jest tolerancyjny, kulturalny, respektuje ogólnie przyjęte normy postępowania,
• jest asertywny, odpowiednio reaguje w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa swojego i innych,
• potrafi świadomie dokonać wyboru kierunku swojej dalszej ścieżki edukacyjnej,
• potrafi właściwie wykorzystywać technologie informacyjne, a zdobytą wiedzę wykorzystuje w praktyce,
• rozwija swoje zainteresowania i pasje, pracuje nad własnym rozwojem budując swój system wartości,
• jest empatyczny-rozumie potrzeby drugiego człowieka i stara się je zaspokoić,
• jest optymistą-pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych,
• jest patriotą-zna i szanuje historię, kulturę oraz tradycje naszego regionu i narodu, szanuje symbole narodowe i europejskie, dba o miejsca pamięci narodowej ,
• jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi-zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych .

Treści i działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym

Zadania programu

Cele szczegółowe programu

Metody realizacji

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej

 • poznanie przez uczniów symboli narodowych,
 • poznanie historii, tradycji i kultury małej ojczyzny i regionu
 • poznawanie przez uczniów najbliższej okolicy  i innych miast polskich,
 • poznawanie sylwetek słynnych Polaków, patrona szkoły
 • kultywowanie tradycji szkolnych,
 • docenianie wartości obywatelskich (odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, aktywność, przedsiębiorczość, solidarność, tolerancja, odwaga cywilna)
 • odwiedzanie miejsc pamięci,
 • kształtowanie postawy szacunku dla tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej,
 • zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną
 • udział w uroczystościach szkolnych i państwowych,
 • prowadzenie kroniki szkolnej,
 • konkurs wiedzy o patronie,
 • pogadanki w czasie godziny wychowawczej,
 • realizacji treści podstawy programowej  wybranych zajęć edukacyjnych,
 • realizacja projektów edukacyjnych
 • poznanie sylwetek wybitnych Polaków w trakcie wybranych zajęć edukacyjnych ,
 • udział w  akcjach i programach promujących czytelnictwo  i konkursach recytatorskich
 • współorganizacja i udział w
 • festynach, kiermaszach, przeglądach piosenki, akcjach charytatywnych(ZHP, GOKiS, parafia, biblioteka gminna)

Wdrażanie  podstawowych zasad  bezpieczeństwa

 • znajomość zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do  i ze szkoły,
 • znajomość zasad zachowania się w sytuacji uruchomienia sygnałów alarmowych,
 • wdrażanie uczniów do przestrzegania podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się w czasie lekcji, przerw, zajęć pozalekcyjnych, wyjść poza teren szkoły, wycieczek, ferii zimowych i wakacji
 • uczenie prawidłowych zachowań w razie np. pożaru, wypadku, kradzieży,
 • uświadomienie prawnych konsekwencji popełnianych przez nieletnich przestępstw i wykroczeń,
 • kształcenie umiejętności świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego przekazu, w tym Internetu i radzenie sobie z przemocą w cyberprzestrzeni,
 • ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową,
 • prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego,
 • spotkania z policjantami,
 • spotkania ze strażakami,
 • zapoznanie uczniów z podstawowymi dokumentami dotyczącymi bezpieczeństwa
 • realizacja treści  edukacyjnych w ramach lekcji informatyki, wos-u edukacji dla bezpieczeństwa
 • przeprowadzenie  w szkole próbnego alarmu,
 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły

 

 

 

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych i profilaktyka zagrożeń

 • kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie,
 • dbałość o higienę ciała i umysłu,
 • stosowanie zasad zdrowego stylu życia i racjonalnego odżywiania oraz poznanie ich wpływu na kondycję psychofizyczną człowieka,
 • dostrzeganie wartości aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 • ukazywanie szkodliwości tzw. używek  i substancji psychoaktywnych dla rozwoju psychofizycznego człowieka,
 • kształcenie umiejętności krytycznego wyboru informacji medialnych, zagrożeń ze strony mediów, skutków uzależnień od telewizji, internetu, gier komputerowych,
 • diagnozowanie uczniów pod kątem ewentualnych zagrożeń,
 • rozpoznawanie i eliminowanie zachowań dotyczących przemocy fizycznej i psychicznej(werbalnej) wobec siebie i innych,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie analizy czynników ryzyka
 • zapobieganie częstemu lub samowolnemu  opuszczaniu zajęć lekcyjnych,
 • zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożeń związanych z używkami i substancjami psychoaktywnymi,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień.
 • udział w programach promujących zdrowie ,np. Trzymaj formę, Owoce i warzywa w szkole, Super wiewiórka-przyjaciółka Oli i Kuby, Dobrze jemy-ze szkołą na widelcu, Klub wiewiórka,
 • lekcje przedmiotowe i zajęcia realizujące treści z zakresu  edukacji prozdrowotnej,
 • pogadanki na godzinach wychowawczych,
 • organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, konkursy/działania dotyczące zdrowego stylu życia,
 • lekcje wychowania fizycznego i zajęcia szkolnego koła sportowego,
 • udział w turniejach i zawodach sportowych,
 • organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych, rowerowych,
 • gazetki szkolne i tablice informacyjne,
 • projekcja filmów na temat profilaktyki uzależnień,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne,
 • spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • informowanie rodziców o możliwości skorzystania z pomocy specjalistycznej,
 • systematyczna kontrola absencji uczniów,
 • udział nauczycieli w kursach i szkoleniach.

Kształtowanie hierarchii wartości, nawyków kulturalnego zachowania się oraz umiejętności budowania prawidłowych relacji interpersonalnych

 • poznanie  norm współżycia społecznego i kulturalnego zachowania się ,
 • rozwijanie zdolności dostrzegania wartości-dobra, prawdy, piękna, szacunku,
 • stosowanie zasady etyki w pracy z informacją (prywatność, cyfrowa tożsamość, własność intelektualna),
 • wdrażanie do tolerancji i poszanowania odmienności innych w sferze wiary, poglądów, sprawności intelektualnej i fizycznej, wyglądu, sytuacji materialnej itd.,
 • uczenie wrażliwości na potrzeby innych( wspieranie działalności charytatywnej i promowanie wolontariatu),
 • doskonalenie kompetencji emocjonalnych oraz umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych,
 • eliminowanie zachowań agresywnych poprzez rozwijanie umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów,
 • poznanie praw dziecka wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka,
 • kształtowanie przyjaznej atmosfery w szkole,
 • integrowanie uczniów
 • kontakty z rodzicami,
 • spektakle profilaktyczne,
 • pogadanki,
 • dyskusje
 • współpraca przy organizacji i udział w uroczystościach klasowych i szkolnych
 • praca w grupach,
 • realizacja projektów edukacyjnych
 • warsztaty prowadzone przez  pedagoga, psychologa
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej,
 • eliminowanie ściągania, wyręczania się innymi, wykorzystywania innych,
 • wykorzystywanie bieżących sytuacji szkolnych do ćwiczenia zasad  negocjacji i mediacji
 • udział w akcjach promujących wolontariat i działalność charytatywną, np. WOŚP, Góra grosza

Rozwój osobowości ucznia i  jego planowanie

(w tym preorientacja zawodowa)

 

 

 

 

 Edukacja proekologiczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Współpraca z rodzicami

 • kształtowanie  umiejętności  rozpoznawania własnych emocji, predyspozycji i deficytów,
 • kształtowanie  zdolności autorefleksji, samoakceptacji i samokontroli (kontrolowanie emocji i zachowania ),
 • rozwijanie umiejętności samooceny ,
 • wykorzystanie własnego potencjału,
 • rozwijanie indywidualnych talentów i uzdolnień,
 • radzenie sobie z własnymi niedoskonałościami,
 • planowanie dalszej  edukacji w oparciu o własne zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz sytuację na rynku pracy,
 • poznanie specyfiki różnych form kształcenia i zawodów.
 • umiejętność obserwowania przyrody,
 • uświadomienie odpowiedzialności za środowisko,
 • kształcenie umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów
 • poznanie współzależności między człowiekiem, a środowiskiem naturalnym.
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych,
 • zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły,
 • uświadomienie rodzicom ich znaczenia w procesie kształtowania prawidłowych postaw i  wzorców zachowań u dzieci,
 • dostarczanie nauczycielom, rodzicom oraz opiekunom  aktualnych informacji dotyczących skutecznego rozwiązywania problemów i organizowania działań wychowawczo- profilaktycznych,
 • współorganizowanie pomocy (także materialnej) uczniom z rodzin o niskim statusie materialnym, niewydolnym wychowawczo oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej
 • pogłębianie wiedzy oraz doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców.
 • zajęcia integracyjne,
 • godziny wychowawcze i inne zajęcia edukacyjne,
 • praca z uczniem zdolnym( zajęcia dodatkowe, udział w olimpiadach, konkursach),
 • praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
 • zajęcia zawodoznawcze,
 • konsultacje z doradcą zawodowym,
 • korzystanie z banku informacji w Szkolnym Ośrodku Kariery,
 • godziny wychowawcze i  lekcje wos-u,
 • zapoznanie  z ofertą szkół ponadpodstawowych w ramach Giełdy Szkół
 • udział w dniach otwartych wybranych szkół i zakładów pracy  wycieczki  przedmiotowe i turystyczno-krajoznawcze, spotkania z leśniczym, dokarmianie ptaków i zwierząt,
 • udział w akcjach: Sprzątanie świata, Sprzątanie Warmii i Mazur ,Dzień Ziemi i konkursach ekologiczno-przyrodniczych, np. Młody znawca przyrody,
 • realizowanie treści związanych z ochroną przyrody w ramach zajęć lekcyjnych,
 • realizacja projektów edukacyjnych.
 • organizowanie współpracy z rodzicami w oparciu o zasadę wzajemnej otwartości,  szacunku i zaufania,
 • współorganizowanie przez rodziców i ich udział w uroczystościach klasowych i szkolnych,
 • bieżące informowanie rodziców o postępach dziecka w nauce i zachowaniu w szkole i poza nią,
 • bieżąca  wymiana spostrzeżeń, obserwacji i doświadczeń (nauczyciel-wychowawca -rodzic-pedagog szkolny),  także w  ramach funkcjonowania zespołu wychowawców i zespołu nauczycieli uczących w danej klasie,
 • organizowanie spotkań ze specjalistami,
 • wskazywanie rodzicom i nauczycielom możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej poza szkołą (wykaz instytucji)
 • indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami,
 • zebrania i konsultacje dla rodziców,
 • współuczestnictwo  rodziców w tworzeniu podstawowych dokumentów  regulujących funkcjonowanie szkoły,
 • zapoznanie rodziców z w/w dokumentami ,
 • współpraca z GOPS-em, asystentami rodziny, kuratorami sądowymi, pozyskiwanie sponsorów,
 • organizowanie szkoleń, rad szkoleniowych, kursów i warsztatów.

Program wychowawczo-profilaktyczny jest realizowany w oparciu o współpracę rodziców, uczniów i nauczycieli.

Rodzice:

• wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,
• wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,
• aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,
• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci (np. czuwają nad bezpiecznym korzystaniem z internetu),
• zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Wychowawcy i nauczyciele:

• starają się poznać sytuację rodzinną i osobistą ucznia,
• opracowują i realizują szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
• prowadzą dokumentację nauczania,
• wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się,
• dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptację ucznia w klasie,
• wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• integrują klasę,
• wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów,
• promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów,
• inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji,
• współpracują z dyrekcją szkoły,
• współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądami rodzinnymi,
• udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,
• wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
• informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach,
• inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności,
• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu,
• reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań,
• wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia,
• współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą,
• proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią.

Uczniowie:

• współorganizują imprezy i akcje szkolne,
• znają i przestrzegają zasad zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej,
• akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,
• współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności,
• kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni,
• mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej,
• uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych – statutu, programu wychowawczo profilaktycznego.

Ewaluacja programu

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje na temat działania programu i jego efektów pochodzą od uczniów, rodziców i nauczycieli oraz służą doskonaleniu pracy i pomocy w opracowaniu kolejnej wersji programu.

Sposoby i środki ewaluacji:

• obserwacja i analiza zachowań uczniów,
• obserwacja postępów w nauce,
• frekwencja na zajęciach dydaktycznych,
• udział w konkursach.

Narzędzia ewaluacji:

• obserwacja,
• ankieta,
• analiza szkolnej dokumentacji.

Pod koniec roku szkolnego 2017/2018 przeprowadzona będzie ewaluacja programu za pomocą ankiet. Osobami ankietowanymi będą rodzice, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły. Uzyskane wyniki posłużą do analizy przeprowadzonych działań, ich skuteczności oraz potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian.