Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
w Małdytach

STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Mikołaja Kopernika
w MałdytachSPIS TREŚCI

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. Przepisy definiujące.

Rozdział 2. Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole.


DZIAŁ II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

Rozdział 1. Cele Szkoły i ich realizacja.

Rozdział 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Rozdział 3. Indywidualny program lub tok nauki.

Rozdział 4. Pomoc materialna.

DZIAŁ III. ORGANY SZKOŁY, ICH ZADANIA I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA

Rozdział 1. Organy Szkoły.

Rozdział 2. Dyrektor Szkoły.

Rozdział 3. Rada Pedagogiczna.

Rozdział 4. Rada Rodziców.

Rozdział 5.Samorząd Uczniowski.

Rozdział 6. Współdziałanie organów Szkoły.

DZIAŁ IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

Rozdział 1. Organizacja zajęć.

Rozdział 2. Baza lokalowa.

Rozdział 3. Biblioteka szkolna.

Rozdział 4. Świetlica szkolna.

Rozdział 5. Wolontariat.

Rozdział 6. Stołówka szkolna.


DZIAŁ V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział 1. Pracownicy Szkoły.

Rozdział 2. Obowiązki pracowników Szkoły.

Rozdział 3. Wychowawca klasy.


DZIAŁ VI. UCZNIOWIE

Rozdział 1. Prawa i obowiązki uczniów.

Rozdział 2. Nagrody i kary. 

 DZIAŁ VII. OCENIANIE UCZNIÓW

DZIAŁ VIIa. OPIEKA ZDROWOTNA NAD UCZNIAMI

DZIAŁ VIIb. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

DZIAŁ VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1
Przepisy definiujące

§ 1


Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Małdytach.
2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Małdytach.
3. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole.
4. Uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły.
5. Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole.
6. Rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców, a także prawnych opiekunów dziecka.
7. Nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły.

Rozdział 2
Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole

§ 2

1. Pełna nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Małdytach.
2. Szkoła jest ośmioklasową szkołą podstawową.
3. uchylony
4. Szkoła ma siedzibę w Małdytach przy ulicy Kopernika 13C.
5. uchylony

§ 3

1. Ustalona nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.
2. Szkoła posiada własną pieczęć i stempel.

§ 4

1. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy Małdyty.
2. Rada Gminy Małdyty ma siedzibę w Małdytach przy ulicy Kopernika 10.
3. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

§ 5

1. Szkoła ma własny sztandar i ceremoniał.
2. Opis sztandaru i ceremoniału szkolnego określa Ceremoniał Szkolny stanowiący Załącznik nr 2 do Statutu.

 

DZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

Rozdział 1
Cele Szkoły i ich realizacja.

§ 6

1. Celem Szkoły jest:

1) zapewnienie uczniom warunków umożliwiających pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
2) wprowadzenie uczniów w świat kultury, sztuki i nauki wybranych dyscyplin na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, zapewnienie uczniom warunków umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły oraz złożenia egzaminów końcowych;
3) wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności;
4) stworzenie uczniom warunków umożliwiających rozwój ich talentów i zainteresowań społecznych, artystycznych oraz sportowych;
5) rozwijanie umiejętności społecznych, dążenie do umacniania w uczniach wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesów oraz dążenia do osiągania celów;
6) rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej uczniów, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi;
7) dążenie do umacniania w uczniach poczucia tożsamości narodowej, kulturowej i historycznej;
8) rozwijanie w uczniach umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego doświadczeniu ucznia;
9) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
10) rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności twórczego myślenia, zachęcanie uczniów do samokształcenia;
11) ułatwianie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego miejsca w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych;
12) kształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych i umiejętności ich rozwiązywania;
12a) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną;
12b) wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego;
13) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak:

a) uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość,
b) poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi,
c) ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość,
d) kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze,
e) podejmowania inicjatyw do pracy zespołowej,
f) postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

§ 7

2. Zadaniem Szkoły jest:

1) zapewnienie opieki i wspomagania w rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną;
2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka oraz troska o zapewnienie równych szans;
3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do psychofizycznych możliwości uczniów;
4) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
5) stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
6) inspirowanie aktywności badawczej oraz wyrażania myśli i przeżyć;
7) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych;
8) stworzenie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności;
9) kształtowanie patriotyzmu oraz postawy dociekliwości i refleksyjności;
10) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości;
11) systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, przemocą, agresją i zapobieganie tym zjawiskom, podejmowanie działań z uczniami, u których zespół zjawisk psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie prawdopodobieństwo powstania uzależnień;
12) prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promowanie zdrowia psychicznego;
13) współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami zdrowia psychicznego lub innymi poradniami specjalistycznymi, także z policją i sądem;
14) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
15) współdziałanie z rodzicami, rodziną i wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
16) realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;
17) podejmowanie odpowiednich kroków w celu przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji.


§ 8

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1) zapewnia uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie pobytu w Szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez Szkołę poza jej terenem;
2) organizuje zajęcia obowiązkowe, nieobowiązkowe, pozalekcyjne zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
3) organizuje dyżury nauczycieli w Szkole oraz na posesji szkolnej zgodnie z wewnętrznymi procedurami;
4) zapewnia zgodnie z obowiązującymi przepisami opiekę nad uczniami w trakcie organizowanych przez Szkołę wycieczek, imprez sportowych, turystycznych i innych zajęć poza terenem placówki poprzez zobowiązanie nauczycieli lub innych organizatorów do przestrzegania stosownych przepisów oraz przedkładania dyrekcji Szkoły na 3 dni przed planowanymi zajęciami poza Małdytami, dokumentacji zawierającej:

a) program imprezy,
b) listę uczestników,
c) pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na udział w imprezie, co jest niezbędne do uzyskania zgody na odbycie zajęć;

5) dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich życie również poprzez:

a) zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) zawiadamianie rodziców i pracowników o problemach zdrowotnych dziecka zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
c) udzielanie pomocy uczniom w nagłych sytuacjach zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
d) szkolenie pracowników Szkoły w zakresie bhp,
e) racjonalne planowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
f) dostosowanie sprzętu szkolnego i warunków pracy uczniów do ich wzrostu i rodzaju pracy,
g) zapewnienie w miarę możliwości opieki pielęgniarskiej i stomatologicznej,

6) umożliwia pełny rozwój osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych;
7) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności wpaja zasady poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata.

§ 9

1. Zadania określone w § 7 Szkoła wypełnia, organizując edukację w ramach podstaw programowych, przyjętych programów edukacyjnych, wychowawczo-profilaktycznych oraz szkolnego zestawu programów nauczania, szkolnego zestawu podręczników i planów nauczania określonych właściwymi przepisami, a także poprzez naukę przedmiotów dodatkowych, naukę wg szkolnych programów przedmiotowo-wychowawczych w klasach autorskich, kształcenie specjalne, udział młodzieży w zajęciach wyrównawczych, zajęciach
pozalekcyjnych, wycieczkach edukacyjnych, seansach filmowych, spektaklach teatralnych, koncertach, spotkaniach z wybitnymi ludźmi oraz poprzez współpracę z innymi szkołami.
2. Szkoła, organizując edukację dzieci, uwzględnia wewnątrzszkolne zasady oceniania, optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia.
3. Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

Rozdział 2
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 10

1. Szkoła udziela uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc.
2. Udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Szkole w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Szkoły oraz w środowisku społecznym.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, oligofrenopedagodzy, doradcy zawodowi, terapeuci pedagogiczni i socjoterapeuci.

§ 11

1. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:

1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

§ 12

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana przez dyrektora Szkoły i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) Dyrektora Szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty (w tym psychologa szkolnego), prowadzących zajęcia z uczniem;
5) pielęgniarki (środowiskowej, szkolnej);
6) poradni specjalistycznej;
7) pomocy nauczyciela;
8) pracownika socjalnego;
9) asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego;
11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
8) porad i konsultacji;
9) warsztatów.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

§ 13

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
3. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.
4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.
5. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do Szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z klasą i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
6. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
7. Klasy terapeutyczne mogą być organizowane dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w Szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia, posiadających opinię poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
8. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się mogą być organizowane dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.
9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

§ 14

1. Do zadań nauczycieli i specjalistów należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu Szkoły;
4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu Szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą w szczególności:

1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

a) trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,
b) szczególnych uzdolnień,

2) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej –pracy z uczniami.

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.
4. Wychowawca klasy lub Dyrektor Szkoły, informuje innych nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
5. W przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, Dyrektor Szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
6. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.
7. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia.

§ 15

1. Szkoła organizuje:

1) nauczanie indywidualne dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
2) kształcenie specjalne dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2. O potrzebie zapewnienia uczniowi wyżej wymienionej formy spełniania obowiązku orzeka publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Szkoła organizuje je na wniosek rodziców ucznia.
3. Decyzję o nauczaniu indywidualnym, kształceniu specjalnym i rewalidacji podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej.
4. Tygodniowy wymiar godzin wymienionych form spełniania obowiązku szkolnego regulują odrębne przepisy.
5. Zajęcia wymienionych form spełniania obowiązku szkolnego należy realizować co najmniej w ciągu 3 dni w tygodniu.
6. Realizację wymienionych w ust.1 form kształcenia powierza się nauczycielom z odpowiednimi do rodzaju zajęć kwalifikacjami.
7. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym i specjalnym ujęty jest w ewidencji danego oddziału klasy, klasyfikowany i promowany wraz z innymi uczniami.

Rozdział 3
Indywidualny program lub tok nauki

§ 16

1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań Dyrektor Szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.
2. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.
3. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy.

1) uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego;
2) indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.

4. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia.
5. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

a) uczeń, za zgodą rodziców;
b) rodzice ucznia;
c) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców ucznia.

6. Wniosek do Dyrektora Szkoły składa wychowawcy klasy, dołączając do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.
7. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy.
8. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii Rady Pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
9. Dyrektor Szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
10. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
11. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na czas określony.
12. Uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki może:

a) uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej,
b) realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.

Rozdział 4
Pomoc materialna

§ 17

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.
3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).
4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym.
5. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) uchylony
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

7. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których mowa w ust. 6 nie jest możliwe.
8. Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie.
9. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.
10. Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.
11. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.
12. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.
13. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.
14. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego półrocza.
15. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie Szkoły.

DZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY, ICH ZADANIA I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA

Rozdział 1
Organy Szkoły

§ 18

Organami Szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.

§ 19

1. Organy wymienione w § 18. 2, 3 i 4 działają w oparciu o własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne z ustawą Prawo Oświatowe oraz niniejszym Statutem.

Rozdział 2
Dyrektor Szkoły

§ 20

1. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.

2. Dyrektor Szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
2) organ prowadzący Szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

§ 21

1. Do zadań Dyrektora Szkoły należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością Szkoły oraz reprezentowanie Szkoły na zewnątrz;
1a) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli, w tym także przedstawianie, nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru i informacji o działalności Szkoły;
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) organizacja i właściwy przebieg egzaminów ósmoklasisty przeprowadzanych na koniec klasy VIII Szkoły;
6) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariatu, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
7) współpraca z pielęgniarką albo higienistką, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą;
8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, m.in.:

a) coroczne zatwierdzanie i podawanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu programów i podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,
b) dokonywanie oceny pracy nauczyciela,
c) realizowanie zadań dotyczących zamawiania i dystrybuowania wśród uczniów darmowych podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej,
d) dopuszczenie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, programów nauczania;

9) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
9a) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez Szkołę z przepisami o ochronie danych osobowych;
10) kontrola spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w obwodzie, w którym mieszka dziecko.

§ 22

1. Dyrektor Szkoły realizuje uchwały Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących.
2. Dyrektor Szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły.
3. Dyrektor Szkoły współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.
4. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, rodzicami i uczniami.
5. Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów Szkoły i dzieci mieszkające w obwodzie Szkoły. Prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego, podejmuje decyzje o przyjmowaniu uczniów do Szkoły.

Rozdział 3
Rada Pedagogiczna

§ 23

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania, opieki.
2. W skład rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy zatrudnieni w Szkole nauczyciele.
3. Przewodniczącym Rady pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, który prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 jej członków.
6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły lub placówki.
7. Dyrektor Szkoły przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego zawierającą: zakres wykonania planu; wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach.

§ 24

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawach eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców;
4) uchylony
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
6) ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.

§ 25

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) roczną organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego Szkoły, składanego przez Dyrektora Szkoły;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora w sprawie przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 5) powierzenie stanowiska wicedyrektora szkoły lub jego odwołania; 6) powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, jeżeli jest ono powierzane w trybie poza konkursem; 7) szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych; 8) programy nauczania zgłoszone przez nauczycieli do dopuszczenia do użytku w szkole.

§ 26

1. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie Dyrektora Szkoły lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej.
2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje propozycje w sprawie przenoszenia uczniów do innych oddziałów Szkoły.
4. Rada Pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

§ 27

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków i obowiązują wszystkich nauczycieli i uczniów Szkoły.
2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
3. Członkowie Rady Pedagogicznej i osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

§ 28

Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Rozdział 4
Rada Rodziców

§ 29

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów Szkoły.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Klasowych Rad Oddziałowych, o których mowa w ust. 2-3, oraz przedstawicieli Rad Oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do Rady Rodziców Szkoły.

5. Rady Oddziałowe mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
7. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 8, należy:

1) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
4) opiniowanie wniosku o podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności przez Dyrektora Szkoły;
5) wyrażanie opinii w sprawie prowadzenia eksperymentu szkolnego;
6) prawo do wskazania własnego przedstawiciela (rady rodziców) do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły;
7) prawo do wypowiadania się w formie wiążącej opinii (pozytywna opinia) o podjęciu działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację;
8) prawo do złożenia wniosku o jednolity strój i prawo do uzgodnienia jego kroju;
9) prawo wypowiedzenia się (w ramach konsultacji) w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych, które umożliwiają rejestrację obrazu (monitoring);
10) prawo do złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela oraz zaopiniowania oceny;

8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 7. pkt. 1), program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
9. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust.4.


Rozdział 5
Samorząd Uczniowski

§ 30

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
3. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

§ 31

1. Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
7) uchylony

2. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
4. Samorząd wnioskuje o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju oraz opiniuje wnioski innych organów Szkoły w tej sprawie.
5. Samorząd opiniuje ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Rozdział 6
Współdziałanie organów Szkoły

§ 32

1. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
2. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej.
3. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie 7 dni od ich przedłożenia.
4. Szkoła zapewnia warunki do właściwego współdziałania organów wymienionych w § 18, w szczególności zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w Ustawie Prawo oświatowe, Statucie Szkoły oraz w regulaminach własnych.

§ 33

1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, o których mowa w ust. 1, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej.

§ 34

1. Szkoła zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły odnośnie podejmowanych i planowanych działań lub decyzji poprzez:

1) wydawanie zarządzeń przez Dyrektora Szkoły;
2) spotkania z Radą Pedagogiczną;
3) zebrania ogólne i klasowe rodziców;
4) spotkania z Radą Rodziców;
5) spotkania z Samorządem Uczniowskim;
6) udostępnianie informacji na stronie internetowej Szkoły;
7) korespondencję oraz ogłoszenia na terenie Szkoły.

2. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski zobowiązane są do informowania Dyrektora o podjętych uchwałach w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.

§ 35

1. Szkoła zapewnia warunki umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy organami na podstawie obowiązujących przepisów przy arbitrażu Dyrektora Szkoły.
2. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz Szkoły wg następującego trybu:

1) z każdego z organów Szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład zespołu rozstrzygającego zaistniały problem;
2) decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % członków zespołów.

3. Spory między organami Szkoły rozwiązywane są wewnątrz Szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.
4. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
5. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.
6. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady postępowania:

1) konflikt Dyrektor - Rada Pedagogiczna:

a) spory pomiędzy Dyrektorem, a Rada Pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach Rady Pedagogicznej,
b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz Szkoły, można zwrócić się o pomoc w jego rozwiązaniu do organu prowadzącego szkołę;

2) konflikt Dyrektor – Rada Rodziców:

a) spory pomiędzy Dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu Rady Rodziców z udziałem Dyrektora,
b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego;

3) konflikt Dyrektor - Samorząd Uczniowski:

a) spory pomiędzy Dyrektorem, a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez Samorząd Uczniowski przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego a Dyrektorem Szkoły w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego;

4) konflikt Rada Pedagogiczna - Samorząd Uczniowski:

a) spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez Radę Pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrektora.

§ 36

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. Szczegółowe formy współdziałania określają wewnętrzne regulaminy.
2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców oddziałów i rodziców oraz zebrania.
3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.
4. Rodzice uczestniczą w zebraniach. W przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych powinien skonsultować się z wychowawcą oddziału w innym terminie.
5. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i Szkole;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce:

a) na zebraniach,
b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,
c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym;

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
5) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;
6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy Szkoły.

DZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

Rozdział 1
Organizacja zajęć

§ 37

1. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły w terminie i na zasadach określonym w odrębnych przepisach.
3. Arkusz organizacji Szkoły określa w szczególności:

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3) dla poszczególnych oddziałów:

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury, sportowych, o ile takie zajęcia są w szkole prowadzone,
c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji Dyrektora Szkoły;

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę;
8) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej, świetlicy, pedagoga i logopedy;
9) liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe;
10) Dyrektor Szkoły po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe przekazuje arkusz organizacji Szkoły organowi prowadzącemu szkołę, który zatwierdza arkusz po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 38

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. Oddział składa się z uczniów, którzy w kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego lub autorskim wewnątrzszkolnym programem zgodnym z podstawami programowymi.
2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel -wychowawca, którego formy spełniania zadań powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.
3. W przypadku długotrwałej nieobecności wychowawcy oddziału, na czas jego nieobecności, Dyrektor Szkoły wskaże nauczyciela pełniącego obowiązki wychowawcy oddziału.

§ 39

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 40

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone systemem klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III Szkoły Podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 2.
4. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz zajęć resocjalizacyjnych dla uczniów niedostosowanych społecznie trwa 60 minut.
5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć określonych w ust. 4 w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
6. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
7. Jeżeli do oddziału klasy I, II lub III Szkoły, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zostanie przyjęty z urzędu uczeń zamieszkały w obwodzie tej Szkoły, Dyrektor Szkoły może:

1) zwiększyć liczbę uczniów w danym oddziale powyżej liczby określonej w ust. 6, nie więcej jednak niż o 2, albo

2) podzielić dany oddział za zgodą organu prowadzącego oraz po poinformowaniu rady oddziałowej.

8. uchylony
9. uchylony
10. uchylony
10a) Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 7, liczba uczniów w oddziale zwiększy się więcej niż o 2, Dyrektor Szkoły, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział.
11. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.
12. W oddziale, w którym kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego):

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub
2) pomoc nauczyciela.

13. W oddziale, w którym kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 12 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego):

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów, lub
2) pomoc nauczyciela.

14. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są w oddziałach, w grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej lub grupie międzyklasowej.


§ 41

1. W klasach IV-VIII Szkoły podział na grupy jest obowiązkowy:

1) na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów;
2) liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
3) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów;
4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym - nie więcej niż 20, w tym do 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

2. W oddziałach integracyjnych i oddziałach specjalnych liczących co najmniej 3 uczniów niepełnosprawnych na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt, 1-4 podział na grupy jest obowiązkowy, z tym, że grupa oddziałowa, międzyoddziałowa lub międzyklasowa nie może liczyć mniej niż 5 uczniów.
3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24 lub 26 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 3 i 4, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
4. W klasach IV–VIII zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

Rozdział 2
Baza lokalowa

§ 42

Do realizacji zadań statutowych Szkoła posiada następujące pomieszczenia:

1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) bibliotekę z czytelnią;
3) gabinet pielęgniarki szkolnej;
4) gabinet pedagoga szkolnego;
5) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i ogólnego użytku;
6) salę gimnastyczną;
7) świetlicę szkolną;
8) pomieszczenia sanitarno-higieniczne i szatnię;

§ 43

1. Nauczyciele odpowiedzialni za sale lekcyjne oraz salę gimnastyczną zobowiązani są do opracowania i wywieszenia w widocznym miejscu regulaminów korzystania z tych pomieszczeń.
2. uchylony

Rozdział 3
Biblioteka szkolna

§ 44

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły oraz rodzice.
1a) W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
1b) Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.
2. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele:

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów;
2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji;
3) wdrażanie do poszanowania książki;
4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;
6) współdziała z nauczycielami;
7) rozwija życie kulturalne Szkoły;
8) wpieranie doskonalenia nauczycieli;
9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

3. Dyrektor Szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:

1) właściwą obsadę personalną;
2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;
3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;
4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;
5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;
6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;
7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.

4. Zadania biblioteki szkolnej:

1) popularyzacja czytelnictwa;
2) popularyzacja nowości bibliotecznych;
3) statystyka czytelnictwa;
4) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego;
5) komputeryzacja biblioteki;
6) renowacja i konserwacja księgozbioru;
7) systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym;
8) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców;
9) współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy.

5. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z:

1) uczniami:

a) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych,
b) pogłębianie i wyrabianie nawyku czytania i samokształcenia,
c) propagowanie dziedzictwa kultury regionalnej i narodowej,

2) nauczycielami:

a) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
b) informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,
c) uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie
z zapisami w planie dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczym Szkoły,
d) doskonalenie zawodowe nauczycieli,

3) rodzicami:

a) informowanie rodziców o stanie czytelnictwa ich dzieci,
b) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
c) pomoc w doborze literatury dla ich dzieci,

4) innymi bibliotekami:

a) współdziałanie w realizacji różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze itp.),
b) promowanie imprez kulturalnych dla uczniów,
c) wymiana wiedzy i doświadczeń.

6. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z:

1) władzami lokalnymi;
2) ośrodkami kultury;
3) innymi instytucjami.

Rozdział 4
Świetlica szkolna

§ 45

1. W Szkole działa świetlica, której pracę i organizację koordynuje osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły.
2. Świetlica prowadzona przez Szkołę jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów tej Szkoły.
3. Świetlica organizuje opiekę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz organizację dowozów i odwozów.
4. Zajęcia w świetlicy odbywają się w grupach liczących do 25 uczniów.
5. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
6. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia;
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów; organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień;
3) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;
4) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;
5) rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;
6) współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym Szkoły.

7. Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa wewnętrzny regulamin.

Rozdział 5
Wolontariat

§ 46

Wolontariat, jako działalność charytatywna, ma za zadanie rozwijanie w człowieku dobra oraz bezinteresowną pomoc bliźnim.
Uczniowie Szkoły mają możliwość uwrażliwiania się na potrzeby innych oraz budowania empatii poprzez różnego rodzaju działalność na rzecz potrzebujących.

1. Celem wolontariatu szkolnego jest:

1) uwrażliwienie uczniów na krzywdę i potrzeby innych;
2) zwiększenie aktywności społecznej uczniów;
3) propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej;
4) wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych;
5) przeciwdziałanie zniechęceniu, monotonii i nudy;
6) odnajdywanie w sobie energii potrzebnej do pomocy innym;
7) rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
8) rozwijanie kreatywności i zaradności;
9) diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu Szkoły i środowisku szkolnym;
10) wspieranie działań uczniów na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami.

2. Zasady działania:

1) podstawowa forma działania wolontariatu uczniowskiego to SKW, czyli Szkolne Koło Wolontariatu;
2) Szkolne Koło Wolontariatu musi mieć swojego opiekuna (koordynatora działań);
3) Szkolne Koło Wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących, racjonalizowania pewnych problemów, mówienie o trudnościach i wzajemne wzmacnianie oraz wsparcie;
4) wolontariat prowadzony jest w ramach zajęć nadobowiązkowych w Szkole i uczniowie działają pod stała opieką nauczyciela;
5) wolontariusz przed ukończonym 18 rokiem życia musi uzyskać zgodę co najmniej jednego przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica bądź opiekuna prawnego;
6) za bezpieczeństwo uczniów na terenie Szkoły odpowiada Dyrektor. Jeżeli wolontariat jest organizowany przez Szkołę, odpowiedzialność ponosi nauczyciel bądź opiekun prowadzący grupę na działania;
7) podejmowanie zadań niezależnie od udziału w SKW, poza godzinami szkolnymi powoduje, że ze Szkoły zdjęta jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia.

Rozdział 6
Stołówka szkolna

§ 46a

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła posiada stołówkę.
2. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust.3, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielenia zwolnień dyrektora szkoły.

DZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział 1
Pracownicy Szkoły

§ 47

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi.
2. W Szkole utworzone są następujące stanowiska pracowników pedagogicznych:

1) dyrektor Szkoły;
2) wicedyrektor Szkoły;
3) pedagog szkolny;
4) nauczyciel bibliotekarz;
5) nauczyciel;
6) psycholog;
7) logopeda;
8) uchylony
9) nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych;
10) wychowawca świetlicy szkolnej;
11) doradca zawodowy.

3. Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, wymogi kwalifikacyjne, prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa „Karta nauczyciela” i przepisy wykonawcze.
4. Zasady zatrudniania w Szkole pracowników administracyjnych i obsługi regulują odrębne przepisy m.in. przepisy o pracownikach samorządowych i Kodeks Pracy.
5. Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
6. Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej dokonuje powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego oraz odwołania ze stanowiska.

Rozdział 2
Obowiązki pracowników Szkoły

§ 48

Do kompetencji wicedyrektora należy w szczególności:

1) pełnienie funkcji Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności;
2) organizowanie i koordynowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej;
3) wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły.

§ 49

Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników niepedagogicznych zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

§ 50

Do obowiązków pedagoga i psychologa należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu Szkoły;
3) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
4) współpraca z organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży lub nadzorującymi przestrzeganie praworządności w zakresie wspólnego oddziaływania uczniów wymagających opieki i pomocy wychowawczej;
5) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;
6) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci;
7) czuwanie nad kompletowaniem odpowiedniej dokumentacji uczniów do badań pedagogiczno-psychologicznych;
8) utrzymywanie stałych kontaktów z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie poradnictwa zawodowego i przekazywanie informacji z tej placówki;
9) wnioskowanie w razie potrzeby o kierowanie spraw uczniów zagrożonych niedostosowaniem lub niedostosowanych społecznie do sądu dla nieletnich;
10) wnioskowanie o pomoc materialną dla młodzieży żyjącej w trudnych warunkach materialnych;
11) uchylony
12) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych oraz udzielanie im pomocy i porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych lub w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
13) prowadzenie i nadzorowanie we współpracy ze służbą zdrowia szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, paleniu tytoniu oraz współdziałanie w wychowaniu zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zapobieganiem HIV (AIDS) i narkomanii;
14) koordynowanie ewidencji losów absolwentów Szkoły;
15) współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami w egzekwowaniu od uczniów przestrzegania ustaleń regulaminów szkolnych;
16) diagnozowanie i dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w Szkole oraz prezentowanie opracowań na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
17) koordynowanie prac zespołu Rady Pedagogicznej nad konstruowaniem i realizacją szkolnego Programu wychowawczo-profilaktycznego.

§ 51

Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 52

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
5) opracowanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami i pedagogami, programu realizacji wewnątrzkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz koordynowanie jego realizacji;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w Szkole, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 1.

§ 53

Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:

1) prawidłowy dobór i ewidencja zbiorów (księgi inwentarzowe, rejestr ubytków);
2) opracowanie warsztatu informatyczno-bibliograficznego;
3) organizacja i udostępnianie zbiorów (kart czytelnika, regulaminów, wykazów lektur, innych materiałów);
4) analiza stanu czytelnictwa uczniów (prowadzenie kart czytelników, kart książek);
5) opracowanie i realizacja planu pracy biblioteki z uwzględnieniem imprez służących inspiracji czytelnictwa wśród młodzieży i form współdziałania z młodzieżą;
6) współpraca z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów, zwłaszcza w zakresie informacji o nowościach pedagogicznych oraz w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji;
7) troska o estetyczne i funkcjonalne rozmieszczenie zbiorów i urządzenie biblioteki, dokonywanie zakupu książek oraz prenumerata czasopism;
8) dokumentowanie pracy własnej poprzez prowadzenie dziennika pracy biblioteki szkolnej, sprawozdań okresowych;
9) zabezpieczanie zbiorów i przeprowadzanie inwentaryzacji w bibliotece metodą skontrum nie rzadziej niż raz na 5 lat;
10) właściwe dysponowanie majątkiem biblioteki oraz ponoszenie odpowiedzialności za ten majątek;
11) sprawowanie opieki nad uczniami oczekującymi na dodatkowe zajęcia, nieuczestniczącymi w lekcjach religii itp.

§ 54

1. uchylony
2. uchylony
3. uchylony
4. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.
5. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w przepisach prawa oświatowego;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

6. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
7. Nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
4) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;
5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

8. Nauczyciel w szczególności:

1) przestrzega prawa oświatowego, szkolnego, regulaminów oraz procedur obowiązujących w szkole;
2) odpowiada za jakość pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;
3) dokonuje wyboru programu nauczania i podręcznika do danych zajęć edukacyjnych na zasadach określonych w prawie oświatowym;
4) stosuje metody nauczania i wychowania oraz pomoce dydaktyczne, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne;
5) dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, który: a) posiada orzeczenie lub opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, b) nie posiada orzeczenia lub opinii poradni, ale jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych przez nauczycieli i specjalistów, c) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii;
6) systematycznie i zgodnie z Wewnętrznymi Zasadami Oceniania sprawdza i ocenia osiągnięcia uczniów;
7) pełni dyżury w czasie przerw miedzy lekcjami zgodnie z harmonogramem;
8) realizuje zdania wynikające z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;
9) realizuje zadania określone w Szkolnym Programie Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego;
10) współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów, a w szczególności rozpoznaje środowisko rodzinne uczniów i wspiera rodziców w działaniach wychowawczych;
11) współpracuje z innymi pracownikami Szkoły w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;
12) wykonuje zadania związane z przeprowadzeniem Egzaminu Ośmioklasisty, sprawdzianów próbnych oraz innych form diagnozowania osiągnięć uczniów;
13) prawidłowo i terminowo prowadzi dokumentację przebiegu nauczania określoną przepisami oświatowymi (terminowo dokonuje wpisów w dzienniku elektronicznym, arkuszach ocen i innych dokumentach, a także potwierdza własnoręcznym podpisem sporządzoną dokumentację w wersji papierowej);
14) aktywnie uczestniczy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i wykonuje jej uchwały;
15) rzetelnie i terminowo wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz zarządzeń Dyrektora Szkoły;
16) dba o powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne;
17) przestrzega zasad ochrony tajemnicy służbowej;

§ 55

1. uchylony
1a) Dyrektor Szkoły powołuje zespoły nauczycieli do realizacji zadań określonych w Statucie.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek tego zespołu.
3. uchylony 4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. 5. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej.

§ 56 uchylony

§ 56a

Do zadań nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia niepełnosprawnego należy:

1) współpraca z nauczycielami i rodzicami dziecka w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej;
2) realizacja zadań wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły.

§ 56b

Do obowiązków wychowawcy świetlicy szkolnej należy:

1. Sprawowanie opieki oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom korzystającym ze świetlicy szkolnej oraz podczas odwozów.
2. Prowadzenie zajęć uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.
3. Prowadzenie dziennika zajęć.
4. Realizowanie zadań zgodnie z planem pracy świetlicy.
5. Prowadzenie zeszytu wejść i wyjść uczniów dla uczniów spoza grupy ujętej w tygodniowym planie pracy świetlicy.
6. Kontrolowanie wyjścia uczniów do domu.
7. Informowanie Dyrektora oraz wychowawców klas o zachowaniu uczniów.
8. Poinformowanie rodziców uczniów o problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy szkolnej.

Rozdział 3
Wychowawca klasy

§ 57

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem, w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2) planuje pracę wychowawczo-opiekuńczą i organizuje z uczniami i ich rodzicami różne formy pracy zespołu klasowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;
3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
c) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły.

§ 58

Wychowawca w szczególności zobowiązany jest do:

1) współpracy z rodzicami, diagnozowania sytuacji wychowawczej, analizowania kierunków pracy dydaktyczno-wychowawczej i jej efektów;
2) współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy;
3) zapoznania rodziców i uczniów z WZO, regulaminami wewnętrznymi oraz postanowieniami szczegółowymi przyjętymi na ich podstawie;
4) ustalenia oceny zachowania ucznia zgodnie z WZO;
5) uchylony
6) uchylony
7) sporządzania opinii o uczniu na potrzeby uprawnionych do otrzymywania opinii instytucji oświatowych współdziałających ze szkołą na rzecz ucznia;
8) powiadomienia pozostałych nauczycieli o nałożonej na wychowanka karze.

§ 59

1. Wychowawca prawidłowo i terminowo prowadzi dokumentację przebiegu nauczania określoną przepisami oświatowymi, terminowo dokonuje wpisów do elektronicznego dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen i innych dokumentów, a także potwierdza własnoręcznym podpisem sporządzoną dokumentację w wersji papierowej;
2. Wychowawca dokumentuje działania wychowawcze i współpracę z rodzicami.

§ 60

Wychowawca na bieżąco współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla nich i doradztwa dla ich rodziców.

§ 61

Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony:

1) Dyrektora Szkoły;
2) wicedyrektora;
3) pedagoga szkolnego;
4) służb medycznych;
5) nauczycieli bibliotekarzy;
6) poradni psychologiczno-pedagogicznej;
7) Rady Pedagogicznej;
8) Rady Rodziców;
9) doradców metodycznych;
10) nauczycieli innych przedmiotów;
11) innych placówek i instytucji oświatowo-wychowawczych.

DZIAŁ VI
UCZNIOWIE

Rozdział 1
Prawa i obowiązki uczniów

§ 62

Uczeń ma prawo do:

1) nauki;
2) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
3) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
4) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
5) redagowania i wydawania gazety szkolnej;
6) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;
7) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
8) bezpłatnego dostępu do podręczników przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w ramowych planach nauczania;
9) pomocy materialnej;
10) znajomości swoich praw, postanowień statutu i regulaminów Szkoły;
11) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
12) opieki podczas pobytu w szkole zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej;
13) poszanowania swej godności, przekonań i własności, ochrony prywatności, w tym ochrony danych osobowych, zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia;
14) swobody wyrażania poglądów, przekonań i opinii jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
15) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad;
16) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
17) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznego oraz poradnictwa zawodowego;
18) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły.
19) profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej.


§ 63

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:

1) brać aktywny udział w lekcjach, przygotowywać się do lekcji oraz uzupełniać braki wynikające z nieobecności;
2) właściwie zachowywać się w trakcie zajęć szkolnych, uczestniczyć w realizowanych zadaniach, ćwiczeniach; wykonywać polecenia nauczycieli, przestrzegać zasady dyscypliny pracy;
3) przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:

a) szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
b) szanować godność i nietykalność osobistą własną, nauczycieli, pozostałych pracowników Szkoły i innych,
c) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;

4) przeciwstawiać się przejawom brutalności, informować nauczycieli o aktach wandalizmu i przemocy w szkole;
5) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych (pracowni, biblioteki, szatni, sali gimnastycznej i innych);
6) punktualnie przychodzić na lekcje i inne zajęcia;
7) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach edukacyjnych w określonym terminie i formie;
8) dbać o schludny i estetyczny wygląd, przestrzegać zasad higieny osobistej;
9) uczęszczać na zajęcia lekcyjne w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych oraz egzaminów;(zakaz noszenia ubrań wyzywających, biżuterii, obowiązek noszenia obuwia zamiennego);
10) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: palenia tytoniu, picia alkoholu, używania środków odurzających;
11) szanować własność Szkoły;
12) przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły.

§ 64

Uczniom nie wolno:

1) przebywać pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
2) wnosić na teren Szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
3) wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu m.in. środków pirotechnicznych;
4) używać na terenie szkoły urządzeń teleinformatycznych; nauczyciel może wyrazić zgodę na korzystanie z tych urządzeń podczas zajęć w celach edukacyjnych;
5) opuszczać terenu Szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw bez zgody nauczyciela.

Rozdział 2
Nagrody i kary

§ 65

1. Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) wzorową i przykładną postawę uczniowską;
2) wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, konkursach;
3) wzorowe pełnienie powierzonych funkcji;
4) pracę społeczną;
5) dzielność i odwagę;
6) wolontariat.

2. Rodzaje przyznawanych nagród i wyróżnień:

1) pochwała wychowawcy na forum klasy;
2) pochwała wychowawcy wobec rodziców;
3) pochwała Dyrektora na forum Szkoły;
4) dyplom uznania Dyrektora Szkoły lub list gratulacyjny Dyrektora Szkoły do rodziców ucznia przyznawany za wysokie 1wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w konkursach artystycznych, sportowych i innych;
5) przyznanie dyplomu uznania/gratulacyjnego uczniowi za 100% frekwencję;
6) otrzymanie świadectwa z wyróżnieniem:

a) średnia co najmniej 4,75,
b) zachowanie wzorowe lub bardzo dobre,

7) nagrody rzeczowe – w miarę posiadanych środków – za uzyskanie wysokich osiągnięć w nauce:

a) średnia co najmniej 4,75,
b) wzorowe lub bardzo dobre zachowanie,

8) wpis do kroniki szkolnej i publikacja na stronie internetowej Szkoły;

3. Dyrektor Szkoły może przyznać nagrodę - Najlepszego Absolwenta Szkoły (Primus Inter Pares), której zasady przyznawania określa odrębny regulamin.
4. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, który czuje się pokrzywdzony ma prawo wnieść zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od rozdania nagród.
5. Wniesione zastrzeżenia rozpatruje Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni i informuje o podjętych decyzjach osoby zainteresowane.
6. Jeżeli zastrzeżenie zostało złożone pisemnie, to informacja o podjętych decyzjach również następuje w formie pisemnej.

§ 66

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu uczeń podlega karze.
2. Kara może być udzielona w formie:

1) upomnienia wychowawcy klasy;
2) nagany wychowawcy klasy;
3) upomnienia lub nagany Dyrektora Szkoły;
4) obniżenia oceny z zachowania;
5) nietypowania ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez szkołę do momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;
6) nietypowania ucznia do reprezentowania Szkoły na zewnątrz do momentu zniesienia kary przez Dyrektora na wniosek wychowawcy;
7) zakazu udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych;
8) przeniesienia do innej klasy;
9) przeniesienia do innej Szkoły za zgodą kuratora.

3. Przeniesienie do innej klasy może nastąpić w następujących przypadkach:

1) jeśli nie odniosły skutku wcześniej nałożone kary;
2) jeśli uczeń dopuścił się wybryków chuligańskich, takich jak pobicie, wyłudzanie itp.;
3) jeśli uczeń notorycznie utrudnia prowadzenia lekcji.

4. O zastosowaniu kar (pkt. 2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9) decyduje Dyrektor Szkoły.
5. O przeniesieniu ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej Szkoły Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty w przypadku szczególnie chuligańskiego zachowania ucznia, także w przypadkach, gdy szkoła wyczerpała sposoby oddziaływań wychowawczych.
6. Jeśli nie odniosły skutku podejmowane próby zmiany sytuacji, motywowania ucznia do zmiany postawy i respektowania norm życia społecznego w szkole, nie odniosły skutku wcześniej nałożone kary, rozmowy wychowawcze z uczniem, rozmowy z rodzicami ucznia, kieruje się sprawę na policję, do prokuratury lub właściwego sądu.
7. Rodzice ucznia informowani są o nałożeniu kary przez podmiot, który karę nałożył, w ciągu 7 dni od jej nałożenia.
8. Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzice mogą w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść pisemny sprzeciw do Dyrektora Szkoły. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy ucznia. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14-tu dni od daty wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. Podjęta w tym trybie decyzja jest ostateczna.
9. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku. O zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek wychowawcy, pedagoga lub samorządu uczniowskiego.


DZIAŁ VII
OCENIANIE UCZNIÓW

§ 67

Szczegółowe zasady oceniania uczniów zawierają Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, stanowiące Załącznik nr 1 do Statutu.

DZIAŁ VIIa
OPIEKA ZDROWOTNA NAD UCZNIAMI

§ 67a

1. Opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole, a w przypadku braku możliwości w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.
2. Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna.
3. Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta.
4. W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad uczniami może uczestniczyć również higienistka stomatologiczna.
5. Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami. Rodzice mają prawo wyboru innego lekarza dentysty niż określony w pkt. 2.
6. Podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad uczniami są:

1) dyrektor szkoły;
2) organ prowadzący szkołę.

DZIAŁ VIIb
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 67b

1. Szkoła realizując zadania i obowiązki Statutowe oraz określone przepisami prawa, przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i obowiązków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Nauczyciele oraz inne osoby pełniące funkcje lub wykonujące pracę w Szkole, o których mowa w ust. 1, są obowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów

DZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 68

1. Organem uprawnionym do uchwalania zmiany Statutu Szkoły jest Rada Pedagogiczna.
2. Z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Szkoły może wystąpić Dyrektor Szkoły, organy Szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący.
3. Przyczyną zmiany Statutu Szkoły mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub wewnętrzna inicjatywa zmierzająca do wprowadzenia rozwiązań usprawniających pracę Szkoły.
4. Procedurę postępowania przy nowelizacji Statutu Szkoły regulują:

1) ogólne zasady stanowienia i nowelizowania prawa;
2) zasady określone w Statucie.

5. Po dokonaniu zmiany Statutu, Dyrektor Szkoły opracowuje ujednolicony tekst Statutu.
6. W przypadku licznych zmian lub zmian, które naruszałyby spójność Statutu albo w przypadku, gdy Statut był już wielokrotnie nowelizowany, opracowuje się projekt nowego Statutu.
7. Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły wszystkim członkom społeczności szkolnej. Statut dostępny jest w czytelni biblioteki Szkoły.